Hur kan ny teknik minska konflikter kring naturturism och friluftsliv?

Ons 05 apr 2023 07:39

Nu ska forskare undersöka hur ny, digital teknik kan användas för att minska konflikter och samtidigt förbättra upplevelser kopplade till naturturism och friluftsliv. I ett nytt, treårigt forskningsprojekt samverkar Mittuniversitetet med universitet i fem andra europeiska länder.

Man och kvinna med ryggsäck och stavar blickar ut över fjälllandskap
Forskarna ska utveckla metoder för att använda digitala data som besökare delar med sig av för att följa, mäta och granska besökstryck, nyttjande och upplevelser av naturområden. Foto: Boggy.

Projektet VIMAS (Visitor monitoring and management in protected and recreational areas) har beviljats totalt drygt 32 miljoner kronor ur EUs Horizon-program där 6,5 miljoner kronor avsätts till Mittuniversitetets delar i projektet.

– Målet är att bidra till ett hållbart nyttjande av de naturmiljöer som idag och i framtiden lockar turister och friluftsutövare. Samtidigt vill vi att den nya kunskapen från projektet ska bidra till att förena turism, naturvård och annan markanvändning i än högre grad, säger Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet.

Forskarna ska utveckla metoder för att använda digitala data som besökare delar med sig av för att följa, mäta och granska besökstryck, nyttjande och upplevelser av naturområden. Projektet ska också studera hur ny digital teknik kan bidra till ett mer inkluderande och rättvist friluftsliv. Det handlar om att göra landskapet mer tillgänglig för olika grupper i samhället utifrån deras förutsättningar. Förutom Mittuniversitetet medverkar universitet i Norge, Danmark, Finland, Lettland och Island i projektet. Totalt kommer tio doktorander att anställas, varav två på Mittuniversitetet.

– Friluftslivet har förändrats på flera sätt de senaste åren, förutom ökningen av antalet besökare ser vi också en större variation i hur människor beter sig. Man deltar i allt fler och mer varierade aktiviteter, och besöker mer avlägsna platser. Vi ser också att erfarenhets- och kompetensnivåer skiljer mycket mellan olika grupper och individer. Sammantaget ökar det risken för konflikter, som vi vill bidra till att minska genom det här projektet, säger Peter Fredman.

De forskare som knyts till Mittuniversitetet ska dels undersöka hur digital teknik kan användas för att utveckla samarbetet mellan intressenter som berörs av friluftsliv och naturturism, dels ta fram mer tillförlitliga mätmetoder som beskriver de upplevelsevärden en viss plats eller miljö har.

– Idag saknas den här kunskapen. Vi har ofta god kunskap om vilken betydelse eller vilket värde en plats kan ha för till exempel vindkraft, rennäring eller skogsbruk, men vi saknar motsvarande värden och mätmetoder för naturupplevelser. Genom att ta fram sådana kan vi underlätta för myndigheter, företag och ideella organisationer att samverka och fatta beslut i olika frågor som rör naturturism och friluftsliv, säger Peter Fredman.

En del i projektet handlar också om att stärka europeiska nätverk kring forskning om naturturism. Inom ramen för satsningen kommer därför fältbesök och utbildningsinsatser att genomföras i flera av de medverkande länderna och en av samlingarna kommer att ske i Östersund och i Jämtlandsfjällen.

Mittuniversitetets doktorander kommer också att samverka med Mistra Sport & Outdoors, det stora forsknings- och samverkansprogram som leds från Mittuniversitetet. Programmet syftar till att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv och engagerar ett fyrtiotal forskare från åtta svenska universitet som samverkar med över 50 organisationer, myndigheter och företag inom idrott, friluftsliv och miljörörelse.

Kontaktperson:

Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet, peter.fredman@miun.se, 070-667 08 06


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-06