Digitala tjänster - från policy till slutanvändare

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Timrå Kommun. Syftet är att identifiera och skapa förståelse för digitaliseringsinitiativs avsedda nyttor i strategier på olika nivåer (EU, nationell, regional, och kommunal) för att sedan jämföra dessa med aktuell praktik.

Ett särskilt fokus kommer att läggas på demokratiska aspekter av digitaliseringprocessen.

Inom projektet studeras i vilken mån strategier och operationalisering av strategier i form av utveckling av kommunala e-tjänster, (digitala tjänster) överensstämmer med varandra med utgångspunkt i de nyttor som lyfts fram. De förväntade resultaten antas vara till användning för både beslutsfattare som fördelar resurser samt praktiker som utvecklar och tillhandahåller tjänsterna.

De metoder som används omfattar:

  • Policyanalyser
  • Workshop med politiker och kommunledning
  • Intervjuer med handläggare
  • Enkät till alla anställda inom Timrå kommun
  • Enkäter till användare respektive icke-användare (av digitala tjänster)

Läs rapporten Digitala tjänster

Kalender på iPad

Förstudie Digitala tjänster

Fakta

Projektperiod

181001-200401

Kommunsamverkan

Projektledare

Leif Sundberg

Forskare|Researcher

010-1428838

Projektmedlemmar

Aron Larsson

Professor|Professor

010-1428616

Finansiärer

Timrå Kommun 16x9