Göran Samuelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag har doktorerat i historia vid Stockholms universitetet. Arbetat med informationsflöden på olika sätt i snart 30 år, bland annat som arkivstrateg på Lantmäteriet, som utbildare i informationsförvaltning vid Mittuniversitet och senast som informationsspecialist på Trafikverket. Där jag också för tillfället är ansvarig för BIM i Sveriges största infrastrukturprojekt - Ostlänken. Verksam vid Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST) i Sundsvall.

Forskningsområden

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger inom bevarande och vilka strategier vi bör ha för att få med oss informationen in i framtiden. Ett annat viktigt integrerat område i denna process är informationsarkitektur. Hur hanterar och strukturerar vi vår informationen över tid från dess skapelse till evigheten. Med en bakgrund som arkivstrateg på Lantmäteriet gör att jag också är speciellt intresserad av olika former av spatiala data. Har också arbetat med att analysera och implementerat verktyg kring informationshantering och förvaltning i labbmiljö. 

Forskning

Min pågående forskning sker dels i samverkan med Trafikverket där vi studerar informationshantering och förvaltning bland annat i anslutning till rollen som beställare. Trafikverket upphandlar alltmer av sin verksamhet och det ställer allt större krav på organisation och dess sätt att hantera information. Ett annat tema är informationens integrering i den fysiska infrastrukturen (sensor i vägbanor, räls, fordon etc).  Ett tredje område är hur vi kan återanvända information som fångas/skapas i de stora infrastrukturprojekten. Där vi nu formerar ett projekt kring AI och arkiv.


Jag är också involverad i det internationella forskningsprojektet "InterPARES Trust". Och utgör en del av forskargruppen som går under beteckningen "Forum för digitalisering" (FODI).

Undervisning

Jag undervisar i Arkiv- och informationsvetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå (data och systemvetenskap). Övrigt

Archive: Certified business architect: Board Member History section Cartographic Society

Extra kontaktinformation

Du hittar mina tidigare projekt som jag lett eller varit involverad i här

Forskningsprojekt

Pågående

ISERV - Information för (e-)tjänster

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Samuelsson, G. (2016). Teaching digital archive at Mid Sweden University. Archiwistyka cyfrowa,

Klareld, A. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Olsson, A. & Anderson, K. (2015). Fem röster om projektet GoInfo. Arkiv, , ss. 14-15.

Samuelsson, G. (2014). ¿Te estás ahogando en una avalancha de información? Necesitas editar la historia de tu vida. Tábula, : 17

Anderson, K. , Bastian, J. A. , Flinn, A. & Samuelsson, G. (2012). Virtual experiments in collaborative archival education: : constructing a digital laboratory for digital learning. Comma: International Journal on Archives, : 2, ss. 97-104.  

Anderson, K. , Bastian, J. , Harvey, R. , Plum, T. & Samuelsson, G. (2011). Teaching to trust: How a virtual archives and preservation curriculum laboratory creates a global education community?. Archival Science, vol. 11: 3-4, ss. 349-372.  

Anderson, K. , Borglund, E. A. & Samuelsson, G. (2010). Mature Public e-Services Without Mature Recordkeeping – An Impossibility?. iRMA Information and Records Management Annual, , ss. 71-82.

Samuelsson, G. (2010). Svenska gods - jordbruksföretag med omfattande dokumenthantering?. Arkiv samhälle och forskning, : a, ss. 6-25.

Samuelsson, G. (2008). En introduktion till de äldre kartorna. Arkiv samhälle och forskning, : 2, ss. 138-141.

Borglund, E. , Samuelsson, G. , Sundqvist, A. & Wallin, P. (2007). SMEdoc : ett forskningsprojekt som tar arkivvetenskapen in i småföretagen. Arkiv, samhälle och forskning, : 2, ss. 93-95.

Samuelsson, G. (2006). Bonden, bilden och arkivet. Historisk Tidskrift, vol. 126: 4, ss. 703-725.    

Artiklar, forskningsöversikter

Samuelsson, G. (2008). Kan man i framtiden studera bebyggelse på kartor?. Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 55, ss. 87-95.

Samuelsson, G. (1991). Den 14:e internationella konferensen i kartografins historia.. Arkiv, samhälle och forskning, : 3, ss. 46-50.

Doktorsavhandlingar

Samuelsson, G. (2004). I godsets skugga? : Frälsebonden på Ängsö : familj och arbete 1700-1880. Diss. Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet, 2004 (Studier i stads- och kommunhistoria : 26)

Kapitel i böcker, del av antologier

Asproth, V. , Borglund, E. A. , Samuelsson, G. & Öberg, L. (2010). E-tjänstens framtida historia : Informationsbevarande, ett bortglömt ansvarsområde?. I Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund : Studentlitteratur. S. 167-184.

Samuelsson, G. (2007). Revolution som spränger arkiven i bitar. I Historia : vänbok till Christer Winberg den 5 juni 2007. Göteborg : Historia institutionen, Göteborgs universitet (Historiska institutionens skriftserie).

Samuelsson, G. (2003). The towns, the countryside and the Land Survey. I Accurata descriptio : studier i kartografi, numismatik, orientalistik och biblioteksväsen tillägnade Ulla Ehrensvärd. Stockholm : . S. 395-402.

Konferensbidrag

Samuelsson, G. (2017). Preservation of Spatial Information. I The Future Of Information Sciences : Integrating Ict In Society. (THE FUTURE OF INFORMATION SCIENCES). S. 105--114.    

Samuelsson, G. (2015). Effective digital information management. Paper presented at the INFuture2015: e-Institutions – Openness, Accessibility, and Preservation, Zagreb, 11-13 November 2015

Samuelsson, G. (2012). The New Information Landscape The Archivist and Architect – Drawing on a Common Map?. I The Memory of the World in the Digital age: Digitization and Preservation 26-28 September 2012, Vancouver, British Columbia, Canada : A methodology framework to ensure preservation.. S. 1011--1025.

Anderson, K. , Samuelsson, G. & Morner Jansson, M. (2011). Benchmarking Information Management Practice and Competence in Swedish Organizations. I Proceedings of the 5th European Conference on Information Management and Evaluation : University of Insubria, Como, Italy. 8-9 September 2011. Reading, UK : . S. 28--36.

Svärd, P. & Samuelsson, G. (2011). E-Government Developments and The Challenges of Managing Geodata. I Electronic government and electronic participation: joint proceedings of ongoing research and projects of IFIP EGOV and ePart 2011. Linz : (Schrifenreihe Informatik). S. 175--180.

Samuelsson, G. , Shaon, A. , Naumann, K. , Rönsdorf, C. & Bos, M. (2011). Long-term sustainability of spatial data infrastructures: a metadata framework and principles of geo-archiving. I Proceedings of the 8th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2011).

Anderson, K. , Samuelsson, G. & Jansson, M. M. (2009). Benchmarking information management practice and competence in swedish organizations. Paper presented at the 4th International Conference on Information Warfare and Security, ICIW 2009, Cape Town; South Africa; 26 March 2009 through 27 March 2009

Borglund, E. A. , Anderson, K. & Samuelsson, G. (2009). How requirements of record managers change after implementing new electronic records management systems. I Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation. UK : . S. 59--66.

Samuelsson, G. & Öberg, L. (2008). The Future History of e-services. Long-term preservation of complex and integrated e-services. I Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies. Part 1.

Samuelsson, G. , Öberg, L. & Borglund, E. (2007). E-services and long-term preservation. I Electronic Government - EGOV 2007 : Proceedings of Electronic Government (E-GOV 07), Regensburg, Germany, September 3-7, 2007. Linz : (Schriftenreihe Informatik)

Rapporter

Engvall, T. & Samuelsson, G. (2017). Ekonomiskt värde av information. Trafikverket  

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).  

Samuelsson, G. , Klareld, A. & Hellmer, E. (2016). SLUTRAPPORT En effektiv digital informationshantering. Stockholm : Trafikverket (Trafikverket 2017:109).  

Engvall, T. & Samuelsson, G. (2015). Förstudien - En effektiv digital informationshantering. Trafikverket  

Samuelsson, G. (2015). Strategisk Plattform För Digital Informationsförvaltning : Projektrapport Centrum för Digital Informationsförvaltning. Sundsvall : Mid Sweden University  

Rönsdorf, C. , Mason, P. , Holmes, J. , Gerber, U. , Streilein, A. , Bos, M. , Shaon, A. , Naumann, K. & et al. (2013). Long term preservation of digital Geographic Information — 16 fundamental principles agreed by National Mapping Agencies and State Archives.  

Övrigt

Samuelsson, G. (1999). Det agrara Sverige [DVD-Elektronisk resurs].

Sidan uppdaterades 2024-04-05