Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är en anställning på obegränsad tid som varar till dess att arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Huvudregeln i LAS är att en anställning ska vara tillsvidare för att ge arbetstagaren ett starkt anställningsskydd.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning är en anställning som gäller en begränsad tid. Anställningen kan inte sägas upp i förtid och upphör automatiskt vid avtalstidens utgång. Om arbetstagaren har varit anställd under sammanlagt mer än 12 månader de senaste tre åren krävs ett skriftlig besked till arbetstagaren senast en månad innan anställningens utgång. Tidsbegränsad anställning kan användas för:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • arbetstagare som fyllt 68 år

 

Allmän visstidsanställning

Denna form av tidsbegränsad anställning kan du använda för att till exempel bemanna ett projekt eller för att förstärka vid tillfällig arbetsanhopning. Anställningen upphör automatiskt vid avtalstidens utgång och kan inte sägas upp i förtid. Om den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år under en femårs period omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning.

 

Tillfälligt behov av timavlönad personal (Intermittent anställning)

Verksamheten har ibland behov att erbjuda mycket korta och tillfälliga anställningar som endast är några timmar eller dagar och då kan en så kallad intermittent anställning användas.

Intermittent anställning är inte en speciell anställningsform utan ett sätt att beskriva en mycket kortvarig anställning vid ett eller flera tillfällen där den anställde har rätt att tacka ja eller nej vid varje anställningserbjudande. Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle.

Varje sådant anställningstillfälle är att se som en allmän visstidsanställning (se LAS 5§ p1), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Lokala löneavtal tillämpas för olika yrkeskategorier.

 

Rutin handläggning för intermittent anställning

Blanketter och mallar vid intermittent anställning (se under "I")

Ersättningsbelopp till intermittent anställda

 

Vikariat

Detta är en form av tidsbegränsad anställning som kan användas för att ersätta en medarbetare som är frånvarande på grund av exempelvis föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. Den kan också användas för att fylla en ledig befattning under den tid det tar att rekrytera en person till den aktuella tjänsten. Ett vikariat omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning om personen har varit anställd i sammanlagt två år under en femårs period.

 

Arbetstagare som fyllt 68 år

Anställningsformen tidsbegränsad anställning går att använda för personer som har fyllt 68 år oavsett arbete och längd på anställningstiden.

Läs om Mittuniversitetets regler gällande anställning efter ålderspension.

Blankett för anhållan om senior anställning (för chefer)

 

Lagen om anställningsskydd