Digitaliserade beslutsstöd –policy och praktik

Förstudien syftar till att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för att värdera nyttan med digitaliserade beslutsstöd som verktyg för att förbättra och utveckla verksamhetsstyrning och samverkansförmåga hos transportsystemets nyckelaktörer.

Förstudien är uppdelad på tre delstudier som berör digitaliseringens utmaningar och frågeställningar på a) idé- och policynivå, b) struktur- och processnivå; och c) individ- och gruppnivå. Resultat från förstudien ska kunna användas som underlag för fördjupade projekt hos Trafikverket inom relevanta FOI-portföljer.

Syftet med förstudien är att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för att förstå digitaliseringens betydelse för transportsystemet och för att värdera nyttan med digitaliserade beslutsstöd som verktyg för att förbättra och utveckla styrningen i Trafikverket.

Målet med förstudien är att presentera en bred genomlysning av faktorer (på samhällsnivå, verksamhetsnivå och individnivå) som påverkar förutsättningarna för en lyckad implementering av digitaliserade beslutsstöd i verksamheter med komplexa planeringsuppdrag, med särskilt fokus på Trafikverket och andra nyckelaktörer i transportsystemet.