Linda Wilhelmsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Lektor
  • Annan titel: Programansvarig Grundlärarutbildning åk 4-6 samt arbetsintegrerad lärarutbildning
  • Ansvarsområde: Forskningsledare Kritiska perspektiv i Utbildningsforskning (KUF)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428369
  • E-postadress: linda.wilhelmsson@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, Hus E
  • Rumsnummer: E212
  • Ort: Östersund

Jag är programansvarig för vår lärarutbildning Grundlärare med inriktning åk 4-6 och den arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL). AIL startade ht 2019 i samverkan med kommuner i regionen.
Jag är också forskningsledare för gruppen Kritiska perspektiv i Utbildningsforskning (KUF) vid Institutionen för Utbildningsvetenskap.

Bakgrund

Grundskollärare 1-7 Sv/SO samt Idrott
Utvecklingspedagog Östersunds kommun
Magisterexamen i Pedagogik
Doktorand Pedagogik
Disputerade augusti 2019

Forskningsområden

Pedagogik/allmändidaktik med intresse för didaktik och makt i grundskolans undervisningspraktik vilket jag studerat genom elevinflytande som didaktisk praktik och dess gränser.
Intresset innefattar frågor om bildning. Ett särskilt intresse är utmaningar med utbildning för hållbar utveckling.

Ett annat forskningsintresse är relationen mellan teori och praktik i professionsutbildningar, nyttiggörande av forskning i undervisningspraktiker genom krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Forskning

Jag disputerade hösten 2019 på en avhandling om Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt - en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor. Vidare har jag även studerat policyförändringar gällande elevinflytande i läroplaner.
Ett annat intresse är praktiknära forskning och tillgängliggörande i grundskolans verksamhet vilket fokuserats genom en abduktiv logik som möjlighet i didaktisk forskning.

Genom nätverket Wild Pedagogies och dess idé har jag även intresserat mig för undervisning och utbildning för hållbar utveckling samt hur de samhällsutmaningar vi står inför kan förstås och hanteras i ljuset av teman som didaktik och makt.

Jag arbetar med ett projekt om Lokalt relevant utbildning för hållbar utveckling, ett didaktisk praktiknära skolforskningsprojekt i glesbygd. Projektet avser att i samverkan med skolor identifiera forskningsbehov, syfte, forskningsmetoder och lämpliga teoretiska perspektiv gällande utbildning för hållbar utveckling. De särskilda utmaningar och möjligheter som finns för den ”lilla skolan” är fokus för att därigenom utveckla didaktiska modeller för utbildning och undervisning.

I forskningsgruppen KUF förenas vi av ett intresse för att sätta in utbildningsforskningen i ett samhälleligt perspektiv. Frågor om bildning och ett utbildningsociologiskt intresse för socialisations- och identitetsskapande processer är fokus genom ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Undervisning

Jag undervisar i våra Grundlärarprogram för F-åk 3 samt åk 4- 6. Jag undervisar utöver det i vårt KPU-program. I huvudsak undervisar jag i UVK-kurser som är på avancerad nivå.

Övrigt

Redaktionsrådet för Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier | miun.se

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2022). Abduktion som alternativ i didaktisk forskning. Pedagogisk forskning i Sverige, : 4, ss. 180-202.  

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2021). Pupils as Subjects or Objects : Policy Changes in the Area of Pupils Influence. International Journal of Teaching and Education, vol. IX: 2, ss. 14-29.  

Eriksson, L. (2020). Elevinflytande - till vems och vilken nytta?. SkolLedaren, : 1, ss. 27-29.  

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Pupil influence in Swedish compulsory schools, a way of ‘learning’ and ‘living’ democracy. Education in the North, vol. 27: 1, ss. 78-91.    

Doktorsavhandlingar

Eriksson, L. (2019). Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 300)  

Kapitel i böcker, del av antologier

van Weelie, J. , Wilhelmsson, L. , Fransson, G. & Håkansson Lindqvist, M. (2021). Från praxistriangeln till trädet : en reflektion över språk som didaktiskt verktyg. I Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 109-125.  

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Elevinflytande och lärares ledarskap i skolan - en fråga om didaktik och makt. I Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 327-350.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2014). Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola. I Skolan ut ur krisen : en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 79-92.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2012). Elevinflytande och ledarskap i skolan. I Lärare som ledare. : I och utanför klassrummet.. Lund : Studentlitteratur. S. 271-290.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. S. 121-142.

Konferensbidrag

Wilhelmsson, L. & Paulsen, M. (2023). Wild Pedagogies and Bildung Thinking in an Anthropocene Age : What has Wild Pedagogies to offer in a Nordic Bildung Context?. I Nordisk forskningskonference for miljø og bæredygtig udvikling i uddannelse.

Wilhelmsson, L. (2022). Wild pedagogies : a possible relational perspective for critical environmentalism in education. I Proceedings - WEEC 2022.

Eriksson, L. & Jensen, A. (2021). Education for Sustainable Development in time of crises : possibilities for learning concerning an unknown future. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 181--192.  

Eriksson Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2021). Educational science : a discussion about methodology in didactic research. I Teachers matter – but how? Conference abstract book. 2021 :

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2021). ‘Living’ and ‘learning democracy’ through pupil influence : Policy changes in the Swedish school system. I XIX Nordic Political Science Congress 2020 : Workshop "Teaching for Citizenship and Democracy"..

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2018). Elevinflytande som didaktisk strategi. Paper presented at the Nordic Conference in social studies didactics, Bergen, 11th-13th of April, 2018

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2014). Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga.

Eriksson, L. & Boström, L. (2013). How to Understand Learning Styles and Strategies in the Light of the Paradox between Individual and Collective Learning. I Building Learning Capacity for Life.. S. 100--119.

Eriksson, L. (2011). Studying the boundaries of pupil influence in Swedish schools. Paper presented at the Oxford Ethnography and Education Conference

Rapporter

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).  

Samlingsverk (redaktör)

Dahlström, H. (ed.) , Wilhelmsson, L. (ed.) & Eriksson Bergström, S. (ed.) (2021). Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2021:1).  

Sidan uppdaterades 2023-12-19