Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Ansvarsområde: Historia med ämnesdidaktisk inriktning
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-1428219
  • E-postadress: carola.nordback@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Bakgrund

Filosofie doktorsexamen i historia vid Umeå universitet 2004.
Teologie doktorsexamen i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2009.
Docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2010.
Universitetslektor i historisk-systematisk teologi vid Umeå universitet 2012-2018.
Postdokforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2014-2015.
Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 2015.
Projektforskare vid Södertörns högskola 2015-
Gästforskare (ämnesdidaktik) vid Mittuniversitetet 2016-2018.
Universitetslektor i historia med ämnesdidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet, 2018-.

Forskningsområden

Historiedidaktik, museipedagogik och kyrkohistoria.

Forskning

1) Jag deltar i projektet "The Gateway to Russia: Memory Politics, Materiality and Collective Identities - St Catherine Swedish Congregation in St Petersburg around the turn of two Centuries". Det finansieras av Östersjöstiftelsen och pågår under 2015-2018.

2) "Museet - ett didaktiskt rum: Undervisning och lärande vid Sundsvalls museum". Projektet är finansierat av Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Det pågår 2017-2018 och syftar till att undersöka samverkan mellan skola och museet som lärmiljö vid Sundsvalls museum (Sundsvalls stadsmuseum samt friluftsmuseet på Norra berget).

3) "Möten med musealiserade djur: Posthumanistiska perspektiv på kulturhistoriska museer som lärmiljöer."
Detta projekt är finansierat av EcoHum vid Mittuniversitetet och pågår under 2018. Det undersöker narrativ om djur och representationer av djur på kulturhistoriska museer samt friluftsmuseer.

4) "I skuggan av Antropocen: Utveckling av ekokritisk museipedagogik vid kulturhistoriska museer". Projekt finansierat av Riksantikvarieämbetet under 2019. Världskulturmuseet i Göteborg och Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

Extra kontaktinformation

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Forskningsprojekt

Pågående

Museet - ett didaktiskt rum

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2021). The Church of Sweden and St. Catherine´s Lutheran Church in St. Petersburg : Post-Soviet Memory Politics from a Church Historical Perspective. Baltic Worlds, : 1-2, ss. 52-64.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordbäck, C. (2021). Natur som visuell kultur : Norra stadsberget i Sundsvall 1890–1910. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 104-116.  

Nordbäck, C. (2020). Om behovet av nya minnen, bilder och narrativ : Historiekulturella perspektiv i skuggan av antropocen. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. S. 18-39.

Nordbäck, C. (2020). Tidens tecken under 2019 : I skuggan av antropocen. I Tidens tecken : Sanning och konsekvens. Sundsvall : Artos & Norma bokförlag (Tidens tecken). S. 71-96.

Nordbäck, C. & Gunner, G. (2019). Postsovjetisk minnespolitik ur ett kyrkohistoriskt perspektiv : Svenska kyrkan och S:t Katarina församling i S:t Petersburg. I Innan murarna föll : Svenska kyrkan under kalla kriget. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Stiftelsen Sverige och kristen tro). S. 145-180.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. S. 293-322.

Samlingsverk (redaktör)

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).