Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken

Att kommunicera om risker utgör en viktig del av ett samhälles krisförebyggande arbete. I det här projektet studeras riskkommunikation i ett heterogent samhälle utifrån ett mottagarperspektiv, med fokus på hur medborgare förstår och agerar i relation till olika risker som kommuniceras.

MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

En fungerande riskkommunikation har stor betydelse för hur väl människor klarar att möta olika samhällskriser. Genom kommuniktion om risker ökar möjligheterna för medborgarna i samhället att både mentalt och i handling förbereda sig för att hantera både risker i vardagen och samhällskriser. Vanligtvis har kommunikation om risker och kriser främst varit anpassad till majoritetsbefolkningen och dess uppfattningar, normer och föreställningar. Men i och med Sveriges befolkning är heterogen påverkas förutsättningarna för hur risker förstås av befolkningen som helhet och också för hur människor agerar utifrån information om risker och kriser. 

Syftet med det här projektet är att studera riskkommunikation i heterogena och komplexa miljöer utifrån ett mottagarperspektiv, med en tyngdpunkt på hur olika grupper av mottagare förstår och agerar i relation till de risker som kommuniceras. Forskningsprojektet förväntas bidra med nya och fördjupade kunskaper, framförallt till offentliga aktörer som ansvarar för riskkommunikation, om hur människor i ett heterogent samhälle förstår och agerar i relation till information om risker och kriser. 

Forskningsprojektet består av två olika delstudier: 1) Hur kommuner planerar och genomför riskkommunikation och 2) hur riskkommunikation förstås och tolkas och sedan omsätts i praktisk handling av samhällsmedborare i samband med en kris. I den första delstudien genomförs en analys för att studera de antaganden som görs om kommunikationens mottagare. Den andra delstudien genomförs i RCR lab och bygger på intervjuer och experiment med människor från olika samhällsgrupper. Genom experiment i RCR lab med realistiska krissituationer kan vi studera hur människor förstått och tagit till sig av riskkommunikation innan en kris har inträffat.

Begreppsdefinitioner

Riskkommunikation 
Används i det här projektet som kommunikation som innefattar både förebyggande riskkommunikation och krisinformation under samhällskriser och katastrofer.  

Heterogen
Är ett begrepp som ursprungligen kommer från grekiskans ”heteros” annan/olika och ”genos” art/sort. Med ett heterogent samhälle menas ett samhälle där människor och grupper är olika varandra utifrån aspekter som t.ex. bakgrund, värderingar och socioekonomiska förutsättningar.

Fakta

Projektperiod

180401-201231

Projektledare

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428819

Finansiärer

Läs mer