Biörn Tjällén

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Efter avhandling och examen vid Stockholms universitet år 2008 har jag haft postdoktortjänster i Köpenhamn och i Bergen samt två forskartjänster, finansierade av Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond och förlagda till Stockholm. Jag har även varit Visiting Research Fellow vid Trinity College, Dublin. För närvarande finansieras min forskning av Vetenskapsrådet.

Forskningsområden

Jag forskar om politik, kyrka och filosofi i medeltidens Europa. Ett tema är medeltida moralfilosofi, själavård och politiskt tänkande. Ett annat är medeltida historieskrivning. Jag är också en av medlemmarna i ämnets forskargrupp för Ekokritisk historia. Min avhandling utforskade Sveriges första rikshistoria, Ericus Olais Chronica regni Gothorum (c. 1471), och svenska medeltidsklerkers syn på rike, kyrka och politik.

Keywords: senmedeltid, politiskt tänkande, historiografi, själavård, ekokritisk historia, dygdetik, late Middle Ages, political thought, historiography, pastoral care, virtue ethics, ecocritical history.

Forskning

För närvarande bedriver jag två projekt. Det ena – The Politics of Conscience: Prince, People and Pastoral Care in Fifteenth Century Europe – rör den senmedeltida själavården som ett fält för politisk spekulation och ett instrument för politisk rådgivning. Detta projekt finansieras av Vetenskapsrådet och lyfter fram hur både furstar och undersåtar hanterade konflikter som uppstod mellan politikens krav och det egna samvetet. Mitt andra projekt lägger ekokritiska perspektiv på receptioner av den bibliska berättelsen om skapelsen och syndafallet i medeltida exegetik. För närvarande leder jag det nationella nätverket "After Eden and Arcadia: Narratives of Environmental Change in Pre-modern Europe", finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Undervisning

Jag har undervisat på grund och avancerad nivå, på kurser om medeltida kultur, politik och tänkande, samt handlett uppsatser. Vid Mittuniversitetet undervisar jag bland annat på grundkursen i historia och på C-kursens teori och metod och uppsatsmoment. Studenter som vill diskutera sina uppslag till medeltidshistoriska uppsatser är välkomna!

Forskningsprojekt

Pågående

Political Literatures

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Tjällén, B. (2023). From Error to Despair : Gerson’s Words of Caution about Conscience. Religions, vol. 14: 1  

Jezierski, W. , Nauman, S. , Lindkvist, T. & Tjällén, B. (2022). Sweden, Inc. : Temporal Sovereignty of the Realm and People from the Middle Ages to Modernity. Scandinavian Studies, vol. 94: 3, ss. 352-381.  

Tjällén, B. (2021). ‘King Bottomless Empty Purse’ : Taxes, Avarice and Pastoral Care in the Swedish Reign of Christian I (1457–64). Scandinavian Journal of History, vol. 46: 2, ss. 172-195.    

Tjällén, B. (2016). Ericus Olai som historiker : replik till Andrej Scheglov. Historisk Tidskrift, vol. 136: 4, ss. 679-689.  

Tjällén, B. (2013). Political thought and political myth in late medieval national histories : Rodrigo Sánchez de Arévalo (†1470). The medieval chronicle, vol. VIII, ss. 273-288.

Tjällén, B. (2012). Kungens biktfader – andlig vägledning och politisk rådgivning vid senmedeltidens hov. Kyrkohistorisk årsskrift, vol. 112, ss. 49-59.

Artiklar, recensioner

Tjällén, B. (2023). Recension av Staffan Bergwik, Linn Holmberg & Karin Dirke (red.), Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande (Stockholm: Stockholm University Press 2022). Historisk Tidskrift, vol. 143: 2, ss. 258-261.

Tjällén, B. (2023). The contextualization art : About historical understanding and meaning-making. Historisk Tidskrift, vol. 143: 2, ss. 258-261.

Tjällén, B. (2018). Change of Rulers in Late Medieval Scandinavia : Action Patterns and Legitimization Strategies. Historisk Tidskrift, vol. 138: 2, ss. 352-354.

Tjällén, B. (2018). Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien : Handlungsmuster und Legitimationsstrategien. Historisk Tidskrift, vol. 138: 2, ss. 352-354.  

Tjällén, B. (2016). Finnen, svensken och Irlands uppror. Svenska Dagbladet,

Tjällén, B. (2011). Blockmans, W., Holenstein, A., & Mathieu, J. (eds.), Empowering Interactions : Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300 – 1900. Zeitschrift für historische Forschung, vol. 38: 1

Tjällén, B. (2011). John Watts, The Making of Polities : Europe 1250—1500. Historisk Tidskrift, vol. 1

Doktorsavhandlingar

Tjällén, B. (2007). Church and nation : The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471). Diss. Stockholm : Historiska institutionen, 2007

Kapitel i böcker, del av antologier

Tjällén, B. (2023). Birgittines in Norrland : Agents of Church Reform and Sámi Conversion. I Birgittine Circles : People and Saints in the Medieval World. Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA Konferenser). S. 193-218.

Tjällén, B. (2021). Lydnadsplikt och samvetsfrihet i medeltida biktlitteratur. I Samvete i Sverige : Om frihet och lydnad från medeltiden till idag. Lund : Nordic Academic Press. S. 29-48.

Tjällén, B. (2021). Zion in the North : Jerusalem and the Late Medieval Histories of Uppsala. I Tracing the Jerusalem Code, Volume 1 : The Holy City Christian Cultures in Medieval Scandinavia (ca. 1100–1536). Walter de Gruyter. S. 521-533.  

Tjällén, B. (2018). "Lappkvinnan Margareta" : Birgitinsk mystik och kyrkoreform i den senmedeltida omvändelsen av Sápmi. I Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Studies on the religious history of the North). S. 27-50.

Tjällén, B. (2018). Teaching virtue through the law : Justice and royal authority in Giles of Rome’s De regimine principum (c.1280). I Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century. Amsterdam : Amsterdam University Press.

Tjällén, B. (2017). Mod, militärpsykologi, militärsociologi och krigsetik i en medeltida furstespegel. I Mod i strid och filosofi : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press. S. 43-59.

Tjällén, B. (2015). Aristotle’s heroic virtue and medieval theories of monarchy. I Shaping heroic virtue : studies in the art and politics of supereminence in Europe and Scandinavia. Leiden : Brill Academic Publishers. S. 55-66.

Tjällén, B. (2015). John Barbour's scholastic discourse on thraldom. I Barbour's Bruce and its cultural context : politics, chivalry and literature in late medieval Scotland. Cambridge : Boydell & Brewer. S. 149-162.

Tjällén, B. (2014). Induced by the devil? : Christian I and the privilegium canonis. I Constitutionalism before 1789 : Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French revolution. Oslo : Pax Forlag (Nye perspektiver på grunnloven).

Tjällén, B. (2009). Svenska historiens pionjär : Ericus Olai. I Svenska historiker : Från medeltid till våra dagar. Stockholm : Norstedts Förlag.

Tjällén, B. (2008). "The Spiritual and Temporal Office of the King" : Confessional Anxieties in the Seventeenth-Century Editions of the Chronica regni Gothorum. I Hortvs troporvm : florilegivm in honorem Gvnillae Iversen : Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen on the occasion of her retirement as Chair of Latin at Stockholm University. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis. S. 315-323.

Tjällén, B. (2007). Selling and rejecting politics with history : Historiography in defence of dualism and monarchy in late medieval and reformation Sweden. I Selling and rejecting politics in early modern Europe. Peeters : Leuven.

Konferensbidrag

Tjällén, B. (2017). Zion in the North : History, Hagiography and Heilsgeschichte in the First Chronicle of Sweden. Paper presented at the Ritual and Historiography in the Middle Ages, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 31 March – 2 April 2017

Samlingsverk (redaktör)

Haldén, P. (ed.) & Tjällén, B. (ed.) (2017). Mod i strid och filosofi : Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Lund : Nordic Academic Press

Sidan uppdaterades 2023-09-21