Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Education BA (A), Outdoor Education for Teacher in Leisure Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE216G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2023-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-12

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om, och en didaktisk kompetens i, att stödja barns och elevers lek för meningsfull och innehållsrik fritid i utemiljöer. Kursen syftar även till att studenten ska tillskansa sig kunskaper i praktiska lärprocesser i utomhusmiljön samt till att ge studenterna stärkt tilltro till sin förmåga som ledare i utomhusaktiviteter. Vidare syftar kursen till att den studerande ska få insikter i hur utomhuspedagogiska verksamheter kan stimulera eleverna till ökat friluftsliv, bättre hälsa och djupare samhörighet med naturen och annan omgivande utemiljö.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa för utomhuspedagogisk verksamhet relevanta praktiska kunskaper och didaktiska färdigheter, inklusive metodik, inom ämnet friluftsliv, hälsa och naturpedagogik
- visa förmåga att organisera och leda gruppaktiviteter i utomhusmiljö, samt visa förmåga till didaktiskt reflektion
- ha förmåga att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser
- visa insikt för hur utemiljön öppnar möjligheter för praktiska lärprocesser och hur utomhuspedagogik kan bidra till skolans ämnesundervisning
- visa utvecklad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid med fokus på leken

Innehåll

- Utomhuspedagogisk teori och det utvidgade lärandet.
- Friluftsliv, gruppdynamik och ledarskap, inklusive etik, allemansrätt och säkerhetsfrågor.
- Naturstudier och naturpedagogik i skolnära miljöer.
- Skolgården, närsamhället och andra utomhusmiljöer i ett lärandeperspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2001: Seminarium, Muntlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Gruppuppgift, Muntlig examination, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Gruppuppgift. Fältstudie. Seminarium, Muntlig examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: PM, Skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur.

P.g.a. dess särskilda form* sker omexamination för modul 1 och 2 först vid nästa tillfälle då kursen ges, vilket är nästa år vid samma kursmoment.

*Lägervistelse med övernattningar


Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE114G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Brügge, Britta; Glantz, Matz & Sandell, Klas
 • Titel: Friluftslivets pedagogik: För kunskap, känsla och livskvalitet
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Dahlgren, Lars Owe; Sjölander, Sverre; Strid, Jan Paul och Szczepanski, Anders
 • Titel: Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir lärmiljö
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Studentlitteratur,
 • Kommentar: 205 s.
 • Författare/red: Holmberg, L.
 • Titel: Att bli fritidshemslärare
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Ohlsson, Anders
 • Titel: Utomhuspedagogik, utveckling och lärande i naturen
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Gothia kompetens AB
 • Författare/red: Osswald, H
 • Titel: Fritidshem Utomhus - få det att fungera
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Natur och kultur
 • Författare/red: Pihlgren, Ann S.
 • Titel: Rasten, möjligheternas mellanrum
 • Upplaga: (red.) (2019) (Första upplagan)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Skolverket
 • Författare/red: Sundh, G.
 • Titel: Nyckeln till skolgårdens lärande
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23