Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Spara favorit

Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna it-distansutbildning ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och ortsoberoende utan att behöva flytta.

Utbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på hur du kan delta i att främja hälsa hos befolkningen. Samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet samt levnadsvanorna och dess påverkan på befolkningens hälsa studeras. Kombinationen projekt- och folkhälsokunskap ger särskilt goda förutsättningar att bedriva kvalificerat folkhälsoarbete. Vidare studeras strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, landsting, stat och privata företag. Representanter för folkhälsoarbete i samhället deltar i utbildningen för att dela med sig av sin erfarenhetskunskap och praktik ingår i utbildningen.
Folkhälsoarbete drivs ofta i projektform och kunskap om planering, genomförande och uppföljning av projekt är av stort värde. För dig som är intresserad av internationellt hälsoarbete finns möjligheter till att studera en termin utomlands. Utbildningen bygger till stor del på teori varvat med praktiska tillämpningar. Utbildningen ges i samarbete med Högskolan i Halmstad.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet. Kandidatexamen utfärdas av Mittuniversitetet.
Kurserna ges på helfart, vilket innebär heltidsstudier, d v s att du måste reservera 40 timmar i veckan för studier.
Utbildningen ger möjlighet till utlandsstudier under termin 5 eller som en del av praktikkursen.
Om du tidigare har läst kurser i folkhälsovetenskap om minst 30 hp kan du ansöka om antagning till senare del av programmet. Ansökningsblanketten finns att hämta vid Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap med epost HUVkontakt@miun.se

Sammankomster

Utbildningen ges på IT-distans utan obligatoriska träffar på campus, all undervisning och kommunikation sker via en lärplattform. Undervisningen bedrivs både synkront och asynkront, d v s föreläsningar och seminarier online förekommer på dagtid. Programmet förutsätter tillgång till dator/platta med internetuppkoppling samt ett headset.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
som översätts till
Degre of Bachelor of Science with a major in Public Health Science

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du förberedd att möta samhällets behov av arbete med att främja hälsa och att förebygga ohälsa genom planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete. Förutom projektledare inom detta breda fält kan du även arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och utredare inom ett vitt arbetsfält; kommun, landsting, myndigheter, företagshälsovård, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete.

Arbetslivskontakt

Utbildningen innehåller en praktikperiod som öppnar för arbetslivskontakter.