Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III , Grundlärare i fritidshem, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III , Grundlärare i fritidshem, 15 hp
Education BA (B), Educational Science III for Teacher in Leisure Education, 15 credits

Allmänna data om kursen

  • Kurskod: PE218G
  • Ämne huvudområde: Pedagogik
  • Nivå: Grundnivå
  • Progression: (B)
  • Högskolepoäng: 15
  • Fördjupning vs. Examen: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • Utbildningsområde: Undervisningsområdet 100%
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Fastställd: 2024-03-11
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Kursen syfte är att studenten visar kunskap om bedömning, betygssättning, utvärdering och utvecklingsarbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt, i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling
- visa fördjupade kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
- visa kännedom och kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
- visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål, och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling
- visa förmåga att kritisk och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat

Innehåll

Modeller för utvärdering och utvecklingsarbete samt grundläggande kunskaper i betyg och bedömning inom den svenska grundskolan.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik.
Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för kunskapsmålen. Seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål med hjälp av praktiska estetiska övningar och e-lärande.

Examination

2101: Litteraturöversikt, kamratbedömning av litteraturöversikt och seminarium - Skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

2102: Rapport, opponering, försvar och seminarium - Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Betygsskala: Tregradig skala

2103: Rapport - Skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: Tregradig skala

2104: Systematiskt kvalitetsarbete - Muntlig och skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

2105: Betyg och bedömning, litteraturseminarium - Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp
Betygsskala: Tregradig skala

2106: Samtal, Workshops - Muntlig examination, 2 hp
Betygsskala: Tvågradig skala

Studenten förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.


Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Tregradig skala

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE117G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ackersjö, H, Nordänger, U-K, Lindqvist P
Titel: " Att jag kallat mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag som en viss provokation". Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem.
Upplaga: 2016
Förlag: Educare 2016:1. Educare vetenskapliga skrifter, Malmö högskola
Webbadress: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:915942/FULLTEXT01.pdf
Kommentar: ISBN 978-91-47094-46-2

Författare/red: Agnafors, M. & Lvinsson, M.
Titel: Att tänka uppsats
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups

Författare/red: Ahrne, G & Svensson, P.
Titel: Handbok i kvalitativa metoder.
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN 978-91-47094-46-2

Författare/red: Augustsson, G.
Artikeltitel: The Complexities of Leisure-time Center Staff's Leadership in the Leisure-Time Center Learning Environment
År/Volym/nr/sidor: 2018 Vol.5 (1), s. 1-19
Tidskrift: Cogent Education

Författare/red: Boström, L., Elfstrand, H., Orwehag, M.
Artikeltitel: På spaning efter fritidshemmets didaktik
Tidskrift: Acta Didactica Norden

Författare/red: Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J., Lager, K.
Titel: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
Upplaga: Senaste
Förlag: Gleerups

Författare/red: Hilmarsson, H.
Titel: Samtalet: Förbättra din professionella kommunikation genom empati
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hirsch, Å., Lundahl, C.
Titel: Hållbar bedömning: bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Philgren, Ann
Titel: Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN 9789144111179 Valda kapitel, 182 sid.

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna Råd med kommentarer, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Upplaga: 2014
Förlag: Skolverket, Fritzes, Stockholm
Kommentar: 78 sid.

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna Råd och kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
Upplaga: 2012
Förlag: Fritzes, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-87115-78-3. 52 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna råd om betyg och betygsättning
Upplaga: 2018
Förlag: Skolverket, Stockholm

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Upplaga: 2013
Förlag: Skolverket, Stockholm
Kommentar: ISBN: 9789175590721, 16 sidor

Författare/red: Skolverket
Titel: Planering och genomförande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket, Stockholm
Kommentar: ISBN 978-91-86529-60-4 45 s.

Författare/red: Vallberg Roth, Ann-Christine
Titel: Stödja och styra: om bedömning av yngre barn.
Upplaga: 2010
Förlag: Skolverket, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-86529-23-9 s. 71.


#### Referenslitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22)
Upplaga: 2022
Förlag: Skolverket, StockholmAktuella artiklar samt avhandlingar inom området tillkommer samt viss skönlitteratur.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23