CER - mer än ett forskningscentrum

CER_Tripple Helix

Initiativet till bildandet av CER kom från ett nätverk av företag som arbetade för att stärka verksamheten inom bank, försäkring och pension i Sundsvallsregionen. Dåvarande länsstyrelsen i Västernorrland medverkade aktivt till att via statliga medel, strukturfondspengar och bidrag från näringslivet skapa ekonomiska förutsättningar för ett forskningscentrum inom detta för regionen så viktiga arbetsmarknadsområde. När CER bildades i augusti 2008 anslöt sig ytterligare två branscher: fastighet och revision.

CERs uppgift är att bedriva ”branschnära” forskning, sprida forskningsresultat till akademiker och praktiker, etablera ett nätverk för de branscher som verksamheten avgränsats till samt bidra till regional utveckling. Visionen är att etablera sig som ett ledande nordiskt kunskapscentrum när det gäller forskning och samverkan inom något eller några av de prioriterade områdena.

Ett 20-tal forskare bedriver forskning om och tillsammans med branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. I det branschnätverk, CER-nätverket, som är knutet till forskningscentret finns en ledningsgrupp och två arbetsgrupper som initierar samverkansprojekt ifråga om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. I alla dessa grupper ingår företrädare för privata och offentliga organisationer.

Som framgår av organisationsdiagrammet, leds CER av en centrumledare som ansvarar för den operativa verksamheten. Centrumledaren ingår i referensgruppen, som består av nio personer.

 

Referensgrupp

Ordförande
Mikael Bergström, verkställande direktör Länsförsäkringar Västernorrland

Ledamöter
Edith Andresen, universitetslektor Mittuniversitetet och CER

Christer Berglund, verkställande direktör HSB Södra Norrland

Carina Bergquist Palm, regionchef Nordea

Maria Humla, generaldirektör SPV

Jimmy Jaldemark, docent Mittuniversitetet och CER

Heléne Lundberg, professor Mittuniversitetet och CER

Kicki Strand, kommunikationschef Mittuniversitetet

Peter Öhman, professor Mittuniversitetet och CER

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677