Risker i ett klimatanpassat Sverige

I denna förstudie undersöks klimatanpassning och -omställning i Sverige ur ett långtidsperspektiv. Studien ska undersöka inte bara de positiva sidorna av klimatanpassningen utan även de eventuella risker, eller negativa bieffekter, som klimatanpassningen för med sig.

Elledningar i stadsmiljö

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle innebär att risker omdistribueras och omformas på olika sätt. Liknande kan sägas om arbetet med samhällets klimatanpassning: I klimatanpassningsarbetet reduceras sårbarheten för klimatets effekter, men vidtagna åtgärder kan också leda till ökad sårbarhet eller ökad risk inom andra områden eller för andra typer av händelser.

Omställningen till ett klimatanpassat och koldioxidneutralt samhälle kan innebära ett robustare samhälle, men också ett samhälle som i högre grad är beroende av el, vilket paradoxalt nog riskerar att göra samhället mindre robust. Ett ökat elberoende, bland annat genom att allt fler funktioner som tidigare inte var beroende av el nu elektrifieras och digitaliseras, kan leda till ökad sårbarhet och en ökad risk för oväntade händelser med allvarliga och svåröverskådliga konsekvenser.

Det övergripande syftet med denna förstudie är att kartlägga och analysera befintliga framtidsstudier för att försöka identifiera hur risker kopplade till klimatomställning och klimatanpassning har beaktats. Vidare syftar förstudien till att bedöma behovet av fördjupade studier inom olika områden relaterade till samhällssäkerhet och beredskap.

Fakta

Projektperiod

200701-210131

Projektledare

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Finansiärer

Läs mer