Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Filosofie doktorsexamen i historia vid Umeå universitet 2004.
Teologie doktorsexamen i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2009.
Docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2010.
Universitetslektor i historisk-systematisk teologi vid Umeå universitet 2012-2018.
Postdokforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2014-2015.
Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 2015.
Projektforskare vid Södertörns högskola 2015-2021.
Projektforskare vid Polininstitutet i Åbo, 2021-2023.
Gästforskare (ämnesdidaktik) vid Mittuniversitetet 2016-2018.
Universitetslektor i historia med ämnesdidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet, 2018-.
Forskare vid enheten för forskning och analys, Kyrkokansliet i Uppsala, Svenska kyrkan, 2023-.
Affilierad professor i kyrkohistoria i ämnet museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2023-.

Forskningsområden

Historiedidaktik, kritisk kulturarvsforskning, visuell kultur, museipedagogik och kyrkohistoria

Forskning

Jag arbetar för närvarande med följande forsknings- och utvecklingsprojekt:

1) Projektet "Modernitetens förändrade kommunikationsmönster. Vykortet som multimodalt och gränsöverskridande massmedium i Sverige, 1900–1920. " Projektet finansieras av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning och pågår 2022–2024.

2.) Projektet "Ekologisering på museum: Interaktiv forskning om museers berättandepraktiker" pågår 2022-2023. Det finansieras av Umeå Transformation Research Initiative (UTRI) vid Umeå universitet och projektledare är museologen Annika Bünz vid Umeå universitet.

Extra kontaktinformation

 

 
 

Forskningsprojekt

Avslutade

Museet - ett didaktiskt rum

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2023). Heritigization and foreign diplomacy Claiming a religious building to enhance Swedish-Russian contacts in the aftermath of the Cold War. Approaching Religion, vol. 13: 2, ss. 40-56.  

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2021). The Church of Sweden and St. Catherine´s Lutheran Church in St. Petersburg : Post-Soviet Memory Politics from a Church Historical Perspective. Baltic Worlds, : 1-2, ss. 52-64.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordbäck, C. & Thompson, L. M. (2023). Reflektioner kring ett webbaserat utställningsprojekt. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 54-72.

Nordbäck, C. (2023). Sammanflätningar. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 81-87.

Nordbäck, C. (2022). Bakgrund och introduktion. I Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. S. 20-80.

Nordbäck, C. (2022). En boreal bildningsresa. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 180-181.

Nordbäck, C. (2022). Epokbegreppet antropocen – en historiedidaktisk utmaning. I Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. S. 84-103.

Nordbäck, C. (2022). ”Svenska män på samlarstråt” : reflektioner kring en utställningsmonter och en samling. I Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur. S. 174-249.

Jarnkvist, K. & Nordbäck, C. (2021). Inledningskapitel. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 3-15.

Nordbäck, C. (2021). Natur som visuell kultur : Norra stadsberget i Sundsvall 1890–1910. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 104-116.  

Nordbäck, C. (2020). Om behovet av nya minnen, bilder och narrativ : Historiekulturella perspektiv i skuggan av antropocen. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. S. 18-39.

Nordbäck, C. (2020). Tidens tecken under 2019 : I skuggan av antropocen. I Tidens tecken : Sanning och konsekvens. Sundsvall : Artos & Norma bokförlag (Tidens tecken). S. 71-96.

Nordbäck, C. & Gunner, G. (2019). Postsovjetisk minnespolitik ur ett kyrkohistoriskt perspektiv : Svenska kyrkan och S:t Katarina församling i S:t Petersburg. I Innan murarna föll : Svenska kyrkan under kalla kriget. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Stiftelsen Sverige och kristen tro). S. 145-180.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. S. 293-322.

Konstnärlig output

Nordbäck, C. , Thompson, L. M. & Asklund, H. (2021). Boreala bilder : om skog, tid och hållbar utveckling.  

Samlingsverk (redaktör)

Nordbäck, C. (ed.) & Rotbain, A. (ed.) (2022). Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur  

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

Sidan uppdaterades 2024-03-11