Åsa-Helena Hedman | miun.se

Åsa-Helena Hedman

Universitetsadjunkt|Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
 • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
 • Annan titel: Fil lic i socialt arbete
 • Ansvarsområde: Kursansvarig, ansvarig för arbete med området "personlig och professionell utveckling" (PPU))
 • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428382
 • E-postadress: asa-helena.hedman@miun.se
 • Besöksadress: Campus Östersund
 • Rumsnummer: L421
 • Ort: Östersund
 • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
 • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Bakgrund

Åsa-Helena Hedman är socionom med en fil lic i socialt arbete. 2009 försvarade hon sin licentiatavhandling med rubriken "Normalisering och andrafiering: om hur `hon´ och `han´ i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus." Forskarstudierna genomfördes vid Genusforskarskolan och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Åsa-Helena har undervisat på socionomutbildningen sedan 1995. Genom åren har hon varit kursansvarig på flertalet kurser, undervisat på samtliga terminer, samt varit praktikansvarig för studenter under deras handledda fältförlagda utbildning. Har även arbetat fackligt i styrelsen för SACO-SULF. Har under flera år under 2000-talet arbetat som lika villkorssamordnare vid institutionen för socialt arbete samt haft förordnande som forskningssamordnare. Är sedan några år PPU-ansvarig (Personlig och professionell utveckling) vid socionomprogrammet.

Åsa-Helena har grundutbildning i psykoterapi, Steg-1, från SAPU (Stockholm akademins psykoterapeutbildn) och handledarutbildning i psykosocialt arbete från studier vid Ersta Sköndal högskola.

Aktuellt för 2020 är arbetet som projektansvarig för Rådgivningsbyrån som institutionen avser bygga upp under ht20 med förhoppningen om att vi etablerar en "avgiftsfri rådgivnings, första hjälpen, instans för behövande med sociala problem". Projektet som precis startat håller nu på att finna sin form.

Forskningsområden

Forskningsområdet är genusteori och intersektionella perspektiv och analyser för socialt arbete. I forskningsområdet ingår frågor som problematiserar svenskhet och vithet, vi och dom, femininitet och maskulinitet, sexualitet, klass och ålder och därtill hur positioner som dessa bidrar till olika former av exkluderings- och inkluderingsprocesser.

Undervisning

Har varit kursansvarig för flertalet kurser på programmets
alla terminer. Arbetat med C-uppsatshandledning, kursutveckling och ansvar och utvecklingsansvarig gör utbildningens lärandemoment som ingår i personlig och professionell utveckling (PPU). Ansvarig för den fristående kursen Handledning och kritiska perspektiv i socialt arbete 7,5hp som avser ges igen ht 22. Specialområden är undervisning i genus i socialt arbete, intersektionella perspektiv i socialt arbete, psykologiska teorier för socialt arbete som ex anknytningsteori, psykodynamiska perspektiv, kognitiva och beteende inriktade teorier, bemötande och behandling vid kris och trauma.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hedman, H. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Thai-Swedish Couples in the Daily Press : - Discursive constitutions of "the Other". NORA, vol. 17: 1, ss. 35-48.  

Konferensbidrag

Hedman, H. (2007). I betraktarens öga : Om genus, normalitet och avvikelse avseende parrelationer (Abstract). I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 80--81.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2006). Thai Women´s Narratives: Balancing Gender Positions and the Constituion of Normalities in the Swedish Context : Gender and citizenship in a maulitcultural context, 6th European Gender Research conference, Lodz, Poland, 31 augusti - 3 september 2006.

Hedman, H. & Fahlgren, S. (2005). Den interkulturella parrelationen - en intersektionell diskursanalys av medietexter : Genussekkretariatets nationella konferens Intersektionalitet - en användbart begrepp inom genusforskningen? Norrköping, 4-5 februari 2005.

Hedman, H. (2003). GENDER CONSTRUCTIONS AMONG INTERCULTURAL COUPLES IN SWEDISH NORTHERN PERIPHERY. I Proceedings of Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Hedman, Å. (2009). Normalisering & andrafiering : Om hur `hon´och `han´i en thai-svensk parrelation konstitueras och gör genus. Lic.-avh. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2009 (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie : 59)

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18