Utvärdering av särskilda kampanjmedel i valrörelserna 2018-2019

Regeringen har uppdragit åt DEMICOM att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019.

Valrörelse Valaffischer

DEMICOM ska analysera hur partierna använt medlen, vilka väljargrupper som nåtts av informationsinsatserna samt undersöka om insatserna påverkat mottagarna att i ökad utsträckning rösta eller på annat sätt delta i politiken. I uppdraget ingår att göra jämförelser med tidigare forskning om de politiska partiernas valinformation till väljarna samt knyta an till annan relevant forskning om kommunikation i valrörelser.

Regeringen anser att en utvärdering är viktigt för att förbättra kunskapsunderlaget för att bedöma vilka informationsinsatser som kan påverka benägenheten att rösta. Vidare är en utvärdering väsentlig för att regeringen ska kunna bedöma behovet av framtida satsningar inför kommande allmänna val.

Finansiär

Kulturdepartementet

Fakta

Projektperiod

180101-210101

Forskningscenter

Projektledare

Lars Nord

Professor|Professor

010-142 86 25