Kommunikationsplattform

I Mittuniversitetets kommunikationsplattform samlas alla riktlinjer, regler och instruktioner som gäller för Mittuniversitetets kommunikation.

Det är respektive kommunikatörs/beställares ansvar att se till att leverantörer får ta del av de dokument som behövs vid varje enskilt uppdrag.

Vad som styr Mittuniversitetets kommunikation illustreras i denna bild. Styrdokumenten anger varför och vad vi ska kommunicera. Kommunikationsplattformen anger hur vi ska kommunicera.

Det finns också ett antal handböcker, mallar och checklistor som stöd till medarbetare på Mittuniversitetet.