Anders Johansson

Spara favorit

Bakgrund

Filosofie doktor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.

Forskningsområden

Modern och samtida poesi, Ludvig Nordström samt genus i litteraturen.

Pågående forskning

Från och med 2012 ingår jag i projektet Normalization and the neoliberal welfare state, challenges of and for gender theory. Tillsammans med projektledaren Siv Fahlgren (Socialt arbete), samt Eva Söderberg (Litteraturvetenskap) och Katarina Giritli Nygren (Sociologi), ska jag fördjupa mig i normaliseringsprocessers sätt att osynliggöra makt, värden och ansvar, och hur känslor har betydelse i dessa processer, för att sedan tänka kring de etiska och teoretiska konsekvenserna av detta för genusteorin.

Struktur, materialitet och kontext. Poesin har alltid utfört grundforskning gällande hur mening blir till i förhållande till den sinnligt materiella världen. Men den har också undersökt språkets egen materialitet, ljudmässigt och synmässigt, och under 1900-talet har detta kommit att bli en central del av dess verksamhet. En viktig fråga blir då vilken betydelse denna materialitet har för vårt sätt att göra mening av världen? Den frågan leder till ytterligare en fråga: Vad är strukturer? Strukturer handlar om relationer, om hur vi kategoriserar och förstår världen genom mönster av mening (inte minst språkets mönster), som utgår från skillnadsgöranden, mellan man och kvinna, jag och den andre, mjölk och smör och så vidare. Poesin undersöker detta, och jag undersöker hur den gör det inom olika kontexter.

Ludvig Nordström och moderniteten – om den säregna form av modernism som Ludvig Nordström utvecklar under den första halvan av nittonhundratalet. Studien kretsar kring frågor om relationen mellan modernitet och modernism.

Undervisning

Undervisar i litteraturvetenskap A-C och på magisternivå

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.  

Giritly Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2015). (Re)assembling the ‘Normal’ in Neoliberal Policy Discourses : Tracing Gender Relations in the Age of Risk. Nordic Journal of Social Research, vol. 6, ss. 24-43.    

Johansson, A. (2013). Teori, estetik och läsning. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 100-101.

Johansson, A. (2011). ”Klang – ihålig tomhet eller meningsfullresonans eller… (Hegel och Hallberg)”. Aiolos, : 42

Johansson, A. (2011). Om rätten att ifrågasätta människan. Derrida och djuren.. Aiolos, : 40-41, ss. 173-184.

Johansson, A. (2010). De goda männen och de starka kvinnorna. Provins, : 3

Johansson, A. (2010). Kritik och politik. Provins, : 1

Degerman, P. & Johansson, A. (2010). Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader response-teori. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 59-69.  

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2010). Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study. IARTEM e-journal, vol. 3: 1, ss. 18-38.    

Johansson, A. (2009). Apropå Norrland: erfarenheter, fakta och kunskap. Provins, : 2, ss. 32-36.

Johansson, A. (2009). Högt eller lågt, sant eller falskt. Provins, : 1, ss. 16-22.

Johansson, A. (2009). Samband. Provins, : 4

Johansson, A. (2008). Provinsiella oförutsägbarheter med mera… : Demokratins paradoxer och samtida konst och litteratur. Provins, : 3

Johansson, A. (2006). Att säga sanningen : Ludvig Nordström och litteraturen. Provins : nordsvenskt magasin, : 3

Johansson, A. , Johansson, A. & Johansson, A. (2006). En fråga om att säga vi eller jag : vad betyder ett namn? ; en författare och två litteraturvetare diskuterade detta och andra gravallvarligheter via fax och e-post under en vecka. Glänta, : 1-2

Johansson, A. (2001). Till frågan om etikens universella giltighet : om etik, dekonstruktion och tre dikter av Rainer Maria Rilke. Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik, : 16/17, ss. 97-121.

Johansson, A. (1997). Historien som upprepning : de Man, Kierkegaard. Aiolos, : 1

Artiklar, recensioner

Johansson, A. (2011). Recension i Samlaren av Linn Areskougs avhandling Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit. Samlaren, vol. 132, ss. 217-224.

Johansson, A. (2010). Recension av Carin Franzén Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 204-206.

Johansson, A. (2007). The Nothing That Is. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 36: 1-2, ss. 133-136.

Böcker

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Doktorsavhandlingar

Johansson, A. (2000). Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik.. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2000 (Stockholm studies in history of literature : )

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet : Ludvig Nordströms pånyttfödelse. I Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Åbo Akademi.

Johansson, A. (2017). Nudda kråka : ohållbar poesi. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 134-134.  

Johansson, A. (2017). Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (AKADEMI). S. 105-130.

Giritli Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2016). Normalisation meets governmentality : Gender equality reassembled. I Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. London : Policy Press. S. 49-68.  

Johansson, A. (2016). Standardmjölk, standardkor, konst-igheter och genus : Ett tack för tänkandet tillsammans. I Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet Forum for gender studies (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Johansson, A. (2016). Vad som helst : Det inessentiella hos Edith Södergran. I Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag.

Johansson, A. (2015). Tomas Lack och telefonen : Teknologi och rasism i en novell av Ludvig Nordström. I "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. S. 55-71.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. I Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 106-113.

Johansson, A. (2013). De goda männen och de starka kvinnorna : Om gemenskaper utifrån Millennium-sviten. I Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 121-131.

Johansson, A. (2013). Flickorna – makten, friheten och det estetiska. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. I Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 4-9.

Johansson, A. (2013). Litteraturen, närläsningen och det socialt normala. I Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Gidlunds förlag.

Johansson, A. (2013). Negotiating with Neoliberal Instrumentalism : The Foreseeable and the Uncontrollable. I The Social Politics of Research Collaboration. New York : Routledge. S. 89-102.  

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. I The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. S. 99-112.  

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. I Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. S. 106-116.  

Johansson, A. (2011). Democratic Values as Normal Values : On Normalization as a Social Process. I Normalization and Outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks. S. 80-90.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Mulinari, D. (2011). INTRODUCTION: CHALLENGING NORMALIZATION PROCESSES IN A NEOLIBERAL WELFARE STATE. I NORMALIZATION AND "OUTSIDERHOOD" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. UAE : Bentham eBooks (Rethinking research and professional practices in term of relationality, subjectivity and power). S. 1-1.  

Johansson, A. (2011). Reading as transgressing "the normal" : On the Importance of Literary Reading for Social Research. I Challenging Gender: Normalization and Beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Konferensbidrag

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2009). Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study. I Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009.

Samlingsverk (redaktör)

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Mulinari, D. (ed.) (2011). Normalization and outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks (Book series: Rethinking research and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power ).