Ulrika Auno

Spara favorit

Bakgrund

Grundskollärare 4-9 i svenska/engelska/barnkunskap samt genuspedagog och jämställdhetsstrateg. Har verkat i dessa roller i Sollefteå kommun. Har också arbetat för Lantbrukarnas Riksförbund både som projektledare för LRFs Jämställdhetsakademi och för Winnet Västernorrland samt som tf. regionchef för LRF Västernorrland. Har skrivit en metodbok för grundskolan om kunskapsutveckling och jämställdhet samt fungerat som redaktör för en metodhandbok för förskolechefer och rektorer vid Mittuniversitetets rektorsprogram. Arbetar sedan 2010 på Mittuniversitet.

Övrigt

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor;
•Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
•Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
•Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
•Kompetensutveckling

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och framförallt med det Regionala Utvecklingsnätverket RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser.
RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. Det är Mittuniversitetets och kommunernas gemensamma ansvar att organisera, upprätthålla och utveckla ett väl fungerande regionalt forsknings och utbildningsnätverk. Det ska bygga på ett nära och förtroende fullt samarbete.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Bång, Å. , Auno, U. & Boström, L. (2016). Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 247-260.

Konferensbidrag

Auno, U. & Bång, Å. (2016). Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement. I Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

Samlingsverk (redaktör)

Auno, U. (ed.) , Berg, G. (ed.) & Sundh, F. (ed.) (2016). Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Lund : Studentlitteratur