Åsa-Helena Hedman

Spara favorit

Bakgrund

Åsa-Helena Hedman är socionom med en fil lic i socialt arbete. 2009 försvarade hon sin licentiatavhandling med rubriken "Normalisering och andrafiering: om hur `hon´ och `han´ i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus." Forskarstudierna genomfördes vid Genusforskarskolan och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Åsa-Helena har undervisat på socionomutbildningen sedan 1995. Genom åren har hon varit kursansvarig på flertalet kurser, undervisat på samtliga terminer, samt varit praktikansvarig för de studenter som genomför utlandspraktik. Hon har även haft förordnande som forskningssamordnare vid avdelningen för socialt arbete.

Åsa-Helena har grundutbildning i psykoterapi och arbetar därmed en hel del med studenternas personliga och professionella utveckling samt handledning.

Forskningsområden

Forskningsområdet är genusteori och intersektionella perspektiv och analyser för socialt arbete. Iforskningsområdet ingår frågor som problematiserar svensekhet och vithet, vi och dom, feminititet och maskulinitet, sexualitet, klass och ålder och därtill hur positioner som dessa bidrar till olika former av exkluderings- och inkluderingsprocesser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hedman, H. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Thai-Swedish Couples in the Daily Press : - Discursive constitutions of "the Other". NORA, vol. 17: 1, ss. 35-48.  

Konferensbidrag

Hedman, H. (2007). I betraktarens öga : Om genus, normalitet och avvikelse avseende parrelationer (Abstract). I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 80--81.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2006). Thai Women´s Narratives: Balancing Gender Positions and the Constituion of Normalities in the Swedish Context : Gender and citizenship in a maulitcultural context, 6th European Gender Research conference, Lodz, Poland, 31 augusti - 3 september 2006.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2005). Den interkulturella parrelationen - en intersektionell diskursanalys av medietexter : Genussekkretariatets nationella konferens Intersektionalitet - en användbart begrepp inom genusforskningen? Norrköping, 4-5 februari 2005.

Hedman, H. (2003). GENDER CONSTRUCTIONS AMONG INTERCULTURAL COUPLES IN SWEDISH NORTHERN PERIPHERY. I Proceedings of Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Hedman, Å. (2009). Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus. Lic.-avh. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2009 (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie : 59)  

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).