Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education BA (A), Basic Mathematics for Teachers in Leisure Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE215G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-11-06
 • Senast ändrad: 2023-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-10

Syfte

Syftet är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper i matematikinlärning inom det fritidspedagogiska arbetsområdet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillägna sig grundläggande kunskaper om barns matematikutveckling inom det fritidspedagogiska arbetsområdet
- förklara och tillämpa grundläggande matematiska begrepp
- ha kännedom om hur man kan stimulera och uppmuntra barns matematikutveckling
- ha kännedom om betydelsen av en god matematikstimulerande miljö för barns matematikutveckling
- ha kännedom om samspelets och kommunikationens betydelse för barns matematikutveckling
- tillägna sig kunskaper att arbeta med estetiska uttrycksformer samt digitala verktyg för att stimulera barns matematikutveckling
- visa förmåga att redogöra för ett relevant didaktiskt förhållningssätt, som även gäller metodiken, avseende barns matematikutveckling
- visa kunskaper kring hur man arbetar med matematikutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska
- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den fritidspedagogiska verksamheten
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt.

Innehåll

Barns utveckling och lärande
- Matematisk medvetenhet
- Grundläggande matematiska begrepp
- Flerspråkighet
- Matematikstimulerande miljöer
- Estetiska uttrycksformer
- Digitala verktyg
- Verksamhetsnära fältstudie
- Didaktiska förhållningssätt
Innehållet bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2201: Matematikstimulerande miljö och förhållningssätt. Muntlig gruppuppgift och skriftlig inlämning, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Praktiskt didaktiskt ledarskap Muntlig gruppuppgift och skriftlig inlämning, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Fältstudie. Muntlig och skriftlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Barns matematikutveckling, Tentamen, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE112G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lindekvist, A L.
 • Titel: Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur & Kultur. Läromedel
 • Författare/red: Molander, K.
 • Titel: Att lära in matematik ute: 2.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Vimmerby: Outdoor teaching.
 • Författare/red: Nationellt centrum för matematikutbildning
 • Titel: Små barns matematik: undervisning & lärande
 • Upplaga: 2016 (2., rev. uppl.)
 • Förlag: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
 • Författare/red: Solem, I.H., Alseth, B. & Nordberg, G.
 • Titel: Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur.

Utdelat material och artiklar kan tillkomma.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23