Den fördjupade studien i Östersunds kommun

I den fördjupande studien arbetar vi tillsammans med Östersunds kommun för att identifiera hur tillgänglighet kan öka till kommunens friluftsområden. Här kommer en lägesuppdatering om vad som hänt i projektet under hösten...

Andersön 2019-06-19 (9) Trefotsudden - Stig från p.jpg
Foto från Andersön: Annika Jonsson

Kartläggning av vilka tillgängliga naturområden som finns inom kommunen
Under hösten har projektanställda Annika Jonsson kartlagt vilka tillgängliga naturområden som finns inom kommunen, vilka centrala aktörer som arbetar med tillgänglighet och fysiska funktionsvariationer, samt hur andra kommuner i Sverige arbetar.

För att kartlägga hur tillgängligheten ser ut i Östersunds kommun, har information eftersökts på kommunens hemsida utifrån vilka naturområden som kommuniceras ut allmänt och vilken information som finns gällande tillgänglighet för dessa platser. Andra webbplatser som undersökts för att få ytterligare information om vilka tillgängliga platser som finns i Östersunds kommun är TillgänglighetsdatabasenNaturkartan.se och Länsstyrelsen Jämtland.


Bynäset

Vi kan redan nu konstatera att det i Östersunds kommun finns skillnader i hur tillgängliga naturområden anpassats eller kommuniceras. Det finns goda ansatser att tillgängliggöra exempelvis mötesplatsen (grillplats, bänkar med mera som på bilderna) samtidigt som det kan finnas ytterligare behov av att göra naturområdet omkring mer tillgängligt, exempelvis genom framkomlighet och markberedning. Men allt behöver inte vara tillgängligt; som tidigare forskning visar så finns det även behov och önskningar hos personer med funktionsnedsättningar att bli utmanade och ha äventyr i naturen vilket kommer att undersökas mer i vår studie.

Verktyg för utveckling
En del i projektet är att bistå med förslag på verktyg för utveckling. Tidigare har Huddinge och Örnsköldsviks kommuner utnämnts av Naturvårdsverket som Sveriges friluftskommuner. Huddinge kommun har bland annat tagit fram en handbok i delaktighet som är resultatet av Projekt medborgarinflytande. Huddinge kommun har även arbetat för att bli aktiva på sociala medier, ha kontinuerliga uppdateringar om friluftstips, anlägga fler leder med hög tillgänglighet, enkel information och god vägvisning etc. Sedan 2010-talet har Örebro kommun arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor - framförallt genom att undanröja hinder i den fysiska miljön. Framför allt är information och kommunikation intressant ur ett tillgänglig naturperspektiv, där Örebro kommun tar upp besöksinformation som en viktig service för att informera om tillgänglighet på platser som besöksmål.

Presentation av preliminära resultat på forskningskonferens om turism
I oktober presenterade Rosemarie Ankre preliminära resultat av kartläggningen på konferensen The 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Reseach i Roskilde i Danmark. Intresse för projektet var stort vilket visar att tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta är en aktuell fråga inom samhällsplanering – men med ett fortsatt behov av forskning.

Etikprövning beviljad
Under hösten har vi också fått projektets etikprövning beviljad, vilket innebär att vi till våren kan börja intervjua personer med olika funktionsnedsättningar om deras erfarenheter, behov och önskemål kring att vistas i naturmiljöer. Under våren kommer också samtalen med tjänstemän och representanter för organisationer att fortsätta för att få mer kunskap kring såväl utmaningar som goda exempel i arbetet med att minimera hinder för att utomhusvistelser ska bli mer tillgängliga.