Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education (BA), Teaching Practice Placement I for Teachers in Leisure Education, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE082G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2014-10-14
 • Senast ändrad: 2023-05-02
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten reflekterar över egna erfarenheter, andras systematiserade erfarenheter och sina egna värderingar för att påbörja resan från novis till professionell.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa förmåga att tillämpa didaktik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området
- visa förmåga att med stöd planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund
- visa kunskap och förståelse för sociala relationer och ledarskap
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten

Innehåll

I kursen behandlas och prövas grundläggande färdigheter kopplade till verksamhetsnära praktik.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs inom fritidspedagogiskt område samt färgas in av den utbildningsvetenskapliga kärnan. Undervisningen består främst av handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Deltagandet innebär studier på heltid. Närvaro på praktikplatsen är obligatorisk under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

2001: Bedömningsunderlag, VFU - Verksamhetsförlagd utbildning, 5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Portfolio, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Didaktiska seminarier x 2, Muntlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning under VFU i en autentisk yrkessituation av handledare som är utsedd av Mittuniversitetet. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studenten prövas vid ett ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat har studenten rätt till ytterligare en VFU-period och ny prövning. Vid eventuellt underkännande vid denna period är studenten spärrad för vidare VFU-kurser. Ansökan om att bli prövad vid ett tredje tillfälle kan vid särskilda omständigheter medges.

Studentens skriftliga examinationer kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Övriga föreskrifter av betydelse.
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt att elever och VFU-handledares förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Studenten har möjlighet att genomföra examinationsmomentet i den praktiska delen (VFU) två gånger, ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

För förtida avbrott med avskiljande från vfu hänvisas till 4 kap § 6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kapitlet. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Ersätter PE113G, PE137G, PE147G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ankerstjerne, T (red)
Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: Kapitel 2

Författare/red: Bie, K.
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups

Författare/red: Holmberg, L.
Titel: Att bli fritidshemslärare
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Lager, L, Brännberg, I.
Titel: Fritidspedagogiskt arbete, en bok om metodik.
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur AB.

Författare/red: Lärarförbundet/ Lärarnas riksförbund
Titel: Yrkesetik i vardagen, ett fördjupningsmaterial
Upplaga: Senaste
Kommentar: 12 s

Författare/red: Pihlgren, Ann S
Titel: Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
**Kommentar: **Kapitel 4

Författare/red: Skolverket
Titel: Att lyfta den pedagogiska praktiken; stödmaterial för processledare
Upplaga: Senaste
Förlag: Skolverket , Stockholm
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2022 (Lgr 22)
Upplaga: Senaste
Förlag: Stockholm: Skolverket
Webbadress: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23