Christina Widmark-Saari

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Bakgrund

EXAMEN PÅ GRUNDNIVÅ
Fritidspedagogexamen 150 hp
Lärare 1-6 grundlärarexamen 210 hp

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ
Special- och socialpedagogik 15 hp
Pedagogik B, Datorinriktning 30 hp
Svenska som andra språk 52,5 hp

EXAMEN PÅ AVANCERAD NIVÅ
Specialpedagogexamen 90 hp
Filosofie magisterexamen i specialpedagogik 60 hp

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ
Högskolepedagogik 15 hp
Svenska som andra språk 30 hp
Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder 7,5 hp
Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

KURSER PÅ FORSKARNIVÅ
Pedagogik, Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
Pedagogik, Design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Pedagogik, Makt, demokrati och utbildning, 7,5 hp
Theory of science and production of knowledge within the humanities, 7,5 hp
Multimodal literacy, 7,5 hp

Forskning

Literacy i fritidshem
Transspråkande i förskola & skola

Undervisning

Utbildningsvetenskap F-3 & 4-6 samt ämneslärare
Matematik i fritidshem
Läs- och skrivdidaktik i förskola & fritidshem

FRISTÅENDE KURSER
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp
Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Kapitel i böcker, del av antologier

Widmark-Saari, C. (2021). ”There you see, därborta!” ”Tuolla” ”Yes Isee, over there, dar!” : En essä om kulturell & språklig mångfald i 2020-talets undervisningspraktik. I Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 59-86.  

Sidan uppdaterades 2024-01-10