Äldre transpersoners situation i fokus i ny studie

Tis 23 feb 2021 07:47

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Social Service Research konstateras att socialarbetare upplever stora utmaningar med att ge rätt stöd till äldre transpersoner. I den fortsatta forskningen ska nu äldre transpersoner intervjuas kring deras kontakter med vård och socialtjänst.

En lila transsexsymbol som ligger på en tvåfärgad blå och rosa bakgrund

Delta i studien

Om du kan tänka dig att medverka i studien eller har några funderingar, kontakta:
Sofia Smolle, Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet. 
Sofia.Smolle@miun.se, Tel: 010-1428840

− I ett första steg för att undersöka hur äldre transpersoner uppmärksammas i socialt arbete genomförde jag, tillsammans med professor Majen Espvall, en studie om socialarbetares egna erfarenheter, kunskap och förutsättningar för att bemöta och arbeta med den här gruppen. Studien visar att socialarbetarna upplever att det finns stora utmaningar i arbetet med äldre transpersoner, säger Sofia Smolle.

I Sverige saknas det tillförlitlig statistik över hur många personer som definierar sig som trans. Däremot är det möjligt att urskilja en ökning av unga vuxna som söker hjälp för könsdysfori, vilket också bidragit till ett mer omfattande fokus på denna särskilda målgrupp. Äldre transpersoner är däremot sällan uppmärksammade vid dessa diskussioner.

De utmaningar som socialarbetarna ger uttryck för är relaterade till osynliga behov, begränsad kunskap och organisationer som inte prioriterar frågor som rör könsidentitet och uttryck. Studien baseras på intervjuer med sexton socialarbetare.

− Vi ser att de till exempel inte vågar ställa frågor kring könsidentitet och uttryck med risk för att kränka de personer de möter. Rädslan beror bland annat på att de yrkesverksamma saknar kunskap kring terminologi och innebörd, och vill undvika att göra eller säga fel, säger Sofia Smolle.

Konsekvenserna blir ett osynliggörande av könsidentiteten eller könsuttrycket och de behov som kan vara kopplade till detta. Studien understryker därför vikten av normkritiska förhållningssätt för att bättre förstå äldre transpersoners* individuella erfarenheter och behov, bortom stereotypa föreställningar.

Studien ingår i Sofia Smolles avhandling som har fokus på uppmärksammande och bemötande av äldre transpersoner i socialt arbete, till exempel inom vården eller socialtjänsten.

− I nästa steg vänder jag mig nu till äldre transpersoner själva, eftersom deras röster i sammanhanget väger oerhört tungt. Jag vill få en bredare bild av läget och se vilka förbättringar som är viktiga för att ge äldre transpersoner rätt bemötande, säger Sofia Smolle.

Intervjuerna har redan inletts, men fortsätter under våren 2021 och fler deltagare får plats. De medverkande får vara anonyma och deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Intervjuerna genomförs via telefon eller videomöte.

* Innefattar personer som har transbakgrund, identifierar sig som transperson och/eller queer, eller personer som på annat sätt definierar sin könsidentiet eller sitt könsuttryck som icke-linjärt.

Kontaktperson:
Sofia Smolle, doktorand vid Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet, sofia.smolle@miun.se, 010-142 88 40


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19