Naturbaserad turism

Spara favorit 4 jul juli 2019
 Hälsovetenskap

Att utveckla en turistdestination, bygga vindkraft eller besluta om nationalparker kan bli allt svårare. I maj 2012 förband sig Sverige att följa Europeiska Landskapskonventionen, som ska öka gräsrötternas inflytande över svenska landskap. ETOUR studerar hur kraven i konventionen påverkar lokala och nationella intressen.

Forskning har tydligt påvisat betydelsen av relationer och samarbeten i turism för att uppnå hållbarhet och konkurrenskraft. Turism baserat på glesbygdens naturresurser har på senare år tydligt lyfts fram i olika utvecklingsstrategiska - och policydokument såväl lokalt, regionalt som nationellt. 

Turistföretag som brukar naturresurser i sin verksamhet är ofta integrerade med det lokala samhället och med lokala aktörer på destinationen. Detta är positivt då lokal delaktighet är viktigt i utvecklingen av innovativa och hållbara naturturismprodukter. Eftersom naturturismen bygger på mer eller mindre fritt tillgängliga attraktioner skapar det speciella förutsättningar för innovation inom naturturism. Kommersiella naturupplevelser innebär ofta att naturturistföretag säljer en produkt som de inte har fullständig kontroll över. Förvaltning, beslut och kontroll över naturresurser och infrastruktur ligger ofta på regional eller nationell nivå.

Antalet aktörer inom naturturism är många eftersom markägare, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och myndigheter också blir en del av naturturismen och därför är relationer och samarbeten mellan lokala och nationella aktörer och mellan privata och offentliga aktörer särskilt viktiga. Ett sätt att skapa hållbara och innovativa samhällen i glesbygd är att utveckla samverkan kring hållbar turism mellan institutioner och nyckelaktörer på olika nivåer. För att förstå destinationers innovationsförmåga är det centralt att kartlägga deras nätverk, aktörer, samarbeten och relationer.

I detta projekt har forskarna gjort ett antal olika fallstudier som belyser hållbar turism och samverkan. Särskilt fokus läggs på studier kring utmaningar med den Europeiska landskapskonventionen, hur myndigheter samverkar i markfrågor, vem som tar det lokala ansvaret för hållbar turismutveckling och hur turismsamarbeten över kommun-, läns-, region- och riksgränser kan se ut.

Projektledare är Sandra Wall-Reinius och projektet "Hållbar turism" utgör ett delprojekt i forskningsprojektet Kunskapsbaserad turismutveckling, finansierat av Europeiska unionen och den Regionala utvecklingsfonden.