Ett nätverk med hållbara relationer

Mån 09 nov 2020 16:36

HSB Södra Norrland, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea och Statens tjänstepensionsverk, SPV, har tecknat nya avtal och därmed förlängt sina engagemang som samarbetspartners i CER-nätverket.

hållbara relationer 2
Övre raden från vänster: Mikael Bergström, VD Länsförsäkringar Västernorrland, Maria Humla generaldirektör Statens tjänstepensionsverk. Nedre raden från vänster: Christer Berglund, VD HSB Södra Norrland, Carina Bergqvist Palm regionchef Nordea.

CER-nätverket som är starkt integrerat med forskningsmiljön CERs verksamhet vid Mittuniversitetet, är ett kraftfullt nätverk med ett fyrtiotal aktiva företag och offentliga aktörer som tillsammans arbetar för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och regional utveckling på olika sätt. Maria Humla är generaldirektör på Statens tjänstepensionsverk, SPV, och hon anser att nätverket är ett bra nav för att knyta samman näringsliv, akademi och samhälle. Hon ser många fördelar med nätverket:
- Genom att vi som verkar i regionen går samman och jobbar mot samma mål så stärker det oss alla i slutändan. Kan vi till exempel locka ekonomstudenter till vår region, få dem att läsa här för att sedan stanna kvar efter avslutad utbildning, så kommer det i förlängningen att gynna oss arbetsgivare.

Kompetensförsörjningsfrågan är också något som Carina Bergqvist Palm, regionchef på Nordea, brinner för. Carina är även en av dem som initierade nätverket en gång i tiden.
- För mig är vårt engagemang i nätverket en del av att vi vill bidra till regionens tillväxt och stärka CER som ett kompetenscenter för vår bransch. Tillsammans kan vi få fler etableringar till vår del av landet och öka attraktionskraften, samt skapa en stark rekryteringsbas när vi behöver anställa.

HSB Södra Norrland är en partner i nätverket som varit med sedan 2012. Christer Berglund som är VD på HSB förklarar att ett skäl till att han tror att nätverket varit så framgångsrikt genom åren är CERs konkreta arbete med utgångspunkt i relevant forskning.
- Forskningsanknytningen skapar en trovärdig utveckling för regionens företag och det är ett skäl till att nätverket kunnat fungera över så lång tid, nätverk som dränerar energi försvinner av sig själva men ger det energi så ger man mer tillbaka själv som medlemsföretag.

Ett särdrag för nätverket är att det inte bara är en angelägenhet för personer i ledande ställning i olika organisationer, utan samarbeten och nätverkanden sker även på medarbetarnivå. Det här är något som Länsförsäkringars VD Mikael Bergström, som också är ordförande för CER-nätverkets referensgrupp, lyfter särskilt.
- CER-nätverket utgör en unik arena där akademi och näringsliv har möjlighet att mötas för att byta tankar och insikter och därmed bidra till att utveckla varandras verksamheter. Inför den kommande treårsperioden hoppas och tror jag att vi kan utveckla samarbetet inom nätverket ytterligare för att bygga ett starkare näringsliv och universitet och därmed påverka regionens konkurrenskraft på ett än mer positivt sätt.

Läs mer om CER-nätverket här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-11-09