Projektbeskrivning

Förstudien har tre ansatser; att

  1. bidra till digitaliseringsforskningen i Forum för Digitalisering, FODI, på Mittuniversitetet, genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli,

  2.  skapa en metod och en verktygsuppsättning som har sin grund i mellanstadiebarns egen förståelse och i digitaliseringsforskning för att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning,

  3. kommunicera Mittuniversitetets digitaliseringsforskning i regionen för att på så sätt inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp,

  4. ta fram en uppdragsutbildning för lärare på mellan- och högstadiet som jobbar med ämnena teknik och samhällskunskap, där digitaliseringens samhällspåverkan är en del av det centrala innehållet i lgr11.

På så sätt är förhoppningen att elever och lärare på mellanstadiet får en djupare förståelse för vad digitalisering kan betyda och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Genom den samskapande metodiken är målbilden att med hjälp av det framtagna materialet genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid i det digitala samhället.

Vår vision är att hjälpa mellanstadielärare att ta upp digitalisering i sin undervisning med grund i forskning och med ett tydligt samkapande arbetssätt som tydliggör de demokratiska aspekterna av samhällets digitalisering. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för elever och lärare på mellanstadiet att diskutera vad begreppet digitalisering betyder och vilka möjligheter digitalisering innebär för samhälle och individ. Vi vill genom lärarna förmedla till de unga att de har möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma framtid genom digitalisering. Från HT 20.18 ingår digitalisering i läroplanen och LGR 11 säger: "…ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse
för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället." Många lärare känner sig osäkra på begreppet och vi vill erbjuda dem verktyg som de kan använda sig av i sin undervisning.

Läs mer i beslutsunderlaget

Lilla Digitaliseringsboken 6.0

DA lärarhandledning 3.0

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019

Fakta

Projektperiod

180201-181231

Kommunsamverkan

Projektledare

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428973

Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall

Håkan R Johansson, Mediotek Sundsvall

Projektmedlemmar

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

010-1428588

Lina Persson, Höglunda skolan

Lina Persson, Höglunda skolan

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.