Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
Primary School teacher education, specialisation afterschool centres

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULGFG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/1117
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Senast ändrad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten genom teoretiska, vetenskapliga, estetiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare med inriktning mot fritidshem samt därutöver undervisa i praktiskt estetiskt ämne i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska studenten utöver de allmänna målen i 1 kap. 8 § i Högskolelagen uppfylla nationellt fastställda mål enligt Högskoleförordningen Bilaga 2 för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.
För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
– visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Självständigt arbete. För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.


Lokala lärandemål
Den blivande grundläraren ska
- ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Innehåll

Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 90 hp, varav 60 hp inom det fritidspedagogiska området och 30 hp i ett praktiskt estetiskt ämne. Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp inom relevant verksamhet. Studenten ska inom ramen för kursfordringar ha fullgjort ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp inom det fritidspedagogiska området.
Samtliga kurser är på grundnivå.

Förutom att kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är tydligt inriktad mot fritidslärarens yrkesidentitet understryks här vikten av lärare som ledare, och kurserna omfattar följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om 15 hp inom det fritidspedagogiska området.

Utbildningen omfattar följande kurser som läses i nedanstående ordning:

Termin 1
- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare fritidshem, 15hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp

Termin 2
- Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Termin 3
- Praktiskt estetiskt ämne, 30 hp

Termin 4
- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare fritidshem, 15 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III, för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Termin 5
- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare fritidshem, 15 hp
- Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV, 7,5 hp
- Pedagogik GR (B), Fritidspedagogiska perspektiv, 7,5 hp

Termin 6
- Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp
- Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 30 hp. Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, årskurs 1-6. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till fyra kurser omfattande 5 veckor.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare med tydlig yrkesidentitet. Den blivande grundläraren med inriktning mot arbete i fritidshem ska inhämta de kunskaper och ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen inom det fritidspedagogiska området. Studierna varvas mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, praktiskt estetiskt ämne, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktiska studier relevanta inom det fritidspedagogiska området. I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom det fritidspedagogiska området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap § 6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2024-02-23