Avhandlingsprojekt

Spara favorit 22 nov november 2017

På ETOUR har vi doktorander som håller på med sina avhandlingsprojekt. Här kan ni läsa vad de handlar om.

Utbud, naturturism

Lusine Margaryan fokuserar på utbudet av naturturism i Sverige, inklusive dess egenskaper, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta innefattar allemansrätten, kommersialiseringen av naturupplevelser samt andra praktiska aspekter och teoretiska grunderna för naturbaserad turism.

För mer information, kontakta Lusine Margaryan.

Lokala strategier, nya identiteter och turism

Solène fokuserar på den sociala komplexiteten kring att använda turismen som en form av försörjning på landsbygden samt inom idealistiska platser. De teman hon utforskar relaterar till de olika strategier och identiteter som olika aktörer, såsom hantverkare och eko-by invånare, har. miljö byborna, antar för att dra nytta av landsbygd- och volontärturism.

För mer information, kontakta Solene Prince.

Säsongsvariationer och anställda i turistföretag

Anna Gudmundsson Hillmans avhandlingsarbete handlar om arbete i säsongsstyrda turistföretag. Forskningen fokuserar på vad som motiverar människor att arbeta säsong trots rådande arbetsförhållanden och arbetsinnehåll i säsongsberoende hotell- och restaurangföretag samt om och hur arbetstillfredsställelse uppstår.

Evenemangsupplevelser och evenemangsdesign

Anders Nordvalls avhandlingsprojekt handlar om evenemangsupplevelser och evenemangsdesign. Särskilt fokuserar Anders på att undersöka hur evenemangsupplevelser uppstår genom värdeskapande processer och evenemangsetablering. Han undersöker även varför evenemangsupplevelser uteblir vid inställda evenemang. De evenemang som studerats är musikfestivalerna Storsjöyran och Peace & Love, samt Åre Julmarknad.

För mer information, kontakta Anders Nordvall.

Planering och turismutveckling i svenska kustlandskap

I Rosemarie Ankres avhandlingsarbete inom fysisk planering ingår två områden, Blekinge och Luleå skärgårdar, där empiri samlats in genom enkäter och intervjuer riktade till besökare och fritidshusägare samt intervjuer av anställda inom kommun och länsstyrelse. Att planera för turism och friluftsliv tillsammans med bevarande av natur och kultur med hänsyn till annan mark och vattenanvändning är problematiskt. Det beror på att dessa natur- och kulturkänsliga områden är arenor för en mångfald av olika aktörer vilkas behov, intressen och upplevelser i vissa fall går i olika riktningar. Detta kan skapa konflikter om exempelvis bevarande, tillgänglighet, användning, utveckling och förvaltning av kustlandskapen. Emellertid är kunskapen om konflikter – om de finns och i så fall var – bristfällig i de svenska kustlandskapen. Rosemarie undersöker även naturlig tystnad och hur detta kan behandlas i översiktsplaneringen. För att kunna introducera turism och friluftsliv bättre i översiktsplanerna, är det viktigt att kunna identifiera konflikter samt diskutera utveckling av metoder för att hantera eventuella konflikter. Zonering analyseras därmed i Rosemaries avhandling som eventuellt förvaltningsredskap i svenska kustlandskap.

För mer information, kontakta Rosemarie Ankre.

Nya forskarstuderande på ETOUR:

Kai Kronenberg
Arbetsnamn på projekt:
Regional tourism economic impact analysis: A socioeconomic perspective

Kristin Godtman Kling
Arbetsnamn på projekt: 
Mediating Conflicts: Recreational Trails as a Roadmap to Multi-functional Landscapes

Martin Wallstam
Arbetsnamn på projekt:
Fostering "Sense of Community" Through Event Portfolios: The Case of Östersund, Sweden