Pedagogik GR (B), Fritidspedagogiska perspektiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:

Kursplan för:
Pedagogik GR (B), Fritidspedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Education BA (B), Perspectives on Leisure Pedagogics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

  • Kurskod: PE233G
  • Ämne huvudområde: Pedagogik
  • Nivå: Grundnivå
  • Progression: (B)
  • Högskolepoäng: 7,5
  • Fördjupning vs. Examen: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • Utbildningsområde: Undervisningsområdet 100%
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Fastställd: 2024-03-11
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för undervisning inom området barns uppväxtvillkor i ett mångkulturellt och hållbart samhälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa utvecklade kunskaper om praktiska och estetiska lärprocesser

- visa utvecklad förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

- visa utvecklad förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling,

- visa utvecklad förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

- visa utvecklad förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet för kursen.

- Visa god kunskap om och förmåga att kommunicera samt förankra skolans värdegrund och de grundläggande demokratiska värderingarna.

- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet undervisa om hållbar utveckling

- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer.

Innehåll

Kursen innehåller skolans värdegrundsarbete med fokus på demokratiska värderingar, barnkonventionen, en hållbar utveckling och mångfald. Den handlar också om hur arbetet med dessa områden kan planeras och genomföras i fritidshem.

Behörighet

Godkända studier från termin 1, 30 hp samt ytterligare minst 30 hp från termin 2 och 3 varav 15 hp vfu.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

2202: Hållbar utveckling, 1,5 hp
Betygsskala: Tvågradig skala
Grupparbete - muntlig och skriftlig examination

2203: Mångfald i fritidshem, 1 hp
Betygsskala: Tvågradig skala
Muntlig examination

2204: Barns uppväxt- och livsvillkor i ett mångkulturellt och hållbart samhälle, 4 hp
Betygsskala: Tregradig skala
Skriftlig examination

2210: Identitet och genus, 1 hp
Betygsskala: Tvågradig skala
Grupparbete - muntlig examination

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål. Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Tregradig skala

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Ersätter PE174G Mångfald i fritidshem.
Kursen ersätter PE180G.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE174G och PE180G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ankerstjerne, Trine (red)
Titel: Perspektiv på fritidshemspedagogik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: Valda kapitel

Författare/red: Cummins, J.
Titel: Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael
Titel: Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 210 s. Valda kapitel

Författare/red: Heikkilä, Mia
Titel: Lärande och jämställdhet i förskola och skola
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: 180 s.

Författare/red: Holmberg, L.
Titel: Att bli fritidshemslärare
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber
Kommentar: Kapitel 16 & 17. Finns att tillgå i kursrummet

Författare/red: Lago, L., Elvstrand, H.
Titel: Sociala relationer i fritidshem
Upplaga: Senaste
Förlag: Natur och kultur

Författare/red: Lahdenperä, P., Sundgren, E., Abdoka, S., Bockgård, G., Norberg Brorsson, B.
Titel: Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Lundberg, A. & Werner, A. (red.)
Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
Upplaga: Senaste
Förlag: Skriftserie: Nationella sekretariatet för genusforskning
Kommentar: 93 s.

Författare/red: Sund, Per & Sund Louise
Titel: Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan
**Upplaga: **Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Swärd, S.
Titel: Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan
Upplaga: Senaste
Förlag: Norstedts Juridik AB

Författare/red: Åhslund, Ingela
Artikeltitel: Nordic Research on Boys’ Learning and School Performance: A Systematic Literature Review
År/Volym/nr/sidor: 2018, Vol. 12, nr 2, s. 41-61
Tidskrift: Utbildning och Lärande

Författare/red: Øksnes, Maria
Titel: Lekens flertydighet. Om barns lek i en institutionaliserad barndom
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: 190 s.


#### Referenslitteratur

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr22
Upplaga: 2022
Förlag: SkolverketAktuella artiklar samt avhandlingar inom området kan tillkomma.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23