Sheila Zimic

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zimic, S. & Dalin, R. (2016). Systematical Follow-up in Social Work Practices. Computers & society, vol. 45: 3, ss. 159-166.  

Zimic, S. (2009). Not so ‘techno-savvy’: Challenging the stereotypical images of the ‘Net generation’. Digital Culture & Education, vol. 1: 2, ss. 129-144.  

Doktorsavhandlingar

Zimic, S. (2014). Internetgenerationen bit för bit : Representationer av IT och ungdom i ett informationssamhälle. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 189)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Klockmo, C. , Zimic, S. & Carpholt, C. (2023). FoU-miljöers bidrag till socialtjänstens arbete med social hållbarhet. I Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studentlitteratur AB. S. 153-168.

Zimic, S. (2017). Unga, Internet och idén om samhällets förändring : En kritisk reflektion över ålderskategoriseringar. I Introduktion till kritiska åldersstudier. Studentlitteratur AB. S. 51-64.

Zimic, S. & Giritli Nygren, K. (2015). Visual representations 'the young generation' from the standpoint of young girls. I Being young in neoliberal time: challenges and possibilities for resistance and social change.. Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Zimic, S. & Dalin, R. (2011). ACTUAL AND PERCEIVED ONLINE PARTICIPATION AMONG YOUNG PEOPLE IN SWEDEN. I Deconstructing Digital Natives : Young People, Technology, and the New Literacies. London : Routledge. S. 137-150.

Zimic, S. (2011). Predicting the participation in information society. I Interactive Media Use and Youth : Learning, Knowledge Exchange and Behavior. IGI Global. S. 207-221.  

Konferensbidrag

Lilja, J. , Zimic, S. , Ness, O. & von Heimburg, D. (2023). Being in Right Relationship when Co-creating Youth Wellbeing and Social Justice : Exploring and sparking a relational shift. Paper presented at the Conference Social Inequity and Social Justice, Tromsø, 24-25 augusti, 2023

Zimic, S. & Blom, B. (2023). Enabling learning in the use of Systematic follow-up in social services – an exploration of the role of technology. Paper presented at the FORSA 2023 CONFERENCE – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, 14th-16th of June, 2023

Hasselblad, A. & Zimic, S. (2022). Measuring for Whom? Investigating the Swedish Case of Open Comparisons. I EGOV-CeDEM-ePart 2022. Linköping : . S. 75--82.  

Zimic, S. & Blom, B. (2022). Systematisk uppföljning i socialtjänsten: Vägen mot en kunskapsbaserad praktik eller resurskrävande mätning av fel saker?. I Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa) : Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars 2022. Book of abstracts..    

Svärd, P. & Zimic, S. (2021). Information Management and E-services Development : The Follow-up Process of Residential Care Homes for Children and Young People in Two Swedish Municipalities. I EGOV-CeDEM-ePart 2021 : Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2021.. S. 91--102.    

Licentiatavhandlingar

Zimic, S. (2010). OPENING THE BOX : Exploring the presumptions about the 'Net Generation'. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University licentiate thesis : 50)  

Rapporter

Svärd, P. & Zimic, S. (2021). Slutrapport: Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB) : I samverkan mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks och Härnösands Kommun. Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-01-13