Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

Allmänt:
För närvarande anställd vid Institutionen för Hälsovetenskaper (HOV) som universitetslektor och studierektor inom Folkhälsovetenskap . Har även förtroendeuppdraget att vara Ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Hälsovetenskap sedan september 2021, samt proprefekt på institutionen sedan 1 juli 2021.
Tidigare anställd vid avdelning Omvårdnad från 2010 som Lektor och från 2014 som Docent i Omvårdnad.

Bakgrund

Har en bakgrund som Legitimerad Sjuksköterska och var mellan 1990 och 2000 kliniskt verksam främst inom Ortopedisk- och kirurgisk vård på Sundsvalls Sjukhus, Landstinget Västernorrland.
Blev 1998 antagen som doktorand vid Umeå universitet (Perioperativ vetenskap - Anestesiologi och Intensivvård) parallellt med klinisk anställning i Sundsvall (för information om avhandling se publikationslista) och disputerade 2005.
Från 2000-2005 delade jag anställning som doktorand vid Mitthögskolan, med anställning inom Landstinget Västernorrland, Forsknings- och Utvecklingscentrum.
Inom Landstinget (2000-2010) arbetade jag med projekt, egen forskning samt handledning/stöttning till andra forskare inom klinisk verksamhet. Sista två åren (2008-2010) hade jag ledningsansvar för hela FoU-verksamheten.

Forskningsområden

Nu primärt inom hälsofrämjande praxis/arbete inom Folkhälsovetenskap där vi arbetar med att stötta hälsa och välmående bland unga canceröverlevare genom naturvistelse och avslappning (www.miun.se/waya2).
I detta projekt är syftet att utföra en randomiserad kontrollerad studie där deltagande i ett friluftsprogram jämförs med deltagande i en semestervistelse bland unga canceröverlevare. Programmet är pågående och vi genomförde första interventionsstudierna (pilot/genomförbarhetsstudie) under juni-september 2021. Artiklar med resultat från pilotstudien som genomfördes har publiceras 2022-2024.
Forskningsprogrammet går under 2024 in i en ny fas där vi februari påbörjat rekryteringen till en fullstor RCT studie med totalt 150 deltagare. Interventioner genomförs under 2024-2025 i både Sverige och i Norge.
Såvitt vi i forskargruppen kan se utifrån omfattande litteraturstudier, är detta den första randomiserade studien som studerar effekter av naturbaserade program bland unga canceröverlevare.

Tidigare forskning har spänt över stora områden men inkluderat: Integrativ Hälsa/Omvårdnad,
Fallskärmssäkerhet

Forskning

En viktig drivkraft inom mina forskningsprojekt har varit personliga intresseområden och förmågan att se potentialen i att beforska dem. Avhandlingsprojektet var kopplat till min yrkesprofession som sjuksköterska, områdede; fallskärmssäkerhet kopplat till en lång karriär (sedan 1987) som semi-professionell fallskärmshoppare.

Mitt stora intresse för natur och friluftsliv har också lett till att flera projekt har påbörjats inom detta område. För närvarande arbetar vår forskargrupp vid Mittuniversitetet (OMV, Folkhälsa, Idrott) i ett internationellt team som involverar bland annat forskare från Universitetet i Tromsö, Norge (NAFKAM), Sörlandet Sykehus i Kristiansand, Norge, National Cancer institute i Nederländerna, University of California San Francisco och organisationen ”See You At The Summit” (SYATS) i Portland Oregon. Projektet berör utvecklande av program som kan befrämja av hälsa och välmående bland unga canceröverlevare.
Som ett första steg i projektet har teamet genomfört en Scoping Review för att tydligare kunna identifiera kunskapsglappet, och för att konstruera en interventionsstudie baserad på bästa vetenskapliga grund. Protokollet för scoping review publicerades i BMJ Open under 2019 (se publikationer nedan) och den fullständiga reviewartikeln är publicerat i tidskriften PLOS ONE.
Under augusti 2019 tillbringade jag hela månaden som ”Visiting scholar” vid University of California i San Francisco för arbeta med reviewartikeln, kombinerat med att vara deltagande observatör vid SYATS event i Oregons vildmark (Three Sisters Wilderness). Där lärde jag mig mer om deras program samt samlade in data för att utvärdera det med mixad metodik. Under eventet stöttade jag dem i deras intervention med Childhood Cancer Survivors utifrån såväl min vetenskapliga, som min personliga expertis inom friluftsliv (https://seeyouatthesummit.org/team).
Under sommaren/hösten 2021 genomfördes den "stora" interventionsstudien, och sista datainsamling med enkäter genomförs i en ettårsuppföljning sommaren 2022). Studiens arbetsnamn är :"En jämförelse mellan semestervistelse på hotell med vistelse och vandring i naturmiljö avseende möjlig påverkan på hälsa och välmående bland unga canceröverlevare",
Studien är en så kallad “förstudie” (pilotstudie) med syfte att utvärdera om programmets utformning är adekvat och genomförbar, som förberedelse för ett större internationellt projekt. I studien jämförs deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare (www.miun.se/waya).
Inom detta område pågår för närvarande också datainsamling i en tvärsnittsstudie för att beskriva just hälsa och välmående i en större grupp av unga canceröverlevare.
Populärvetenskaplig artikel om projektet publicerad av Barncancerfonden: https://www.barncancerfonden.se/reportage/varldens-forsta-studie-av-naturens-betydelse-for-barncanceroverlevare/

Undervisning

Undervisar just nu primärt inom metodkurser (kvalitativ och kvalitativ) samt Hälsovetenskap inom ramen för Masterutbildning i Folkhälsovetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jong, M. C. , Fernee, C. R. , Stenling, A. , Lown, E. A. , Berntsen, S. , Victorson, D. E. & Jong, M. (2024). Protocol of a randomised controlled multicentre trial investigating the effectiveness and safety of a wilderness programme on the mental and physical well-being of adolescents and young adults affected by cancer : the WAYA-2 study. BMJ Open, vol. 14: 5    

Jong, M. , Stub, T. & Jong, M. C. (2024). Supporting Personal Growth in Childhood, Adolescent and Young-Adult Cancer Survivors Through Challenges in Nature — A Qualitative Study of WAYA Wilderness Programme Participation. Global Advances in Integrative Medicine and Health, vol. 13    

Jong, M. C. , Dahlqvist, H. , Lown, E. A. , Schats, W. , Beckman, L. & Jong, M. (2023). A randomized controlled pilot study assessing feasibility and safety of a wilderness program for childhood, adolescent, and young adult cancer survivors : the WAYA study. BMC Public Health, vol. 23  

Jong, M. , Hanstock, H. G. , Stenfors, N. & Ainegren, M. (2023). Elite skiers' experiences of heat- and moisture-exchanging devices and training and competition in the cold : A qualitative survey. Health Science Reports, vol. 6: 9  

Lown, E. A. , Otto, H. R. , Norton, C. L. , Jong, M. C. & Jong, M. (2023). Program evaluation of a wilderness experience for adolescents facing cancer : A time in nature to heal, connect and find strength. PLOS ONE, vol. 18: 10  

Jong, M. C. , Mulder, E. , Kristoffersen E, A. , Stub, T. , Dahlqvist, H. , Viitasara, E. , Lown, E. A. , Schats, W. & et al. (2022). Protocol of a mixed-method randomised controlled pilot study evaluating a wilderness programme for adolescent and young adult cancer survivors : the WAYA study. BMJ Open, vol. 12  

Lindgren Westlund, K. & Jong, M. (2022). Quality of Life of People with Mobility-Related Disabilities in Sweden : A Comparative Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19: 22  

Jong, M. C. , Stub, T. , Mulder, E. & Jong, M. (2022). The Development and Acceptability of a Wilderness Programme to Support the Health and Well-Being of Adolescent and Young Adult Cancer Survivors : The WAYA Programme. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19: 19  

Knutsson, B. , Jong, M. , Sayed-Noor, A. , Sjödén, G. & Augutis, M. (2022). Waiting for lumbar spinal stenosis surgery : suffering and a possibility to discover coping abilities. Orthopedic Reviews, vol. 14: 1, ss. 1-7.  

Jong, M. , Lown, E. A. , Schats, W. , Mills, M. L. , Otto, H. R. , Gabrielsen, L. E. & Jong, M. C. (2021). A scoping review to map the concept, content, and outcome of wilderness programs for childhood cancer survivors. PLOS ONE, vol. 16: 1    

Bergström, M. , Jong, M. & Sæther, S. A. (2021). Orienteering from cradle to grave—how a sport could offer lifelong participation. Social Sciences, vol. 10: 5    

Sebrant, L. & Jong, M. (2021). What’s the meaning of the concept of caring? : a meta-synthesis. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 35: 2, ss. 353-365.    

Lundberg, K. , Jong, M. , Jong, M. C. & Porskrog Kristiansen, L. (2020). Patients’ experiences of the caring encounter in health promotion practice : a qualitative study in Swedish primary health care. BMC Family Practice, vol. 21: 1    

Jong, M. C. , Lown, A. , Schats, W. , Otto, H. R. & Jong, M. (2019). Mapping the concept, content and outcome of wilderness therapy for childhood cancer survivors : protocol for a scoping review. BMJ Open, vol. 9: 8    

Backman Lönn, B. , Olofsson, N. & Jong, M. (2019). Translation and validation of the Clinical Trial Nursing Questionnaire in Swedish : A first step to clarify the clinical research nurse role in Sweden. Journal of Clinical Nursing, vol. 28: 13-14, ss. 2696-2705.  

van Vliet, M. , Jong, M. C. & Jong, M. (2018). A Mind Body Skills Course Among Nursing and Medical Students : A Pathway for an Improved Perception of Self and the Surrounding World. Global Qualitative Nursing Research, vol. 5    

Valan, L. , Sundin, K. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2018). Child health nurses’ experiences and opinions of parent Internet use. Early Child Development and Care, vol. 188: 12, ss. 1736-1747.  

Valan, L. , Kristiansen, L. , Sundin, K. & Jong, M. (2018). Health-Related Internet Information Both Strengthens and Weakens Parents’ Potential for Self-Care : A Mixed-Methods Study on Parents’ Search Patterns. Open Journal of Nursing, vol. 8: 10, ss. 731-745.    

Jong, M. C. , Jong, M. , van Wietmarschen, H. & Staps, S. (2018). Needs and strengths of citizens in Amsterdam regarding improving their health and living environment. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 39-39.

Klein-Laansma, C. T. , Jong, M. , von Hagens, C. , Jansen, J. P. C. H. , van Wietmarschen, H. & Jong, M. C. (2018). Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders : A Randomized, Controlled Feasibility Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 24: 7, ss. 684-693.  

Häggström, M. , Rising Holmström, M. & Jong, M. (2017). Establishing Patient Safety in Intensive Care -A Grounded Theory. : Building Trust-Important for Patient Safety. Open Journal of Nursing, vol. 07: 10    

Lundberg, K. , Jong, M. C. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2017). Health Promotion in Practice—District Nurses׳ Experiences of Working with Health Promotion and Lifestyle Interventions Among Patients at Risk of Developing Cardiovascular Disease. Explore, vol. 13: 2, ss. 108-115.  

van Vliet, M. , Jong, M. & Jong, M. C. (2017). Long-term benefits by a mind–body medicine skills course on perceived stress and empathy among medical and nursing students. Medical teacher, vol. 39: 7, ss. 710-719.  

Jong, M. , Ljadas, K. , Englund, E. , Jong, M. C. & Appelberg, J. (2016). Feasibility and Effects of Touch Massage and Nurse Led Sleep Counselling in the Treatment of Primary Insomnia. Journal of Sleep Disorders, vol. 5: 1    

Pijl, A. , de Gast, H. , Jong, M. , Hoen, M. , Kluyver, E. , van der Vegt, M. , Kanhai, S. & Jong, M. (2016). Guided Imagery Intervention does not Affect Surgical Outcome of Patients Undergoing laparoscopic Cholecystectomy : A Multi-Centre, Randomised Controlled Study. Journal of Patient Care, vol. 2: 3    

Blusi, M. , Jong, M. & Dalin, R. (2016). Older People Using e-Health Services—Exploring Frequency of Use and Associations with Perceived Benefits for Spouse Caregivers. Informatics, vol. 3: 3    

Jong, M. C. , Busch, M. , van de Vijfer, L. , Jong, M. , Fritsma, J. & Seldenrijk, R. (2016). Pragmatic Model for Integrating Complementary and Alternative Medicine in Primary Care Management of Chronic Musculoskeletal Pain. Primary Healthcare, vol. 6: 2    

Jong, M. , Lundqvist, V. & Jong, M. C. (2015). A cross-sectional study on Swedish licensed nurses’ use, practice, perception and knowledge about Complementary and Alternative Medicine. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 29: 4, ss. 642-650.  

van Vliet, M. , Jong, M. , Busch, M. , Meijer, J. E. M. , von Rosenstiel, I. A. & Jong, M. C. (2015). Attitudes, Beliefs, and Practices of Integrative Medicine Among Nurses in the Netherlands. Journal of Holistic Nursing, vol. 33: 2, ss. 110-121.  

Blusi, M. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2015). Exploring the influence of Internet-based caregiver support on experiences of isolation for older spouse caregivers in rural areas : a qualitative interview study. International Journal of Older People Nursing, vol. 10: 3, ss. 211-220.    

van Vliet, M. , Jong, M. & Jong, M. (2014). A Barrier Opener for Personal Insights : Nursing and Medical Students Experiences of Participating in an Experiential Mind-Body Skills Program. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 20: 5, ss. A98-A99.  

Jansen, J. P. , Jong, M. , Hildingsson, I. & Jong, M. C. (2014). A minimum protocol for randomised homeopathic drug proving as basis for further research.. Forschende Komplementärmedizin, vol. 21: 4, ss. 232-8.  

Lundberg, K. , Kristiansen, L. , Jong, M. C. & Jong, M. (2014). District Nurses Experiences of Working with Health Promotion and Lifestyle Interventions Among Patients at Risk of Developing Cardiovascular Disease. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 20: 5, ss. A118-A118.  

van Vliet, M. , Jong, M. & Jong, M. C. (2014). Effects of a Mind-Body Medicine Skills Program on Perceived Stress, Empathy and Self-Reflection Among Medicine and Nursing Students: A Quantitative Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 20: 5, ss. A99-A99.  

Jong, M. , Westman, A. & Saveman, B. (2014). Experiences of injuries and injury reporting among Swedish skydivers. Journal of Sports Medicine, vol. 2014    

Blusi, M. , Dalin, R. & Jong, M. (2014). The benefits of e-health support for older family caregivers in rural areas. Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 20: 2, ss. 63-69.  

Olsson, H. , Strand, S. , Kristiansen, L. , Sjöling, M. & Asplund, K. (2013). Decreased risk for violence in patients admitted to forensic care, measured with the HCR-20. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 27: 4, ss. 191-197.  

Blusi, M. , Asplund, K. & Jong, M. (2013). Older family carers in rural areas - experiences from using caregiver support services based on Information and Communication Technology (ICT). European Journal of Ageing, vol. 10: 3, ss. 1-9.  

Jong, M. C. , Jong, M. & Baars, E. (2012). Adverse drug reactions to anthroposophic and homeopathic solutions for injection : a systematic evaluation of German pharmacovigilance databases. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, vol. 21: 12, ss. 1295-1301.  

Sjöling, M. , Lundberg, K. , Englund, E. , Westman, A. & Jong, M. C. (2011). Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate hypertension. BMC Research Notes, vol. 4, ss. Art. no. 352    

Hildingsson, I. & Sjöling, M. (2011). Fathers experiences of support during pregnancy and the first year following childbirth - Findings from a Swedish regional survey. Journal of Men's Health, vol. 8: 4, ss. 258-266.  

Westman, A. , Sjöling, M. , Lindberg, A. & Björnstig, U. (2010). The SKYNET data: Demography and injury reporting in Swedish skydiving. Accident Analysis and Prevention, vol. 42: 2, ss. 778-783.

Karlström, A. , Engström-Olofsson, R. , Nystedt, A. , Sjöling, M. & Hildingsson, I. (2010). Women's postoperative experiences before and after the introduction of spinal opioids in anaesthesia for caesareansection. Journal of Clinical Nursing, vol. 19: 9-10, ss. 1326-1334.  

Sjöling, M. , Rolleri, M. & Englund, E. (2008). Auricular acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of women suffering from insomnia. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 14: 1, ss. 39-46.  

Karlström, A. , Engström-Olofsson, R. , Norbergh, K. , Sjöling, M. & Hildingsson, I. (2007). Postoperative pain after cesarean birth affects breastfeeding and infant care. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, vol. 36: 5, ss. 430-440.  

Sjöling, M. , Norbergh, K. , Malker, H. & Asplund, K. (2006). What information do patients waiting for and undergoing arthroplastic surgery want? Their side of the story. Journal of Orthopaedic Nursing, vol. 10: 1, ss. 5-14.  

Sjöling, M. , Ågren, Y. , Olofsson, N. , Hellzén, O. & Asplund, K. (2005). Waiting for surgery; living a life on hold : A continuous struggle against a faceless system. International Journal of Nursing Studies, vol. 42: 5, ss. 539-547.  

Sjöling, M. , Nordahl, G. , Olofsson, N. & Asplund, K. (2003). The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management.. Patient Education and Counseling, vol. 51: 2, ss. 169-176.

Sjöling, M. & Nordahl, G. (1998). Patient satisfaction with postoperative pain management despite experiencing high levels of pain. European Nurse, vol. 3: 4, ss. 264-273.

Artiklar, forskningsöversikter

Stea, T. H. , Jong, M. C. , Fegran, L. , Sejersted, E. , Jong, M. , Wahlgren, S. L. H. & Fernee, C. R. (2022). Mapping the Concept, Content, and Outcome of Family-Based Outdoor Therapy for Children and Adolescents with Mental Health Problems : A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19: 10  

Doktorsavhandlingar

Sjöling, M. (2005). Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : Some issues concerning communication, pain and suffering. Diss. (Sammanläggning) Umeå : , 2005 (Umeå University medical dissertations, : 952)

Kapitel i böcker, del av antologier

Jong, M. , Kristiansen, L. , Jong, M. C. & Falkenberg, T. (2019). Integrative Nursing in Sweden. I Integrative Nursing. New York : Oxford University Press. S. 652-662.

Jong, M. , Jong, M. C. & Falkenberg, T. (2014). Integrative Nursing in Sweden. I Integrative Nursing. Oxford University Press (Weil Integrative Medicine Library). S. 515-525.

Konferensbidrag

Jong, M. , Jong, M. C. & Lundqvist, V. (2013). A cross-sectional study on Swedish licensed nurses’ use, practice, attitudes and knowledge about Complementary and Alternative Medicine (CAM). Paper presented at the 8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR), London, United Kingdom; 11-13 Apr 2013

Jong, M. C. , Pijl, A. , de Gast, H. & Sjöling, M. (2012). P02.128. The effects of guided imagery on preoperative anxiety and pain management in patients undergoing Laparoscopic Cholecystectomy in a multi-centre RCT study. I Scientific Abstracts Presented at the International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2012. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12(Suppl 1): P184 (12 June 2012).. S. 184-    

Jong, M. , Jong, M. C. , Ljadas, K. , Englund, E. & Appelberg, J. (2012). The Effects of Tactile Massage (TM) On Blood Pressure, Heart Rate and Blood Glucose in a Sample of Women Suffering from Primary Insomnia. I Scientific Abstracts Presented at the International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2012 : . (BMC Complementary and Alternative Medicine). S. P241-    

Sjöling, M. , Ljadas, K. , Englund, E. & Appelberg, J. (2010). Is tactile massage (touch massage) a treatment option for primary insomnia?. Paper presented at the The 3rd European Congress of Integrative Medicine

Sjöling, M. , Westman, A. & Saveman, B. (2010). Skydiving culture and its relation to injury risks and injury reporting. Paper presented at the Safety 2010

Jong, M. C. , Sjöling, M. & Baars, E. W. (2010). Systematic Evaluation of the Safety of Injectables as used in Homeopathic and Anthroposophic Medicine. Paper presented at the 3rd European Congress for Integrative Medicine

Sjöling, M. (2010). Sömn utifrån ett folkhälso- omvårdnads- och ett fysiologiskt perspektiv. Paper presented at the Vårdtåget 2010

Sjöling, M. , Ljadas, K. , Englund, E. & Appelberg, J. (2010). Tactile massage and nurse led sleep counseling in the treatment of primary insomnia. Paper presented at the The 2010 International Congress on Complementary Medicine Research

Westman, A. , Sjöling, M. , Lindberg, A. & Björnstig, U. (2010). The SKYNET data: demography and injury reporting in Swedish skydiving. Paper presented at the Safety 2010

Rapporter

Sjöling, M. , Nyberg, M. & Nordahl, G. (1997). Patientens upplevelse av postoperativ smärtlindring. : information preoperativt, bemötande av personal. Sundsvall : FoU-Centrum, Landstinget Västernorrland, (FoU-rapport / FoU-Centrum, Landstinget Västernorrland 21).

Sidan uppdaterades 2024-05-29