Ulla Damber

Docent|Associate Professor

Bakgrund

Efter dryga 20 år som ämneslärare (MA in Language Education 1983)i svenska, svenska 2 och engelska i gymnasieskolan och på Komvux hade mitt intresse för pedagogik växt sig så starkt att jag efter en magisterexamen i pedagogik 2005 inledde forskarstudier i pedagogik vid Linköpings universitet som anställd vid dåvarande Mitthögskolan. Jag disputerade 2010 med avhandlingen Reading for Life och arbetade som lektor i bl. a. läs- och skrivundervisning vid Mittuniversitet. Under åren 2012 – 2016 var jag verksam vid institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, där jag även satt i Lärarhögskolans styrelse. 2014 docentmeriterades jag i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier. Under min tid i Umeå undervisade jag blivande fritidspedagoger, förskollärare, grundlärare och speciallärare i literacyrelaterade kunskapsområden. Under denna tid hade jag även förmånen att få vara medlem i den projektgrupp vid Stockholms universitet som utarbetade det bedömningsmaterial för kartläggning av Literacy för nyanlända elever som Skolverket https://bp.skolverket.se/web/km_step2_kmlit01/information) tillhandahåller, ett kartläggningsmaterial som är översatt till en rad olika modersmål, och som även anpassats för användning i andra nordiska länder. Sedan 2016 är jag åter anställd vid Mittuniversitetet som docent i pedagogik. Såväl i Umeå som vid Mittuniversitetet har jag varit verksam i Skolverkets handledarutbildning under flera år och jag har även skrivit ett flera texter till Läslyftet, i samarbete med Malmö universitet och Göteborgs universitet.

Forskningsområden

Min forskning har sedan start varit riktad mot barns och elevers socialisering till läsande individer och hur pedagoger och lärare kan bidra till den processen. Jämlika villkor för barn och elever ligger mig varmt om hjärtat och av automatik har därför förskolans literacypraktiker i allmänhet och högläsningens funktion och genomförande i synnerhet tilldragit sig mitt forskningsintresse. Jag betraktar flerspråkiga klasser/barngrupper som normaltillstånd i Sverige så därför ingår flerspråkighet, interkulturell pedagogik och critical literacy i mina forskningsintressen. På senare år har jag varit ansvarig för ett forskningsprojekt i en multikulturell, flerspråkig grundskola så varvid språkpolicy, skolutveckling och skolutvecklingsprojekt i sig hamnat i fokus. Vilka faktorer hämmar, respektive gynnat utveckling och kollegialt lärande?
Eftersom litteraturläsning är ett intresse som funnits närvarande under både lärar- och forskarkarriär har jag förmånen att vara delaktig i ett relativt nystartat nordiskt nätverk där bilderböckers potential och arbete med läsning i förskolemiljö är vårt gemensamma intresse som vi delar forskningsresultat och erfarenheter runt, där även de ovan nämnda forskningsintressena gör sina avtryck.
Då jag betraktar universitetets tredje uppdrag som oerhört viktigt för oss som sysslar med literacy, läsningen som en av de kraftigaste prediktorerna för elevers senare skolframgång, har jag ständigt varit verksam som föreläsare, utbildare också i skolans och förskolans domäner och även riktat en hel del publikationer mot verksam pedagogisk personal.

Undervisning

Vid Mittuniversitetet fungerar jag som utbildare (främst inom literacy, läs- och skriv, flerspråkighet, interkulturalitet) på grundnivå till avancerad nivå. Jag handleder studenter och doktorander och jag ansvarar för forskningsgruppen Skola, där praktiknära forskning som rör olika aspekter av skolans verksamhet (fsk-klass till gymnasiet) är i fokus.

Övrigt

Articles Damber, U. (2015). Read-Alouds in Preschool: A Matter of Discipline? Journal of Early Childhood Literacy, 15(2), 256-280. DOI: 10.1177/1468798414522823 Damber, U, (2014). Reading with Preschool Children Guided by Regulatory or Emancipatory Purposes? A Case Study. The International Journal of Literacies, 21(1), 1-11. Damber, U. (2015). Librarian and School Partnership on the Move - a study of second language learners’ early literacy development. .Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 23-34. Damber, U. (2013). Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus Technology in Focus. Journal of Education and Learning, 2(2), 96-107. Damber, U. (2012). Equity and models of literacy in a diverse world. Issues in Educational Research (IIER), Special issue in intercultural and critical education, 22(1), 36-46. Damber, U. (2012). Meaning-Making and Early Literacy. A Challenge for Teachers and Preschool Teachers? Occasional Papers in Education and Lifelong Learning (OPELL): an international journal, 6(1-2), 54-71. Damber, U., Taube, K. & Samuelsson, S. (2012). Differences Between Over-achieving and Under-achieving Classes in Reading: Teacher, Classroom, and Student Characteristics. Journal of Early Childhood Literacy, 12(4) 339–366. Shabes, V. Trochenskova, E., Potapova, T, Ivarsson, L., Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Cognitive linguistic basis for experimental study of Russian and Swedish value systems. Voprosy kognitivnoĭ lingvistiki, 2, 67-78. (article in Russian) Damber, U., Ivarsson, L., Bostedt, G., Potapova, T., Shabes, V., &. Troshchenkova, E. (2011). Gender differences in value systems exposed by Russian and Swedish university students. Citizenship, Social and Economics Education, 10(2-3), 207-220. Damber U. & Göhl Muigai, A-K. (2011). Embedded values in Reading Primers – the perceptions of student teachers. Citizenship, Social and Economics Education, 10 (2-3), 152-163. Shabes, V., Troshchenkova, E, Potapova, T., Ivarsson, L., Damber, U., & Bostedt, G. (2011). Complex Values in Different Cultures: Some Research Results of Psycholinguistic Experiments with Russian and Swedish Students. US-China Education Review A1, 70-83. Damber, U. (2011). Literature and Empowerment. US-China Education Review,8(4), 88-102. Damber, U. (2010). Att göra språket till sitt . Kielikukko, 29(2), 7-12 Damber, U. (2009). Using Inclusion, High Demands and High Expectations to Resist the Deficit Syndrome: A Study of Eight Grade Three Classes, High Achieving in Reading. Literacy, 43(1), 43-49. Damber, U. (2009). Reading, Schooling, and Future Time Perspective: A Small-Scale Study of Five Academically Successful Young Swedes. The International Journal of Learning, 16(1), 235-248. Book Chapters and Books Damber, U (2017). Librarian and Teacher Collaboration: Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development. In Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij & Tone Cecilie Carlsten (eds) Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Rotterdam: Sense Publishers, (pp. 75 – 88). Damber U. (2016). Kritiskt läsande på grundläggande nivå. Läslyftet, modul Grundläggande litteracitet för nyanlända elever. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda/del_06/Material/Flik/Del_06_MomentA/Artiklar/M27_%207-9Gym_06A_01_Kritisk.docx Egelström, M. & Damber, U. (2015) Reading and the role of the teacher. In E. Lindgren & J. Enever (eds) Researching language teaching and learning. Umeå: Umeå universitet , Umeå Studies in Language and Literature, 141-155. Lundgren, B. & Damber U.(red.) (2015) critical literacy i svenskt klassrumsperspektiv. Umeå: Institutionen för språkstudier. Damber, U. (2015) Implementering av kritisk litteracitet i förskola och tidiga år Utmaningar och möjligheter. In Lundgren, B. & Damber, U.(red.) Critical literacy i svensk klassrumskontext. Umeå: Institutionen för språkstudier. . Critical Literacy och att skifta perspektiv. Läslyftet, modul Kritiskt textarbete. https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/content/conn/Laslyftet/uuid/dDocName:MLPROD023650?rendition=web Damber U. (2015). Flerspråkiga barns läsundervisning. I T. Alatalo (red.) Läsundervisningens grunder. Gleerups. Damber, U & Nilsson, J. (2015). Högläsning med förskolebarn – en disciplinerande eller en frigörande aktivitet? In Tengberg & C. Ohlin Scheller (red.) Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Stockholm: Gleerups. Damber, U. & Nilsson, J. (2014). Att lära i ett sammanhang. In B. Bruce & B. Riddersporre (red.) Berättande i förskolan. Stockhiolm: Natur & Kultur. Damber, U. (2014). Flerspråkiga klassrum som arenor för inkludering. In M. Sandström, L.Nilsson & J. Stier (Eds.). Inkludering – möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. Damber, U.( 2013). Läsning: En demokratifråga från förskola till senare utbildning. In Gustaf Skaar & Michael Tengberg (red.). Läsning. Svensklärarnas årstidskrift (s. 21-37). Stockholm: Natur & Kultur. Damber, U., Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund: Studentlitteratur. Damber, U. (2013). Om pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår. In Å. Wedin & C. Hedman (Eds.) Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet - i och utanför klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Damber, U. (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. In K. Hyltenstam & I. Lindberg (Eds.), Svenska som andraspråk, Lund: Studentlitteratur. Damber, U. (2013). Läsning: En demokratifråga från förskola till senare utbildning. I G. Skaar & M. Tengberg (Eds.). Läsning. Svensklärarnas årstidskrift (s. 21-37). Stockholm: Natur & Kultur. Damber, U. (2012). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education. In Jennifer S. Avery & Matthew H. Stewart (Eds.), Language Learning: New Research. Hauppauge NY: Nova Science Publishers. Damber, U. (2012). Literacy and Empowerment – Swedish Children with Diverse Backgrounds Defeating the Statistical Trends. In T. Besley & M. Peters (Eds.), Interculturalism, Education & Dialogue. New York: Peter Lang Publishers. Conference Papers Boström, L., Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. ASLAs årsbok, 44-65. Debate and Popular Scentific Articles Damber, U, Andersson, B., Hermansson, C. & Jendis, M. (2019). Släpp in modersmålslärarna. Pedagogiska magasinet, nr. 1, 78-79. Damber, U. (2018). Samarbetsarenor och en gemensam vision ger framgång. Lisetten, Nr. 3, 30-31. Damber, U. (2015). Critical literacy och att skifta perspektiv. Stockholm: Skolverket. Damber, U. & Nilsson, J.(2014) Debatt: En kritisk granskning av en läsande klass. Pedagogiska magasinet, 68-69. Nilsson, J. & Damber, U. (2014). Bokläsning mer än en mysstund. Förskoletidningen, 8-12. Damber, U. & Lundgren, B. (2013). Läsa och skriva från ett kritiskt perspektiv. Svenskläraren, 6-10. Damber, U., Nilsson, J. & Ohlsson C. (2012). Dystert om läsning i förskolan . Pedagogiska magasinet,(1), 77. Damber, U. (2011). Personliga möten: Behövs de i en digital värld? Manus (4). Damber, U. (2010). Flerspråkiga barns läsning – en miljöfråga? Swedish Council of International Reading Association (SCIRA). Läsning.35(2), 14-17. Damber, U. (2010). Lärares förhållningssätt av stor betydelse för läs- och skrivlärande. Dyslexi, 15(3), 22-24. Damber, U. (2007). Läsning: En fråga om mer än bara läsning. Studier av högpresterande elever i årskurs tre och deras lärare. Swedish Council of International Reading Association (SCIRA). Läsning. 32(2), 14-19. Reports Damber, U.. Andersson, B., Hermansson C. & Jendis M. (2019) Rapport av projektet: Språkpolicy - Att skapa språkstimulerande gränsöverskridande arenor på Ålidhemsskolan. Ett forsknings-och utvecklingsprojekt. Lärarhögskolan Umeå universitet. Damber, U. & Nilsson, J. “Jag är boksugen!” En fallstudie från en läsande förskola.(2015). Opublicerad på svenska (för rapportering till deltagande förskollärare). Conference Presentations Damber, U. (2018) Litteraturläsning i en interkulturell lärmiljö. Symposium 2018-Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholm, Oct 11-12. Damber, U. (2017) Implementation of Language Policy in Multicultural Swedish K-5 School. NFPF/Nera. Köpenhamn, Denmark, March, 23-25. Damber, U. (2017) Reading Aloud WITH Children; Disciplining or Empowering? World Education Day. China, Dalian, Sept, 27-29. Damber U. (2016). Building Library-Preschool Partnership with Intercultural Ambitions. 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference, Åbo, Finland, August 14-16. Damber, U. (2015). Preschools as Multilingual Settings for Literacy Learning. Breaking New Ground. The 22nd International Conference on Learning. Spain, Madrid, July 9-11. Damber, U. (2015). Library and School Partnership on the Move - a study of second language learners’ early literacy development. International Conference on Language, Literature and Culture in Education. Nitra, Slovakia, May, 14-16. Damber, U. (2014). Reading with Preschool Children Guided by Regulatory o Emancipatory Purposes? The 21st International Conference on Learning, New York, NY, USA, July 14-17. Damber, U. (2014) Kritiskt perspektiv på litteraturläsning i förskolan. Nordic Network for literacy research, Högskolan i Falun, May, 21-22 Damber, U. , Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Högläsning i förskolan – i vilket syfte? Symposium för läsforskning, Karlstad University, October, 3-4. Damber, U. (2013). How to optimize synergetic effects of read-alouds with young children – Enhancing preschool children’s emergent literacy through children’s books embedded in thematic work. The 20th International Conference on Learning, Rhodes, Grecce, June 11-13 (Virtual presentation). Damber, U. (2013). Read-Alouds in preschool. New challenges, new literacies. 18th European conference on reading, the International Reading Association, Jönköping, Sweden, August, 6-9. Damber, U. (2013). Läsning i förskolan. Delaktighet i textsamhället - svensk/norsk läs- och skrivkonferens vid Umeå universitet. February 13-15 2013. Damber, U. & Ivarsson, L. (2012). Write to Read – The use of i-pads in elementary school. Russian Council of International Reading Association. Moscow, Russia, March, 29-31. Damber U. (2012). Two ways of employing prewriting/writing as roads to literacy. Education and Development Conference 2012, Bangkok, Thailand, March, 5-7 Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Dyslexic but determined. A Qualitative study of Seven Dyslexic Swedish Student Teachers. 12th biennal conference, European Association for Research on Learning and Instruction, Essex, Great Britain, August 28- September 01. Damber, U. (2011). Meaning-Making and Early Literacy. A Challenge for Teachers and Preschool Teachers? International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey, October, 19-22 Damber, U. & Göhl-Miugai, A-K. (2011). Student Teachers and Values in Textbooks for Early Reading. IACSEE, Bath, Great Britain, June 28-30. Damber, U. (2011). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education. Intercultural Versus Critical education – Contrast or Concordance? Stockholm, Södertörns högskola, 14-17 April 2011 Shabes, V. Bostedt, G., Troshchenkova E., Ivarsson, L., Damber, U. & Potapova, T. An Experimental Study of Russian and Swedish Value Systems. 4th Global Conference Interdisciplinary Net, Interculturalism, Meaning and Identity. Prague, March, 8-10. Boström. L., Damber, U. & Ivarsson, L. (2010). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. 2010 års ASLA symposium. Falun, Sweden, November, 12-13. Damber, U. (2010). Possible Linkages between Future Oriented Pedagogy and Future Time Perspective? The 2:nd Baltic Sea Conference on Reading. Åbo, August, 11-13. Damber, U. (2010). Using Inclusion, High Demands and High Expectations to Resist the Deficit Syndrome. The 55th IRA Annual Convention. Chicago, US, April, 25-28. Damber, U. (2009). Reading, schooling and Future Time Perspective – a small-scale study of five academically successful young Swedes. The 16th Conference on Learning. Barcelona, Spain, July 1-4. Damber, U. (2009). Some multi-cultural learners, their literacy development and academic success. The 37th Congress of the Nordic Educational Research Association, Trondheim, Norway, March 5-7. Damber, U. (2008). Reading, Mixed Methods and Marginalized Learners. The European Conference on Educational Research. Gothenburg. Sweden, September 10-12. Damber, U. (2008). The importance of extending the frames of reference in reading research to counteract a mono-linguistic perspective. The Baltic Sea Conference on the dialogue of cultures and the development of literacy. The first national conference of Latvian Reading Association. Riga, Latvia, July 30 – August 1. Damber, U. (2007). Which discriminants characterize effective/ineffective grade three classes in reading and what can be learnt about effective instruction from those discriptions? 12th biennal conference, European Association for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary, August 28- September 01. Damber, U. (2007). Literature and empowerment. 25th summer school of applied linguistics. Jyväskylä, Finland, June 4-7. Damber, U. (2007). Beating the odds not easy but possible. 15th European conference on reading, Berlin, Germany, August 5 – 8.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. , Damber, U. & Rasmusson, M. (2023). Prerequisites for emergent literacy in Swedish preschools. Early Child Development and Care,  

Damber, U. & Lena, R. (2023). Sustainable Development Work Aimed at Promoting Mental Health among Municipal Adult Students with Mental Health Problems. Insights on the Depression and Anxiety, vol. 7: 1, ss. 016-017.  

Boström, L. , Damber, U. & Collén, C. (2023). University students’ study strategies before and during the pandemic : Experiences from Swedish students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1  

Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2022). Abduktion som alternativ i didaktisk forskning. Pedagogisk forskning i Sverige, : 4, ss. 180-202.  

Damber, U. , Hermansson, C. , Andersson, B. & Jendis, M. (2022). Factors facilitating and obstructing a school development project. Education Inquiry, vol. 13: 4, ss. 428-446.  

Boström, L. , Collén, C. , Damber, U. & Gidlund, U. (2021). A Rapid Transition from Campus to Emergent Distant Education : Effects on Students’ Study Strategies in Higher Education. Education Sciences, vol. 11: 11, ss. 721-721.    

Dehnæs Hogsnes, H. , Svensson, A. , Eskebæk Larsen, M. & Damber, U. (2021). Litteraturens og høytlesingens plass og hensikt i nasjonale policydokumenter for barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Barn, vol. 38: 4, ss. 15-34.    

Dahlström, H. & Damber, U. (2020). Meanings made in students’ multimodal digital stories : A multimodal text analysis of students´ representations. Designs for Learning, vol. 12: 1    

Damber, U. (2019). Aktiv högläsning åt alla!. Förskoletidningen, : 4

Damber, U. , Andersson, B. , Hermansson, C. & Jendis, M. (2019). Släpp in modersmålslärarna!. Pedagogiska Magasinet, : 1, ss. 78-79.

Damber, U. (2018). Samarbetsarenor och gemensam vision ger frmgång. Lisetten, : 3, ss. 30-31.

Damber, U. (2015). Library and school partnership on the move : a study of second language learners’ early literacy development. Journal of Language and Cultural Education, vol. 3: 2, ss. 14-21.    

Damber, U. (2015). Read-alouds in preschool : a matter of discipline?. Journal of Early Childhood Literacy, vol. 15: 2, ss. 256-280.  

Damber, U. & Nilsson, J. (2014). Bokläsning mer än en mysstund. Förskoletidningen, vol. 39: 4, ss. 8-12.

Damber, U. (2014). Reading with Preschool Children Guided by Regulatory or Emancipatory Purposes : A Case Study. The International Journal of Literacies, vol. 21: 1, ss. 1-11.

Damber, U. & Lundgren, B. (2013). Från färdighetsträning till kritisk literacy. Svenskläraren, : 3, ss. 6-10.

Damber, U. (2013). Write to Read in Two Different Practices : Literacy versus Technology in Focus. Journal of Education and Learning, vol. 2: 2, ss. 96-107.    

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Cognitive linguistic basis for experimental study of Russian and Swedish value systems. Problems of Cognitive Linguistics, : 2, ss. 67-78.

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Complex Values in Different Cultures : Some Research Results of Psycholinguistic Experiments with Russian and Swedish Students. US-China Education Review, vol. 2: 1, ss. 70-83.    

Damber, U. , Samuelsson, S. & Taube, K. (2012). Differences between over-achieving and under-achieving classes in reading : Teacher, classroom and student characteristics. Journal of Early Childhood Literacy, vol. 12: 4, ss. 339-366.  

Damber, U. , Ohlsson, C. & Nilsson, J. (2012). Dystert om läsning i förskolan. Pedagogiska Magasinet, : 1, ss. 77

Damber, U. (2012). Equity and models of literacy in a diverse world. Issues in educational research, vol. 22: 1, ss. 36-46.

Damber, U. (2012). Equity and models of literacy in a diverse world. Issues in educational research, vol. 22: 1, ss. 36-46.

Damber, U. (2012). Meaning-making and early literacy : A challenge for teachers and preschool teachers?. Occasional Papers in Education and Lifelong Learning, vol. 6: 1-2

Damber, U. (2012). Personliga möten : nödvändigt också i en digital värld?. Forskning,

Damber, U. , Ivarsson, L. , Bostedt, G. , Shabes, V. , Potpova, T. & Troshchenkova, E. (2011). Gender differences in value systems expressed by Russian and Swedish university students. Citizenship, Social and Economics Education, vol. 10: 2, 3  

Damber, U. (2011). Literature and Empowerment : A Study of Multicultural Grade three Classes Overachieving in Reading. US-China Education Review, vol. 1: 1, ss. 88-102.

Damber, U. (2010). Att göra språket till sitt. Kielikukko, vol. 29: 4, ss. 7-12.

Damber, U. (2010). Flerspråkiga barns läsning - en miljöfråga?. SCIRA Läsning, vol. 35: 2, ss. 14-17.  

Damber, U. (2010). Flerspråkiga barns läsning : En miljöfråga?. Läsning, vol. 35: 2, ss. 14-19.

Damber, U. (2010). Lärares förhållningssätt av stor betydelse för läs- och skrivlärande. Dyslexi, vol. 15: 3, ss. 22-24.

Damber, U. (2009). Reading, schooling, and future time perspective : A small-scale study of five academically successful young Swedes. International Journal of Learning, vol. 16: 1, ss. 234-248.

Damber, U. (2009). Using inclusion, high demands and high expectations to resist the deficit syndrome : A study of eight Grade three classes overachieving in reading. Literacy, vol. 43: 1, ss. 43-49  

Damber, U. (2007). Läsning - en fråga om mer än bara läsning? : Studier av högpresterande elever i årskurs tre och deras lärare. Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, vol. 32: 2, ss. 14-19.

Böcker

Damber, U. , Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund : Studentlitteratur

Kapitel i böcker, del av antologier

Damber, U. (2017). Librarian and Teacher Collaboration : Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development. I Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Rotterdam : Sense Publishers. S. 75-88.

Damber, U. & Nilsson, J. (2015). Högläsning med förskolebarn : En disciplinerande eller en frigörande aktivitet?. I Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Lund : Gleerups Utbildning AB. S. 15-26.

Damber, U. (2015). Implementering av kritisk litteracitet i förskola och tidiga år : utmaningar och möjligheter. I Critical literacy i svensk klassrumskontext. Umeå : Umeå universitet. S. 19-36.

Egelström, M. & Damber, U. (2015). Reading and the role of the teacher. I Språkdidaktik : researching language teaching and learning. Umeå : Umeå universitet (Umeå Studies in Language and Literature). S. 141-155.

Nilsson, J. & Damber, U. (2014). Barn samspråkar med böcker. I Berättande i förskolan. Stockholm : Natur och kultur. S. 181-197.

Damber, U. (2014). Flerspråkiga klassrum som arenor för inkludering. I Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 111-124.

Damber, U. (2013). Läsning : en demokratifråga från förskolan till gymnasiet. I Läsning!. Stockholm : Svensklärarföreningen (Svensklärarföreningens årsskrift). S. 21-36.

Damber, U. (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. I Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Lund : Studentlitteratur. S. 661-684.

Damber, U. (2013). Pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår. I Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund : Studentlitteratur. S. 69-91.

Damber, U. (2012). Att lära barn att läsa - ett komplext uppdrag i en komplex värld. I Svenska som andraspråk (2a upplagan). Lund : Studentlitteratur.

Damber, U. (2012). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education. I Language Learning : New Research. Hauppage : Nova Science Publishers, Inc.. S. 185-200.

Damber, U. (2012). Literacy and empowerment : Swedish Children with diverse backgrounds defeating the statistical trends. I Interculturalism, Education & Dialouge. New York : Peter Lang Publishing Group (Global studies in education, volume 13).

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. I ASLAs årsbok 2010. Uppsala : ASLA, Swedish Science Press. S. 44-60.

Konferensbidrag

Eriksson Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2021). Educational science : a discussion about methodology in didactic research. I Teachers matter – but how? Conference abstract book. 2021 :

Damber, U. , Bostedt, G. , Ivarsson, L. , Shabes, V. , Troschenskova, E. & Potapova, T. (2011). An experimental study of Russian and Swedish value systems.  

Damber, U. (2011). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education : paper presented at "intercultural vs Critical Education" - Contrast or concordance? 14-17 april 2011 på Södertörns högskola.

Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Dyslexic but Determined: A Qualitative Study of Seven Dyslexic Swedish Student Teachers. Paper presented at the EARLI, Exeter, August 30-September 2

Damber, U. , Ivarsson, L. , Trotchenskova, E. & Potapova, T. (2011). Gender differences in value systems exposed by Russian and Swedish university students. Paper presented at the IACSEE, Bath, Great Britain, June 28-30

Damber, U. (2011). Likvärdigt eller inte? Bilder från klassrum, forskning och lärare : Presentation på RUN-konferensen 2011.

Damber, U. (2011). Meaning-Making and Early Literacy. A Challenge for Teachers and Preschool Teachers?. Paper presented at the International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, October, 19-22

Damber, U. (2011). Student Teachers and Values in Textbooks for Early Reading. Paper presented at the IACSEE, Bath, Great Britatin, June 28-30

Damber, U. (2011). Teacher training students with diagnosed dyslexia. Paper presented at the EARLI Education for a Global Networked Society

Damber, U. (2010). Possible linkages between future oriented pedagogy and future timeperspective?. Paper presented at the The 2nd Baltic Sea Conference on Reading, Åbo, August 11-13

Damber, U. (2010). Using inclusion, high demands and high expectations to resist the deficit syndrome. Paper presented at the The 55th IRA Annual Convention, Chicago US, April 22-28

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2010). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. I Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12-13 november 2010. Language for the Future. : Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010.. S. 44--60.  

Damber, U. (2007). Beating the odds, not easy but possible: on 94 grade three classes in stockholm, overachieiving in reading : 15th European conference on reading, Berlin.

Damber, U. (2007). Literature and empowerment : Multiligual Literacies in the 21st Century, Jyväskylä.

Damber, U. (2007). Which discriminants characterize effective/ineffective grade three classes in reading and what can be learnt about effective instruction from those descriptions? : Earli, 12th Biennal Conference.

Sidan uppdaterades 2021-11-24