Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Quantitative methods 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖA004F
 • Forskarutbildningsämne: Företagsekonomi alt. Övrigt ämne
 • Nivå: Forskarnivå
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2015-06-15
 • Senast ändrad: 2018-09-19
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-05

Syfte

Detta är en introduktionskurs, för doktorander med små statistiska kunskaper, som är tänkt att ge den forskarstuderande en basal förståelse för användandet av kvantitativa statistiska tekniker.Kursen syftar till att ge breda och översiktliga kunskaper i kvantitativ metod, samt ge förutsättningar för att utveckla den forskarstuderande till en kritisk och självständig forskare.
Kursens mål är att den forskarstuderande ska förstå potentialen hos kvantitativa metoder samt att kunna tolka statistiska resultat.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska den forskarstuderande kunna redogöra för de principer som utgör grunden för ställningstagande i valet av datainsamlings- och analysfrågor, samt kunna välja och tillämpa relevanta metoder för analys och tolkning av data.

Innehåll

Kursen tar sin början i insamlande och färdigställande av kvantitativ data. Därefter behandlas univariata och preliminära analyser, innehållande granskning av data och beskrivande statistik. Under kursen visas några av de vanligast förekommande bivariata och multivariata analysteknikerna, exempelvis korrelations-, regressions- och faktoranalys. Även statistiska tekniker för att jämföra olika grupper, exempelvis t-test och ANOVA, behandlas under kursen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå, samt kan tillgodoräkna sig kursen i sin forskarutbildning.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, datalaborationer samt självständiga individuella studier.

Examination

Examinationen sker individuellt och består av en skriftlig inlämningsuppgift där den forskarstuderande valt och tillämpat relevanta metoder för analys och tolkning av insamlat datamaterial.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kursen ges som en fakultsgemensam kurs vid fakulteten för Humanvetenskap

Litteraturlista

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O.
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1 – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur.
 • Författare/red: Hair, J., Black, W., Babin, B. & Anderson, R.
 • Titel: Multivariate Data Analysis.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Harlow, Pearson.
 • Författare/red: Pallant, J.
 • Titel: SPSS Survival Manual.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Maidenhead, McGraw-Hill.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Djurfeldt, G. & Barmark, M.
 • Titel: Statistisk verktygslåda 2 – multivariat analys.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur.
 • Författare/red: Vejde, O.
 • Titel: Statistik med SPSS – IBM SPSS Statistics 21, Grunderna.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Borlänge, Olle Vejde Förlag.
 • Författare/red: Vogt, P. & Johnson, B.
 • Titel: Dictionary of Statistics & Methodology - A Nontechnical Guide for the Social Sciences.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: London, SAGE.
 • Kommentar: Eller annan likvärdig statistisk/metodologisk uppslagsbok

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23