Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid, 7,5 hp
Gender Studies BA (A), Climate Feminism. Feminist Struggles for Justice in Times of Climate Change, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE027G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2023-02-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-15

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna förmåga att utifrån feministiska perspektiv och intersektionell teoribildning analysera sociala företeelser som bidrar till eller motverkar klimatförändringar och dess ojämlika effekter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
Redogöra för eko- och urfolksfeministiska förståelseramar och intersektionell teoribildning samt relatera dessa till kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid.

Uppvisa en grundläggande förståelse för maktordningars betydelse för individer och gruppers sårbarhet inför klimatförändringar och deras möjlighet att bidra till eller motverka dessa.

Färdighet och förmåga
Utifrån feministisk och intersektionell teoribildning, granska och jämföra företeelser som bidrar till eller motverkar klimatförändringar och deras ojämlika effekter.

Ge bidrag till seminariediskussioner samt ge kvalificerade kommentarer till andras bidrag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Med avstamp i eko- och urfolksfeministiska perspektiv uppvisa en grundläggande förmåga att kritiskt analysera hur klimatförändringar samverkar med kulturella, politiska och historiska företeelser och effekter av detta för olika samhällsgrupper.

Innehåll

Breddkurs. I denna kurs introduceras eko- och urfolksfeministiska förståelseramar och intersektionell teoribildning och dessa relateras till kamper för rättvisa och mot klimatförändringar. Kursen ger grundläggande teoretiska verktyg för att beskriva och analysera hur maktordningar som ex. kön, klass, sexualitet och etnicitet är verksamma enskilt och tillsammans och påverkar sårbarhet och möjlighet att agera inför klimatförändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs digitalt genom kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av inspelade föreläsningar och digitala seminarier.

Examination

1000: Introduktion till eko- och urfolksfeminismer och intersektionalitet, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Feministiska perspektiv på rättvisa och ojämlikhet i klimatförändringarnas tid, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom seminarier och individuella inlämningsuppgifter.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Genusvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Agarwal, Bina
Artikeltitel: The Gender and Environment Debate: Lessons from India
År/Volym/nr/sidor: 1992/18/1/119-158
Tidskrift: Feminist Studies

Författare/red: Anderson, Kim
Titel: Multigenerational Indigenous Feminisms: From F word to what Ifs
Upplaga: 2021
Förlag: Routledge
Kommentar: ss.37-51 i B. Hokowhitu, A. Moreton-Robinson, L. T. Smith, C. Andersen, & S. Larkin (red.) Routledge Handbook on Critical Indigenous Studies

Författare/red: Ekberg, K. & Hultman, M.
Titel: Maskuliniteter och klimatpolitik
Upplaga: 2021
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ss. 43-54 i Åse, C., Edenborg, E. & Tornhill, S. Feministiska perspektiv på global politik. (Obs: pdf publiceras på kursplattformen Moodle)

Författare/red: Fjellheim, E. M. 
Artikeltitel: Wind Energy on Trial in Saepmie: Epistemic Controversies and Strategic Ignorance in Norway’s Green Energy Transition
År/Volym/nr/sidor: 2023/14/140-168
Tidskrift: Arctic Review on Law and Politics

Författare/red: Johnson, Ayana Elisabeth. & Wilkinson, Katharine K.
Titel: All We Can Save: Truth, Courage, and Solutions for the Climate Crisis
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: One World

Författare/red: Kaijser, Anna & Kronsell, Annica
Artikeltitel: Climate Change Through the Lense of Intersectionality
År/Volym/nr/sidor: 2014/23/3 /417–433
Tidskrift: Environmental Politics

Författare/red: Knobblock, I. 
Artikeltitel
: “A Rape of The Earth”: Sámi Feminists Against Mines
År/Volym/nr/sidor: 2024/23/1/ (ca 20 sidor)
Tidskrift
: Meridians: feminism, race, transnationalism

Författare/red: Locke, J.
Artikeltitel
: Beyond Heroes and Hostility: Greta Thunberg, Vanessa Nakate, and The Transnational Politics of Girl Power
År/Volym/nr/sidor: 2023/31/2/117-127
Tidskrift: NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research

Författare/red: Plumwood, Val
Titel: Ecofeminist Analysis and the Culture of Ecological Denial
Upplaga: 2018
Förlag: Palgrave Macmillan
Kommentar: ss.97-112 i Stevens, L., Tait, P., Varney, D. (red). Feminist Ecologies.

Författare/red: Thunberg, Greta (red)
Titel: Klimatboken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Polaris

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23