Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Genusvetenskap GR (A), Klimatfeminism. Feministiska kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid, 7,5 hp
Gender Studies BA (A), Climate Feminism. Feminist Struggles for Justice in Times of Climate Change, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GE027G
 • Ämne huvudområde: Genusvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2023-02-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-15

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna förmåga att utifrån feministiska perspektiv och intersektionell teoribildning analysera sociala företeelser som bidrar till eller motverkar klimatförändringar och dess ojämlika effekter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
Redogöra för eko- och urfolksfeministiska förståelseramar och intersektionell teoribildning samt relatera dessa till kamper för rättvisa i klimatförändringarnas tid.

Uppvisa en grundläggande förståelse för maktordningars betydelse för individer och gruppers sårbarhet inför klimatförändringar och deras möjlighet att bidra till eller motverka dessa.

Färdighet och förmåga
Utifrån feministisk och intersektionell teoribildning, granska och jämföra företeelser som bidrar till eller motverkar klimatförändringar och deras ojämlika effekter.

Ge bidrag till seminariediskussioner samt ge kvalificerade kommentarer till andras bidrag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Med avstamp i eko- och urfolksfeministiska perspektiv uppvisa en grundläggande förmåga att kritiskt analysera hur klimatförändringar samverkar med kulturella, politiska och historiska företeelser och effekter av detta för olika samhällsgrupper.

Innehåll

Breddkurs. I denna kurs introduceras eko- och urfolksfeministiska förståelseramar och intersektionell teoribildning och dessa relateras till kamper för rättvisa och mot klimatförändringar. Kursen ger grundläggande teoretiska verktyg för att beskriva och analysera hur maktordningar som ex. kön, klass, sexualitet och etnicitet är verksamma enskilt och tillsammans och påverkar sårbarhet och möjlighet att agera inför klimatförändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs digitalt genom kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av inspelade föreläsningar och digitala seminarier.

Examination

1000: Introduktion till eko- och urfolksfeminismer och intersektionalitet, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Feministiska perspektiv på rättvisa och ojämlikhet i klimatförändringarnas tid, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen sker löpande under kursens gång genom seminarier och individuella inlämningsuppgifter.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Genusvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Genusvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Ahmed, Sara & Bonis, Oristelle
 • Artikeltitel: Feminist killjoys (and other willful subjects)
 • Tidskrift: 2012/53/2/77–98
 • År/Volym/nr/sidor: Cahiers du genre
 • Författare: Altamirano-Jiménez, Isabel
 • Artikeltitel: Indigenous Women Refusing the Violence of Resource Extraction in Oaxaca, Mexico
 • Tidskrift: 2021/7/2/215–222
 • År/Volym/nr/sidor: AlterNative
 • Författare/red: Anderson, Kim
 • Titel: Multigenerational Indigenous Feminisms: From F word to what Ifs
 • Upplaga: Upplaga 1/sidor 37-51
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 15 sidor. Ingår i e-bok: Hokowhitu, Brendan, Moreton-Robinson, Aileen, Smith, Linda. Tuhiwai, Chris Andersen, & Steve Larkin (red.) Routledge Handbook on Critical Indigenous Studies
 • Författare/red: Drugge, Anna-Lill
 • Titel: Inblick i samisk historia
 • Upplaga: Upplaga 1/sidor 65-76
 • Förlag: Verbal förlag
 • Kommentar: 11 sidor. Ingår i Fjellgren, Patricia & Nord, Malin (red.). Inifrån Sápmi: Vittnesmål från stulet land
 • Författare: Gaard, Greta
 • Artikeltitel: Ecofeminism and Climate Change
 • Tidskrift: Vol. 49/20–33
 • År/Volym/nr/sidor: Women's Studies International Forum
 • Författare/red: Johnson, Ayana Elisabeth. & Wilkinson, Katharine K.
 • Titel: All We Can Save: Truth, Courage, and Solutions for the Climate Crisis
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: One World
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare: Kaijser, Anna & Kronsell, Annica
 • Artikeltitel: Climate Change Through the Lense of Intersectionality
 • Tidskrift: Vol. 23/3 /417–433
 • År/Volym/nr/sidor: Environmental Politics
 • Författare/red: Kuokkanen, Rauna
 • Titel: Ellos Deatnu and Post-State Indigenous Feminist Sovereignty
 • Upplaga: Upplaga 1/sidor 37–51
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 13 sidor. Ingår i e-bok: Hokowhitu, Brendan, Moreton-Robinson, Aileen, Smith, Linda. Tuhiwai, Chris Andersen, & Steve Larkin (red.) Routledge Handbook on Critical Indigenous Studies
 • Författare/red: Kwaymullina, Ambelin
 • Titel: You Are On Indigenous Land: Ecofeminism, Indigenous Peoples and Land Justice
 • Upplaga: Upplaga 1/sidor 193–208
 • Förlag: Palgrave Macmillan; Cham
 • Kommentar: 15 sidor. Ingår i e-bok: Stevens, L., Tait, P., Varney, D. (red). (2018) Feminist Ecologies
 • Författare/red: Plumwood, Val
 • Titel: Ecofeminist Analysis and the Culture of Ecological Denial
 • Upplaga: Upplaga 1/sidor 97-112
 • Förlag: Palgrave Macmillan; Cham
 • Kommentar: 15 sidor. Ingår i e-bok: Stevens, L., Tait, P., Varney, D. (red). (2018) Feminist Ecologies
 • Författare/red: Thunberg, Greta (red)
 • Titel: Klimatboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Polaris
 • Kommentar: Valda delar

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23