Civilekonomprogrammet

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Civilekonomprogrammet, 240 hp
Master of Science in Business and Economics, 240 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SEKOA
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2021/827
  • Högskolepoäng: 240
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Senast ändrad: 2023-11-17
  • Giltig fr.o.m: 2024-08-19

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för kvalificerat arbete med företagsekonomisk inriktning, inom marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering, främst inom näringslivet, men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs. Vidare syftar utbildningen till att utgöra grunden för ett livslångt lärande som professionell ekonom.

Lärandemål

Examensmål enligt Högskolelagen 1 kap 8§ samt Högskoleförordningen, bilaga 2.

Civilekonomexamen uppnås efter det att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För civilekonomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen ska studenten
– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
– visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen ska studenten
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
– visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen ska studenten
– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

År 1
Termin 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 2
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15hp
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15hp

År 2
Termin 3
Statistik GR (A), Statistik I, 15hp

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15hp

Termin 4
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. En praktikkurs kopplar samman teori och praktik. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Vidare behandlas ledarskap, etiska aspekter och metodfrågor samt fortsatt fördjupning inom marknadsföring och affärsutveckling. Avslutningsvis genomför studenten ett självständigt examensarbete omfattande 30 hp. Examensarbetet ska ha en inriktning inom marknadsföring och affärsutveckling och skrivas under överinseende av en utsedd handledare. Inriktningen kan till vissa delar komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, både i en nationell och en internationell kontext.

År 3
Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Innovation och affärsmodellsutveckling, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 7,5 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15hp

År 4
Termin 7
Företagsekonomi AV, Ledarskap och etik, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Affärsutveckling i upplevelseekonomin, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5hp

Termin 8
Företagsekonomi AV, Civilekonomuppsats, 30hp

Inriktningen redovisning och finansiering
Inriktningen ger fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade redovisnings-, revisions- och finansieringstjänster. Teorier gällande redovisning, revision och finansiering ges stort utrymme. En praktikkurs kopplar samman teori och praktik. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Vidare behandlas ledarskap och etiska aspekter samt metodfrågor. Intresset riktas också mot frågor om global redovisning och revision samt global finansiering och bankverksamhet. Avslutningsvis genomför studenten ett självständigt examensarbete omfattande 30 hp. Examensarbetet ska ha en inriktning inom redovisning, revision eller finansiering och skrivas under överinseende av en utsedd handledare. Inriktningen kan till vissa delar komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

År 3
Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Redovisning i teori och praktik, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Finansiering i teori och praktik, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Juridik GR (A), Beskattningsrätt, 15hp

Företagsekonomi GR (C), Revision i teori och praktik, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 7,5 hp

År 4
Termin 7
Företagsekonomi AV, Ledarskap och etik, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Global redovisning och revision, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Global finansiering och bankverksamhet, 7,5hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5hp

Termin 8
Företagsekonomi AV, Civilekonomuppsats, 30hp


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning som vänder sig till de som vill följa ett fast utbildningsprogram. De två första åren (som ges på svenska) består av grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Det tredje året påbörjas en specialisering inom vald företagsekonomisk inriktning (marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering). Vissa gemensamma kurser ingår, till exempel i informatik, och stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Detta sker bland annat genom att studenter ges möjlighet till projektarbeten och praktik inom näringslivet och övriga samhällssektorer. På samma sätt som under utbildningens första två år ingår näringslivsinslag, bland annat i form av gästföreläsningar, på samtliga företagsekonomiska kurser. Kurserna läses i den ordning som anges under rubriken innehåll ovan (med förbehållet att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras). Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan.

Undervisningen sker med nära koppling till den forskning som bedrivs inom ämnet samt vid Mittuniversitetets centrumbildning (forskningscentrum) Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), som bland annat fokuserar på finansiell sektor, revision och strategiska nätverk. Undervisning baserad på den senaste forskningen utgör viktiga inslag i utbildningen och såväl nationella som internationella forskare medverkar i undervisningen.

För att göra det möjligt för utländska studenter att delta i delar av utbildningen ges de företagsekonomiska kurserna på båda fördjupningsinriktningarna på engelska. Studenter vid Mittuniversitetet har dessutom möjlighet att förlägga en del av studietiden till utländskt universitet.

För civilekonomexamen ska studenten genomföra ett självständigt examensarbete (en civilekonomuppsats) omfattande 30 högskolepoäng. Examensarbetet ska ha en inriktning som motsvarar vald fördjupningsinriktning och ske under överinseende av utsedd handledare.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som särskilda förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag. Delar av undervisningen ges på engelska. Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen. Examinationen sker i form av skriftliga eller muntliga prov, i form av PM-författande eller mer omfattande självständiga arbeten och/eller i form av seminariedeltagande. Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen. Betygsskala och betygskriterier framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Civilekonomexamen

Civilekonomexamen
som översätts till
Degree of Master of Science in Business and Economics

Övrig information

Civilekonomutbildningen ges i Sundsvall och i Östersund.

Studerande vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till utländskt universitet. Speciella samarbetsavtal och utbytesprogram finns med många universitet. Det finns även vissa möjligheter att studera utomlands på egen hand, så kallade Free Movers. Ansökan görs i särskild ordning. Eventuella terminsavgifter betalas av den studerande.

Sidan uppdaterades 2024-02-23