Rikard Karlsson-Alverhill

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag disputerade december 2015 med avhandlingen "Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser". Knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är:
• Dataskyddsjuridik
• Offentlighet- och sekretess
• Förvaltningsrätt
• Säkerhetsjuridik

Forskning

Efter avhandlingsarbetet har jag främst intresserat mig för dataskyddsjuridik, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Undervisning

Meriterad lärare.

Undervisar främst i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt säkerhetsjuridik.

Tidigare programansvarig Förvaltningsjuridiska programmet 180 hp.

Övrigt

Ledamot i GRU (råd för utbildning på grund- och avancerad nivå)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, R. & Hugo, L. (2022). AI och myndigheters registerförfattningar : rättsliga utmaningar och hinder. Juridisk Publikation, : 1, ss. 73-103.  

Karlsson, R. (2021). En förvaltares rätt att för huvudmannens räkning ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess : en kommentar till HFD 2020 ref. 50. Nordisk socialrättslig tidskrift, : 27-28, ss. 213-222.

Karlsson, R. (2021). HFD 2020 ref. 38. Frågan om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 1, ss. 175-183.

Karlsson, R. & Morseth Edvinsson, A. (2021). Molntjänster och staten : en diskussion om röjandebegreppet i offentlighets- och sekretesslagen. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 5, ss. 855-888.

Karlsson, R. (2020). Den digitala statsförvaltningen : rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 1, ss. 51-80.

Karlsson, R. (2019). Sekretess för personuppgiftsincidenter : behövs ett starkare sekretesskydd?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 177-198.

Karlsson, R. (2018). Begränsningar i partsinsynen : HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 703-723.

Karlsson, R. (2017). Lämplig som väktare? : om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 589-618.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom det civila försvaret : en kartläggning. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 205-232.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom en myndighet : en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 531-551.

Böcker

Karlsson Alverhill, R. (2023). Dataskyddsförordningen (GDPR) för offentlig sektor : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB

Doktorsavhandlingar

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess : en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2015 (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet : 33)

Konferensbidrag

Karlsson, R. & Lloyd, H. (2022). AI och myndigheters registerförfattningar : rättsliga utmaningar och problem. Paper presented at the Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, kollokviet om Artificiell intelligens och rättsvetenskapen – pågående och kommande forskning, Uppsala, Sverige, Januari 24, 2022.

Karlsson Alverhill, R. (2022). Den digitala statsförvaltningen : rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI. Paper presented at the Seminarium vid Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat. Seminariegruppen för Riksdagens utredningstjänst (RUT), Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariatet (RUFS) och Riksdagsbiblioteket (RB), Stockholm, februari 25, 2022.

Karlsson, R. (2022). Den digitala statsförvaltningen : utmaningar med automatiserade beslut, profilering och AI. Paper presented at the Riksdagsförvaltningen, Seminariegruppen för Riksdagens utredningstjänst (RUT),utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) och Riksdagsbiblioteket (RB). Februari 25, 2022.

Karlsson Alverhill, R. (2022). Juridiken kring AI och maskininlärning : automatiserat beslutsfattande. Paper presented at the IT-rättsdagen 2022, Norstedts juridik, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. 13 december 2022

Karlsson Alverhill, R. (2021). Digitalisering, dataskydd och sekretess : - rättsliga förutsättningar för att använda digitala verktyg för intern kommunikation. Paper presented at the Tisdagsklubben: Digitalisering och sekretess, seminarium i samarbete mellan Arbetsgivarverket och Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, [DIGITAL], juni 8, 2021.

Karlsson, R. (2021). Forts kommunal juridik – Rättsliga förutsättningar att använda molntjänster : Fokus på tredjelandsöverföringar. Paper presented at the Norrlandstingens Digitala Tjänstemannakonferens 2021, Arrangör: revisionskontoret, Region Jämtland Härjedalen i samarbete med kontoren i Västernorrland och Västerbotten, [DIGITAL], oktober 26-27, 2021.

Karlsson, R. (2020). En värld i kris : Statsförvaltningens digitalisering – rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI. Paper presented at the Juristens dag, juridiska föreningen Umeå universitet, December 2-3, 2020.

Karlsson, R. (2018). Sekretess och molntjänster : den offentliga förvaltningens digitalisering. Paper presented at the Unit 4 AB, Gustav III:s boulevard 18, 169 73 Solna

Karlsson, R. (2017). Sekretess för konsumentvägledare. Paper presented at the Konsumentdagarna 2017, Södra berget Sundsvall, 2017-05-17

Karlsson, R. (2017). Sekretess inom det civila försvaret. Paper presented at the Post- och telestyrelsen (PTS), Valhallavägen 117 Stockholm, 2017-01-23.

Karlsson, R. (2016). Samverkan och sekretess vid krishantering. Paper presented at the Krissamverkan Kronoberg, nätverksmöte i Krissamverkan Kronoberg, Växjö konserthus, 2016-09-08.

Rapporter

Dackeby, U. , Domellöf Mattsson, U. , Jacobsson, J. , Karlsson, R. , Lewén, I. , Tuvall, P. & Bålman, J. (2021). Rapport om nuläget : Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data. Stockholm :  

Övrigt

Mindhammar, M. , Karlsson, R. & Karlsson, L. (2021). Remissyttrande : Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021.    

Karlsson, R. (2019). Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen : Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag. Stockholm : Arbetsförmedlingen..  

Sidan uppdaterades 2023-12-29