Torbjörn Westerlund

Forskningsrådgivare|Research Advisor

Forskningsrådgivare på avdelningen för forsknings- & utbildningsstöd (FUS)

Anställd som forskningsrådgivare (med fokus på humanvetenskaperna) på avdelningen för forsknings- & utbildningsstöd (FUS).

Bakgrund

Filosofie doktor i lingvistik från Uppsala universitet 2013 (doktorandtiden inkluderade en termin som utbytesdoktorand vid University of Western Australia, Perth). (Magisterexamen i lingvistik, Uppsala universitet; fil. kand. i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.) Anställd på Uppsala universitet (som amanuens, doktorand, och vikarierande universitetslektor) under tiden 2007-2016. Har senast varit anställd av Svenska Akademien i projektet Intensivsvenska, och har varit gästforskare på Stockholms universitet.

Forskningsområden

Grammatik (morfologi och syntax), semantik, fonologi.

Undervisning

Har i tio års tid undervisat i lingvistik på kurser på grundläggande och avancerad nivå, Uppsala universitet. Jag har också handlett uppsatsskrivande studenter.

Övrigt

Publikationer (urval): 2019. Switch-reference and Insubordination in Ngarla (Ngayarta, Pama-Nyungan). Australian Journal of Linguistics 39(2): 174-201. 2017. Verb Classification in Ngarla (Ngayarta, Pama-Nyungan). Australian Journal of Linguistics 37(3): 328-355. 2015a. A grammatical sketch of Ngarla (Ngayarta, Pama-Nyungan). (A-PL 016.) Canberra: Asia-Pacific Linguistics. (186 sidor.) 2015b. Blurred lines – when Ngarla nouns ”verb”. I: A. Malicka-Kleparska, M. Bloch-Trojnar & K. Drabikowska, red., Concepts and Structures - Studies in Semantics and Morphology Lublin: Wydawnictwo KUL. Sid. 215-230. 2013. Finite verbs in Ngarla (Pama-Nyungan, Ngayarta). Avhandling. Uppsala universitet. (242 sid.; ISBN 978-91-506-2335-2). 2011. Main clause TAM-marking in Ngarla (Pama-Nyungan), in comparison with two neighbouring languages. I: J. Svantesson, N. Burenhult, A. Holmer, A. Karlsson & H. Lundström, red., Language Documentation and Description (LDD), 10:228-246. (ISBN 1740-6234.) 2009. The basic case marking of Ngarla, a language of Western Australia. In: Multilingualism, Proceedings of the 23rd Scandinavian Conference of Linguistics. Anju Saxena & Åke Viberg, editors. (Studia Linguistica Upsaliensia 8) Uppsala: Uppsala universitet. Pp. 115-126. (Tillgänglig online på: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:275878) 2008. Hammarström, Harald, Christina Thornell, Malin Petzell & Torbjörn Westerlund. Bootstrapping Language Description: The case of Mpiemo (Bantu A, Central African Republic). Publicerad online på: http://www.lrec-conf.org/proceedings/ lrec2008/pdf/848_paper.pdf 2007. A grammatical sketch of Ngarla: A language of Western Australia. South Hedland: Wangka Maya.

Sidan uppdaterades 2023-09-21