Carola Nordbäck

Spara favorit


Bakgrund:
Filosofie doktorsexamen i historia vid Umeå universitet 2004.
Teologie doktorsexamen i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2009.
Docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2010.
Universitetslektor i historisk-systematisk teologi vid Umeå universitet 2012-.
Postdokforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2014-2015.
Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 2015.
Projektforskare vid Södertörns högskola 2015-
Gästforskare (ämnesdidaktik) vid Mittuniversitetet 2016-


Forskningsområden:
Religionsdidaktik, historiedidaktik, högskoledidaktik, ekokritisk historia, kulturarvsforskning, kyrkohistoria, historiebruksforskning

Pågående forskning:
1) Jag deltar i projektet "The Gateway to Russia: Memory Politics, Materiality and Collective Identities - St Catherine Swedish Congregation in St Petersburg around the turn of two Centuries". Det finansieras av Östersjöstiftelsen och pågår under 2015-2018

2) "Lärare samtalar: Metareflekterande didaktiksamtal om kritiskt tänkande i historia och religionsvetenskap". Projektet är högskoledidaktiskt, finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet och pågår 2015-2017.

3) "Museet - ett didaktiskt rum: Undervisning och lärande vid Sundsvalls museum". Projektet är finansierat av Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Det pågår 2017-2018 och syftar till att undersöka samverkan mellan skola och museet som lärmiljö vid Sundsvalls museum (Sundsvalls stadsmuseum samt friluftsmuseet på Norra berget).

4.) "Möten med musealiserade djur: Posthumanistiska perspektiv på museer som naturhistoriska lärmiljöer."
Detta projekt är finansierat av EcoHum vid Mittuniversitetet och pågår under 2018. Det undersöker narrativ om djur och representationer av djur på kulturhistoriska museer samt friluftsmuseer.


Övriga uppdrag:
- medlem i styrgruppen för forskningsnätverket Religious History of the North (http://www.idesam.umu.se/forskning/forskningsprojekt/rehn/)
- medlem i styrgruppen för Religion and Memory, (http://www.relmem.net/)
- medlem i styrgruppen för Nordveck, nätverk för nordisk väckelseforskning.

Publikationer (urval)

Doktorsavhandlingar:
Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå, 2004.
Att ladda ned: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-265

Lycksalighetens källa. Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781–82, Åbo, 2009.
Att ladda ned: http://www.doria.fi/handle/10024/52531

Artiklar i tidskrifter:
”Längtan efter visshet. En studie av trossynen inom den lutherska ortodoxins föreställningsvärld”, i Sjuttonhundratal, 2006/2007.


Kapitel i böcker, del av antologier:
“The Conservative Pietism and the Swedish Confessional State, 1720–1740”, i Confessionalism and Pietism. Religious Reform in Early Modern Europe, Fred van Lieburg (red.), Mainz am Rhein, 2006.

”Nedslag i den radikalpietistiska idévärlden. Den teologiska polemiken mellan Johann Conrad Dippel och den svenska lutherska ortodoxin under 1730-talet”, Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden, Sixten Ekstrand (red.), Åbo 2006.

“Children of God. Swedish radical Pietists, 1725–45”, Pietism, Revivalism and Modernity, 1650–1850, Fred van Lieburg, Daniel Lindmark (red.), Cambridge Scholars Publishing, 2008.

”Bokstaven och det levande Ordet. Sven Roséns radikalpietistiska tankevärld speglad via hans dagboksanteckningar”, i Från Sara Greta till Lilla Svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Daniel Lindmark, Anders Persson (red.), Skellefteå, 2009.

“Waka up tu som sofwer! Till frågan om väckelsebegreppets historia och Anders Chydenius teologiska hemvist”, i Biografin och väckelseforskningen. Rapport från NORDVECK:s konferens i Åbo 2009, Ingvar Dahlbacka, Carola Nordbäck (red.), Åbo, 2010.

”Den kyrkohistoriska vetenskapens utmaningar, resurser och möjligheter: Reflexioner kring historiebruk, begreppshistoria och historiebruk”, i Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning, Kim Groop, Mikael Lindfelt och Pekka Lindqvist (red.), Åbo, 2011.

”In defence of freedom. Christianity and the pursuit of human happiness in Anders Chydenius's world”, i Sweden in the eighteenth-century world: provincial cosmopolitans, Göran Rydén (red.), Ashgate, 2013.

“’Det gäller att lära av den heliga historien’. Historiebruk i kyrkohistoriska romaner” i Historiska perspektiv på kyrkan och väckelse. Festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen, Kim Groop och Birgitta Sarelin (red.), Helsingfors, 2013.

”Den kyrkohistoriska handbokens historiografi” i Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv, Samuelson, Jan (red.), Skrifter från Avdelningen för Humaniora; 2, 2014, s. 23-41.

”Kyrkohistorisk historiebruksforskning” i Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, Claesson, Urban & Neuhaus, Sinikka (red.), Makadam förlag, Göteborg 2014, s. 14–43.

"’Att återvända till början’: Historia och identitet inom Missionsprovinsen”, i Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, Claesson, Urban & Neuhaus, Sinikka (red.), Makadam förlag, Göteborg 2014, s. 132–162.

”Historiebruk i Vilhelmina: Församling, plats och identitet i brytningstider” i Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, Lindmark, Daniel (red.) Umeå 2014, s. 9–62.

”Trons mötesplatser: Ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv”, i Vekkelsens møtesteder, Bugge Amundsen, Arne (red.), Bibliotheca Historico-ecclesiastica Lundensis 57, Lund 2014, s. 9–52.

"En försoningens väg i Jesu namn": Perspektiv på Svenska kyrkans försoningsarbete, i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi / Daniel Lindmark & Olle Sundstrom (red.), Skellefteå 2016, s. 77-122.

Försoning, erkännande och inklusion: Perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna i The Shifting Boundaries of Tolerance: Inclusion, Exclusion, and Religious Communities of Memory / Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka (red.), Åbo 2016, s. 135-197.

Anders Chydenius budordspredikningar, i Anders Chydenius samlade skrifter.: Bd 4, Predikningar över tio Guds bud 1781-1782 / Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (red.), Helsingfors 2016, s. 33-63.

Carola Nordbäck och Gunilla Gunner, "S:t Katarina svenska församling i S:t Petersburg: Kyrkan som minnespolitisk arena, andlig gemenskap och transkulturellt rum", i Kyrkohistorisk årsskrift 2016.

Carola Nordbäck, "Svenska kyrkans kulturarv – didaktiska perspektiv och reflektioner", i Mellan himmel och jord - Svenska kyrkans kulturarv inför framtiden, Göra Gunner, Maria Södling (red.) Verbum, 2017.Övrigt:
”När kyrkan blir på riktigt”, i Svensk Kyrkotidning, nr 26/2012. Att ladda ned: http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2012_26-artikel-nordback.pdf.

“Tio år med Missionsprovinsen”, i Svensk Kyrkotidning nr 25-26/2013.Bakgrund

Forskningsområden

Kyrkohistoria, religionsdidaktik, historiedidaktik, kulturarv och etikhistoria.