”Är du en sådan där #metoo?” Om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och ledarskap på hotell- och restaurangarbetsplatsen

Denna rapport vill bidra med kunskap om hur ledarskap kan medverka till att stävja sexuella trakasserier och andra arbetsmiljöproblem på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen.

restaurangbranschen

Rapporten ”Är du en sådan där #metoo?” Om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och ledarskap på hotell- och restaurangarbetsplatsen är författad av Kristina Zampoukos, Klara Persson och Katja Gillander Gådin.
 
Författarna har kartlagt den internationella forskningen kring frågor om ledarskap och trakasserier kopplat till hotell- och restaurangbranschen och konstaterar att den är mycket begränsad och främst fokuserar på ekonomiska perspektiv istället för enskilda medarbetares utsatthet.
 
Rapporten innefattar även en studie som bygger vidare på den befintliga forskningslitteraturen inom området genom 24 stycken djupintervjuer med olika personalgrupper inom hotell- och restaurangbranschen, som genomfördes på 11 arbetsplatser runtom i landet. Intervjufrågorna behandlar individuella-, grupp- och organisatoriska strategier för att förebygga och hantera trakasserier och hot om våld samt vilka verktyg som skapar en god psykosocial arbetsmiljö. Intervjufrågorna berör även de svårigheter som kan uppstå i konflikten mellan alkoholservering och en trygg arbetsmiljö för de anställda.
 
Intervjuerna blottar bland annat de hierarkier och den machokultur som fortfarande finns kvar i branschen, problem med alkohol och droger som en del av arbetsmiljön samt en etablerad tystnads- och kramkultur. Även ett omoget ledarskap lyfts som en underliggande orsak till branschens utmaningar.
 
Genom att analysera och diskutera betydelsen av ledarskap som en del i en god arbetsmiljö där trakasserier aktivt motverkas, visar rapporten på att följande faktorer är avgörande:

 • Närvarande, engagerade och delaktiga ledare som visar omsorg om sin personal och som inte räds att ta tag i de problem som eventuellt uppstår.
 • Ledare vars ledarskap är inriktat mot relationsbyggande och kommunikation och som bygger på lyhördhet.
 • Ledare som har en tydlig idé och vision om både hur det ska vara på arbetsplatsen och om vilken sorts produkt eller service som ska levereras.
 • Ett ledarskap som är inriktat mot att arbeta bort de hierarkier och de beteenden som tillhör ”den gamla skolan” och som istället lägger fokus vid att skapa välfungerande team där man backar upp varandra, både inom ett team och över gränserna mellan olika team.
 • Ledare som aktivt och målinriktat arbetar för att de anställda ska kunna ha både ett arbete och ett liv utanför arbetet. I detta ingår att lägga scheman med rimliga arbetspass och med utrymme för raster.
 • Ett ledarskap och en organisation/fördelning av arbete och ansvarsområden som innebär att alla känner ägarskap till samt stolthet över den produkt/service som levereras.
   
  Rapporten är en del i projektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” som finansieras av AFA Försäkringar.
   
  Läs hela rapporten här.

Kontakt

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912