Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp
Education BA (A), Educational Science II for Teachers in Leisure Education, 15, credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE217G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2023-11-02
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-11

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska visa kunskap om barns utveckling och lärande. Vidare ska studenten visa kunskap om specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
- visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen

Innehåll

Kursen innehåller specialpedagogik, lärmiljö, samverkan och förhållningssätt kopplat till elevers utveckling och lärande. Kursen innehåller vidare ledarskapets roll för likabehandling och inkludering samt estetiska uttrycksformer och hur digitala verktyg kan användas i verksamheten.

Behörighet

Godkända studier från termin 1, 30 hp, samt ytterligare minst 30 hp från termin 2 och termin 3 tillsammans varav 15 hp vfu.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2201: Samverkan, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig i grupp och skriftlig individuell

2202: Likabehandling , 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Fältstudie, muntlig

2203: Användning av praktiska, estetiska lärprocesser och digitala verktyg - Grupparbete, 2 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig och skriftlig uppgift

2204: Ledarskapets roll, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig

2205: Goda lärmiljöer - Grupparbete, 1 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntligt och skriftligt grupparbete

2206: Specialpedagogiska perspektiv, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig uppgift

Studenten förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassas examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE116G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Boström, L. & Haglund, B.
 • Titel: Att leda fritidshemmets verksamheter
 • Upplaga: 2020
 • Kommentar: I G. Berg, F. Sund & C. Wede, (ss. 309- 326). Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kapitlet finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Eriksson, K. & Rännar, E.
 • Titel: Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael
 • Titel: Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hansson Stenhammar, Marie-Louise
 • Titel: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare/red: Hejlskov Elven, Bo
 • Titel: Beteendeproblem i skolan
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare/red: Jahn, C., Reuterswärd, M., Edfelt, D & Sjölund, A.
 • Titel: Autism och ADHD i fritidshemmet
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare/red: Karlsson, A.
 • Titel: Specialpedagogik för fritids: en grundbok
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Karlsudd, P.
 • Artikeltitel: Looking for Special Education in the Swedish After-School Leisure Program Construction and Testing of an Analysis Model
 • Tidskrift: 2020
 • År/Volym/nr/sidor: Education Sciences
 • Webbadress: https://doi.org/10.3390/educsci10120359
 • Författare/red: Lago, L., Elvstrand, H.
 • Titel: Sociala relationer i fritidshem
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Natur och kultur
 • Författare: Lundbäck, B., Fälth, L.
 • Artikeltitel: Leisure time activities including children with special needs
 • Tidskrift: 2019
 • År/Volym/nr/sidor: IJREE (International Journal for Research on Extended Education)
 • Författare/red: Olsson, Britt-Inger & Olsson, Kurt
 • Titel: Att se möjligheter i svårigheter, barn och ungdomar med koncentrationsvårigheter
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Upplaga 2:2
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22)
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Skolverket
 • Författare/red: Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa
 • Titel: Likabehandling i förskola och skola
 • Upplaga: 2022
 • Förlag: Liber, Stockholm

Referenslitteratur

 • Författare/red: Blomström, V. & Wennerberg, J.
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brinkkjaer, U. & Höijen, M
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur

Aktuella artiklar och kompendiematerial kan tillkomma.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23