Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp
Education BA (A), Educational Science I for Teacher in Leisure Education, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE211G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2023-05-03
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-16

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska visa kunskap om skolväsendets historia, organisation och styrdokument. Studenten ska även visa kunskap om skolans värdegrund och fritidshemmets uppdrag.

Lärandemål

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen

- visa kännedom om didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser för yrkesutövningen i övrigt

- visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna

- visa kännedom om att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna

- visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser

- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia

- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt

- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Kursen innehåller läroplansteori, barns perspektiv på fritidshemmets miljö, fritidshemmet ur ett internationellt perspektiv, pedagogik och didaktik samt introduktion till akademiskt läsande och skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2201: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Dugga, skriftlig examination

2202: Fritidshemmets och skolans pedagogiska praktik, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
PM, skriftlig examination

2203: Fritidshemmets och skolans värdegrund och uppdrag, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig examination

2204: Fritidshemspedagogikens kärna utifrån internationellt perspektiv, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig examination

2205: Barns perspektiv på fritidshemmets miljöer, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Fältstudie, muntlig och skriftlig examination

2206: Fritidshemmets uppdrag och pedagogiska praktik, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Paper, skriftlig examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE105G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ankerstjerne, Trine (red)
Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Bie, K.
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups

Författare/red: Blomström, V, Wennerberg, J.
Titel: Akademiskt läsande och skrivande.
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Brinkkjaer, U. & Höijen, M.
Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Grewell, C. & Boström, L
Titel: Fritidshemmets lokaler och materiella resurser i relation till verkamhetens kvalitet
Upplaga: 2020
Förlag: Stockholm: Fritze
Kommentar: I SOU 2020:34. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, s 493-516.

Författare/red: Haglund, B, Gustafsson Nyckel, J & Lager, K (red)
Titel: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups

Författare/red: Hjalmarsson, Maria
Titel: Genusaspekter i fritidspedagogers omsorg – sociala och fysiska dimensioner. I Annica Löfdahl Hultman, Christina Olin-Scheller & Marie Tanner (red). Berättelser.Vänbok till Héctor Pérez Prieto.
Upplaga: 2018
Förlag: Karlstad: Forskningsrapport, Karlstad University Studies /2018:3
Webbadress: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167760/FULLTEXT01.pdf
Kommentar: s. 73-87

Författare/red: Holmberg, L
Titel: Att bli fritidshemslärare
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, (Lgr 22)
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022

Författare/red: Wahlström, N.
Titel: Läroplansteori och didaktik
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups


#### Referenslitteratur

Författare/red: Pihlgren, Ann, S (red)
Titel: Fritidshemmets didaktik
Upplaga: Senaste
Förlag: StudentlitteraturArtiklar, avhandlingar och skönlitteratur kan tillkomma.
Här hittar du de fullständiga läroplanerna: http://www.skolverket.se/sb/d/468 Barnkonventionen http://www.barnombudsmannen.se/

Artiklar, avhandlingar och skönlitteratur kan tillkomma.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468
Barnkonventionen http://www.barnombudsmannen.se/

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23