Ekoentreprenör för hållbar utveckling

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180
Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NEKEG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/1642
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
  • Fastställd: 2024-03-13
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Syftet med programmet är att studenten ska utveckla god kunskap och förståelse rörande frågeställningar som är knutna till en hållbar samhällsutveckling. Centrala frågor rör biosfärens begränsningar och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Entreprenöriella frågor finns med som en röd tråd genom utbildningen.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR EKOENTREPRENÖR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter utbildningen ha
- kunskap och förståelse om miljöfrågor utifrån ett entreprenörskapsperspektiv, exempelvis inom företag för att hitta nya marknader, nya produktionsmetoder, nya råvaror, och/eller inom myndighetssfären kring miljövänlig upphandling,
- kunskap om hur en hållbar utveckling kan implementeras samt genomdrivas på alla samhälleliga nivåer – från lokal till internationell nivå – samt kunna beskriva och analysera implementeringsprocesser,
- god kunskap om regelsystemens och de ekonomiska styrmedlens betydelse för förutsättningar att gå mot hållbar utveckling,
- mycket goda kunskaper i miljövetenskap,
- goda kunskaper om naturvetenskapliga och samhälleliga begränsningar – och därtill insikter i tekniska möjligheter och begränsningar – för uthållig användning av naturresurser i nationella och internationella perspektiv,
- förståelse för att miljöproblem kan vara komplexa, med stor variation i rum och tid, och att kunskaper från flera ämnen och ett tvärvetenskapligt systemtänkande behövs för att förstå sådana problem,
- förståelse för hur naturresurser kan nyttjas balanserat i ett hållbarhetsperspektiv,
- förståelse för hur olika samhälleliga och tekniska system, innovationer och ny teknik kan bidra till hållbar utveckling, och
- goda insikter i globala, regionala och lokala miljö- och naturresursfrågor i ett brett hållbarhetsperspektiv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter utbildningen ha utvecklat förmågan:
- att identifiera, formulera, analysera och lösa givna miljöproblem, och
- att arbeta tvärvetenskapligt genom att inhämta, tillämpa, analysera och värdera kunskaper i ämnesövergripande projekt/teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter utbildningen kunna:
- göra bedömningar av olika verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv,
- bedöma möjligheter och begränsningar för att kunna förändra samhället mot en hållbar utveckling samt hur sådana förändringar kan genomföras, och
- bedöma, granska, kritisera och besluta i frågor/ärenden rörande miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Utbildningen består av en obligatorisk kursdel om 135 hp, ett examensarbete om 15 hp samt 30 hp valbara kurser.

Miljövetenskap GR (A):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Naturvetenskaplig introduktion till miljövetenskap för ekoentreprenörer, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp
Miljörätt A, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (B):
Hållbarhetsredovisning, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Hållbar upphandling, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (C):
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Psykologi GR (A), Miljöpsykologi, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Ekoentreprenör för hållbar utveckling är ett treårigt utbildningsprogram och leder till en kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap. Programmet ger goda kunskaper om samhällets styrsystem och naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Dessa kunskaper kan nyttjas inom entreprenörskap inom såväl privat som offentlig sektor. Entreprenöriella frågor finns med som en röd tråd under utbildningen och behandlas ur ett brett perspektiv i många kurser, såväl företagsekonomiskt som samhälleligt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bland annat fältstudier, laborationer, projektarbeten, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Delar av studierna är tematiskt inriktade. Studenten tränas systematiskt att lösa problem av ökande svårighetsgrad.

Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Studenterna tenteras muntligt och/eller skriftligt. Betygsskala framgår av respektive kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap beroende på sammansättningen av valbara kurser. Examensbenämningarna översätts i båda fallen till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Övrig information

Utbildningen bedrivs reguljärt alternativt som distansstudier. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Sidan uppdaterades 2024-02-23