Personal- och arbetslivsprogrammet

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp
Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPARG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1875
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Senast ändrad: 2023-06-28
  • Giltig fr.o.m: 2024-08-15

Syfte

Programmet syftar till att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla ett både analytiskt och kritiskt förhållningssätt för arbete med personal- och organisationsfrågor inom arbetslivet. Särskild uppmärksamhet riktas mot att analysera och förstå samspelet mellan individ, grupp, organisation och omvärld vad gäller personal- och arbetslivsfrågor.

Studenter ska tillägna sig kunskaper och färdigheter som behövs för att värdera och förhålla sig kritisk till föreställningar, arbetssätt och forskning inom personal- och arbetslivsområdet.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Personal- och arbetslivsprogrammet följande lokala lärandemål:

Efter genomgången utbildning ska studenten:

- Uppvisa kunskap och förståelse för psykologisk och sociologisk teori och metod samt kunna tillämpa dessa på olika personal- och arbetslivsfrågor i samhället.

- Kritiskt och självständigt kunna värdera, tillämpa och använda olika discipliners synsätt på personal och arbetsliv.

- Självständigt identifiera och analysera problemområden inom olika delar av arbetslivet utifrån sociologisk och psykologisk kunskap.

- Kunna relatera personal- och arbetslivsfrågor till arbetsrättslig lagstiftning.

- Förstå och förhålla sig till olika ekonomiska aspekter inom personal- och arbetslivsområdet.

Innehåll

ÅR 1
Psykologi GR (A) Introduktion till arbetslivets psykologi 30 hp
Kursen ger en introduktion till arbets- och organisationspsykologi som vetenskap samt den grundläggande psykologin, innefattande exempelvis motivation, emotion, kognition, inlärning, personlighet och socialpsykologi, applicerat i en arbetslivskontext.

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
Kursen ger en introduktion till sociologiska perspektiv på samhälle och arbetsliv och ger en förståelse för hur strukturer och förändringsprocesser på olika samhällsnivåer interagerar och skapar förutsättningar för organisationer och för personalarbete på organisationsnivå. Kursen inkluderar även applicerbara vetenskapliga metoder.

ÅR 2
Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation, 22,5 hp
Kursen är en fördjupning i sociologisk teori med inriktning mot arbetsliv och organisation. Under kursen tränas förmågan att kritiskt analysera och förstå hur arbets- och anställningsvillkor kan förändras i organisationer med fokus på frågor som arbetsmarknadsrelationer, organisatorisk och social arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering.

Psykologi GR (B), Arbets-och organisationspsykologi, 22,5 hp
Kursen är en fördjupning i psykologiämnet med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Tillämpning av vetenskapliga metoder, samt praktiska och arbetslivsrelaterade moment som exempelvis arbetspsykologisk testning, samtals- och intervjumetodik ingår i kursen.

Juridik GR (A), Juridik med inriktning mot arbetsrätt, 15 hp
Under avsnittet juridik studeras arbetsrätt, särskilt det individuella anställningsavtalet, anställningsskyddet och annan arbetslivsrelevant lagstiftning.

ÅR 3
Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Kurserna ger en bred orientering i praktiskt personal- eller arbetslivsrelaterat arbete där möjlighet ges att tillämpa teoretiska kunskaper om människor och arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på plats i en organisation.

Företagsekonomi, GR (A) Ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A) Personal och ekonomi, 7,5 hp
Kurserna inriktas mot att ge en grundläggande förståelse för personalekonomiska frågor i personalekonomins olika tillämpningsområden.

Val av fördjupningsämne;

Psykologi GR (C) Självständigt arbete, 30 hp
Kursen ger en fördjupning mot psykologisk teori och i analys och metod. I kursen övas dessutom förmågan till självständig analys av tidigare forskningsresultat.

alternativt

Sociologi GR (C), 30 hp, inklusive självständigt arbete, 15 hp
Kursen ger ytterligare en fördjupning inom sociologisk teori och vetenskapliga analysmetoder. I kursen övas förmågan till självständig analys av aktuella personal- och arbetslivsfrågor.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet består av två huvudområden, psykologi och sociologi som kompletteras med juridik (arbetsrätt) och företagsekonomi (ekonomistyrning och personalekonomi).
Inom psykologi ligger fokus på arbets- och organisationspsykologi. Inom ämnet ingår även moment som rekrytering, kompetensbaserade intervjuer och testning. I sociologi är fokus på att förstå hur arbetslivets utmaningar i stort, som inkludering, jämlikhet, jämställdhet och hållbara arbetsvillkor och arbetsmiljö görs i organisationer och i personalarbete utifrån samhällets och arbetsmarknadens organisering. Inom sociologin ingår även praktiska moment i form av organisationsanalys och hantering av enkäter om arbetsmiljö. Utbildningen har anknytning till arbetslivet bl.a. genom en 10 veckor lång praktikperiod, och även genom aktiv dialog med branschråd och gästföreläsningar av verksamma inom fältet. Anknytningen till arbetslivet stärks av den arbetsrelaterade forskningen och de nätverk som finns vid universitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Övrig information

Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom huvudområdet för kandidatexamen

Sidan uppdaterades 2024-02-23