Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp
Education BA (C), Educational Science IV for Teacher in Leisure Education, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE219G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2023-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska visa kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- Visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom det fritidspedagogiska området
- Visa kännedom om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
- Visa förmåga att kritisk och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Vetenskapsteori, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen som grundlärare i fritidshem. Vidare innehåller kursen relevanta datainsamlingsmetoder som enkät, intervju och observation.

Behörighet

Grundläggande behörighet +Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Godkända studier om 120 hp från termin 1, termin 2, termin 3 och termin 4 samt kurs PE218G, 15 hp och PE175G, 7,5 hp från termin 5.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik.
Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2104: Vetenskapsteori, Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2105: Forskningsöversikt, Skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt genom dels en skriftlig uppgift och dels genom en tentamen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassas examination för studenten.

Obligatoriska moment.
Förutom poänggivande moment så innefattar kursen två obligatoriska läraktiviteter: Kvalitetsseminarium och Pilotstudie.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE120G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus
 • Titel: Att tänka uppsats: det vetenskapliga arbetets grundstruktur.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Malmö: Glerups
 • Kommentar: ISBN: 9789151102269
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN : 9789144097329
 • Författare/red: Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789144093468
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147112067
 • Författare/red: Grönlund, Å., Kempe, A. & Wiklund, M.
 • Titel: Praktisk vetenskapsteori för lärare: Hur vet vi vad vi vet?
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Författare/red: Löfdahl Hultman, Annika & Ribaeus, Katarina (red)
 • Titel: Förskollärarens metod och vetenskapsteori.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN 9789147139842
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 9789147113644

Artiklar, uppsatser och annan referenslitteratur tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23