Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp
Education BA (C), Independent Work, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE220G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2023-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska kunna tillämpa vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper inom det fritidspedagogiska området. Vidare ska kursen utveckla och fördjupa förmågan att på ett strukturerat och självständigt sätt reflektera och kritisk granska relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom det fritidspedagogiska området
- Visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom det fritidspedagogiska området
- Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet
- Visa förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin förmåga i det pedagogiska arbetet

Innehåll

- Vetenskapsteori
- Forskningsmetodik
- Vetenskaplig skrivande
- Referenshantering
- Respondering och opponering
- Självständigt arbete

Behörighet

Godkända studier om 120 hp från termin 1, termin 2, termin 3 och termin 4 samt kurs PE218G, 15 hp och PE175G, 7,5 hp från termin 5.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik.
Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar och litteraturstudier är huvudform för kunskapsmålen. Seminarier och handledning är huvudform för insikt och förståelse. Gruppövningar är grundform där studenten tränar argumentation,kritiskt granskande och reflektion.

Examination

2101: Examensarbete, Examensarbete, 15 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas genom ett självständigt vetenskapligt arbete.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i mitten av påföljande termin. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Obligatoriska moment:
Kursen innefattar obligatoriskt försvar av eget självständigt arbete och en kritisk granskning av ett annat arbete i samband med varje prövning av det självständiga arbetet.Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursen lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemålen för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE121G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus
 • Titel: Att tänka uppsats: det vetenskapliga arbetets grundstruktur.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Malmö: Glerups
 • Kommentar: ISBN: 9789151102269
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN : 9789144097329
 • Författare/red: Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne
 • Titel: Vetenskapsteori för lärarstudenter
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789144093468
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147112067
 • Författare/red: Grönlund, Å., Kempe, A. & Wiklund, M.
 • Titel: Praktisk vetenskapsteori för lärare: Hur vet vi vad vi vet?
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Författare/red: Löfdahl Hultman, Annika & Ribaeus, Katarina (red)
 • Titel: Förskollärarens metod och vetenskapsteori
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: ISBN 9789147139842
 • Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 9789147113644

Artiklar, uppsatser och annan referenslitteratur tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23