Climate - Anpassa samhället till ett föränderligt klimat

Klimatet håller på att förändras. Vi kan i framtiden vänta oss allt kraftigare nederbörd och perioder som är riktigt varma. Samhället kan inte stå utan beredskap för detta.

6363951-bilar-i-vatten.jpg

Projektets mål är att ta fram klimatanpassningsplaner med fokus på små kommuner/samhällen. Fokus ligger på hur man kan optimera hela processen för mindre kommuner/samhällen som ofta har begränsade resurser. Sundsvalls kommun håller just nu på att ta fram klimatanpassningsplaner för skyfall och värmeböljor. Processen med framtagandet av dessa planer kommer att fungera som pilotprojekt där många lärdomar kommer att kunna dras. 

Förväntad nytta

Det är ett multinationellt projekt med flera samarbetspartners från Sverige, Nordirland, Irland, Skottland, Island, Norge och Färöarna. Det är en styrka att kunna dela med sig av och dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Eftersom det är ett väldigt snabbt framväxande ämnesområde hoppas vi kunna bidra med kunskap om hur man bäst går tillväga för att undvika fallgropar vid planerandet och genomförandet av klimatanpassningsplaner.

Finansiärer