Vår ambition är att all forskning ska bedrivas nära, eller i samarbete med turismbranschen. Därför är det mycket viktigt att få insikt i näringens tankar och önskemål om ny kunskap. Där kommer ETOUR:s referensgrupp in i bilden.

Till varje forskningscenter knyts en referensgrupp med deltagare från forskningscentrets nyckelpartners. Referensgruppen består av interna och externa representanter som utses av dekanen vid fakulteten för en mandatperiod på 3 år. Referensgruppen träffas sedan två till tre gånger om året.

ETOUR:s referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i turismbranschens olika behov av ny kunskap. Dess huvudskaliga uppgifter är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering och vara ett organ för samverkan.

Referensgruppen består i dag av följande personer:

Interna representanter

Externa representanter